Gid kontribyab pou idantifye vòl

Vòl idantite ki gen rapò ak taks rive lè yon moun sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou yo vòlè, ki gen ladan nimewo Sekirite Sosyal ou, pou ranpli yon deklarasyon taks k ap reklame yon ranbousman fon.

Si w sispèk ou se yon viktim vòl idantite, kontinye peye taks ou epi ranpli deklarasyon taks ou, menm si w dwe ranpli yon deklarasyon papye pou ranbousman.

Konnen Siy Vòl Idantite yo

Ou p ap konnen si w se yon viktim vòl idantite jiskaske IRS avize w gen yon pwoblèm avèk deklarasyon w la.

Veye vòl idantite ki gen rapò ak taks si:

 • Ou resevwa yon lèt nan men IRS k ap mande yon deklarasyon taks sispèk ou pa t menm ranpli.
 • Ou pa kapab ranpli anliy deklarasyon taks ou a akòz yon kopi nimewo Sekirite Sosyal.
 • Ou jwenn yon transkripsyon taks nan bwat lapòs ou san w pa t mande.
 • Ou resevwa yon avi IRS ki enfòme w gen yon kont sou entènèt yo kreye sou non w.
 • Ou resevwa yon avi IRS ki enfòme w gen yon moun ki gen aksè oswa ki anile kont anliy ou a san w pa t menm fè anyen.
 • Ou resevwa yon avi IRS ki enfòme w dwe plis taks oswa ranbousman konpanse, oswa leta gen manda dèyè w akòz ou pa t ranpli deklarasyon taks pandan yon lane pou yon ane.
 • Dosye IRS endike w te resevwa salè oswa lòt revni nan men yon patwon ou pa t travay pou li.
 • Yo ba w yon Nimewo Idantifikasyon Anplwayè pandan w pa t mande yon EIN.

Aji si w se yon viktim

Gen desizyon w kapab pran si nimewo Sekirite Sosyal ou a oswa lòt enfòmasyon pèsonèl ou yo konpwomèt.

Si nimewo Sekirite Sosyal ou konpwomèt epi w konnen oswa sispèk ou se yon viktim vòl idantite ki gen rapò ak taks, IRS rekòmande aksyon sa yo:

 • Reponn imedyatman ak tout avi IRS: Rele nan nimewo yo bay la.
 • Si yo rejte deklarasyon w depoze pa imèl yo, se paske yo te gen yon lòt kopi yo ranpli sou menm nimewo Sekirite Sosyal ou a, oswa si IRS mande w pou fè sa a li, ranpli Fòm 14039, Atestasyon Vòl Idantite (an anglè) IRS la. Sèvi ak yon fòm pou ranpli sou IRS.gov, enprime li epi mete li ak deklarasyon w la epi voye li pa lapòs pandan w ap suiv enstriksyon yo.
 • Vizite IdentityTheft.gov (an anglè) pou desizyon w dwe pran rapid pou pwoteje tèt ou ak kont lajan w yo.

Gade Asistans Viktim Vòl Idantite:Ki jan li fonksyone pou plis enfòmasyon sou kijan IRS ka ede w.
Si w te deja kontakte IRS epi w pa t gen yon solisyon, kontakte nou pou yon asistans espesyalize nan nimewo sa a 800-908-4490. Nou gen ekip ki pare pou ede w.

Fo deklarasyon

Si w kwè yon moun te ranpli yon fo deklarasyon sou non w, ou ka jwenn yon kopi deklarasyon an. Gade Enstriksyon pou mande yon kopi fo deklarasyon (an anglè).

Depandan yo

Si w ranpli deklarasyon taks ou anliy epi w jwenn yon mesaj ki di w yo fè demann pou yon depandan sou yon lòt deklarasyon taks oswa pwòp deklarasyon taks ou yo, oswa si w resevwa yon Avi IRS CP87A (an anglè), ou pral bezwen chèche konnen poukisa yon lòt moun reklame depandan w yo. Aprann plis sou Kisa w dwe fè lè yon moun reklame depandan w yo pa fwod (an anglè).

Se pa tout vyolasyon done oswa pirataj òdinatè ki lakòz vòl idantite ki gen rapò ak taks. Li enpòtan pou konnen ki kalite enfòmasyon pèsonèl yo vòlè.

Si w te yon viktim yon vyolasyon done (an anglè), kenbe kontak ak konpayi an pou aprann kisa l ap fè pou pwoteje w epi swiv "Etap pou viktim vòl idantite yo." Viktim vyolasyon done yo ta dwe soumèt yon Fòm 14039, Atestasyon Vòl Idantite (an anglè), sèlman si nimewo Sekirite Sosyal ou a te konpwomèt epi yo te rejte deklarasyon w te ranpli anliy la kòm yon kopi oswa IRS te mande pou w ranpli fòm nan.

Si w kwè yon moun te itilize nimewo Sekirite Sosyal ou a pou rezon travay (ki pa gen anyen pou wè ak ranpli fo deklarasyon taks fo pou ranbousman sou non w) gade Gid pou vòl idantite ki gen rapò ak travay (an anglè) nou an.

Si yo te ba w yon Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN) ou pa t mande, ou ta dwe detèmine anvan si yon moun te aji kòrèkteman sou non w.

Li enpòtan pou w detèmine poukisa yo te ba w yon EIN anvan w sipoze w se yon viktim vòl idantite. Yo ka mande w yon EIN sou non w pou yon objektif biznis lejitim. Kisa pou w fè si yo ba w yon Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN) ou pa t mande.

 

Pwoteje done w ak idantite w

IRS yo, ajans taks leta yo ak endistri taks yo bezwen èd ou pou goumen kont vòlè idantite yo. See Taxes. Sekirite.  Ansanm.

Kèk konsèy:

 • Sèvi ak lojisyèl sekirite epi asire w li fè mizajou otomatikman; zouti esansyèl yo gen ladan pwoteksyon kont viris/malware ak yon firewall.
 • Sèvi ak pwogram kodaj pou pwoteje done dijital sansib yo.
 • Trete enfòmasyon pèsonèl ou yo tankou lajan kach; pa kite y ap gaspiye.
 • Sèvi ak modpas ki inik epi ki pa fasil; panse genyen yon manadjè modpas.
 • Sèvi ak otantifikasyon milti-faktè lè li parèt.
 • Bay enfòmasyon pèsonèl epi finansye sèlman sou sit entènèt ki gen kòd yo; chèche adrès "https".
 • Anrejistre dosye w yo.

Vòlè idantite yo itilize imèl pirataj pou twonpe itilizatè yo pou yo bay modpas ak lòt enfòmasyon. Pa pran nan kou a. Gen plizyè konsèy Komisyon Komès Federal bay ou ka swiv pou evite imèl pirataj yo (an anglè), tankou pa reponn ak imèl ki mande enfòmasyon pèsonèl oswa finansye. Pataje enfòmasyon sa a ak fanmi ak zanmi w.

Tanpri rapòte IRS, Trezò ak/oswa taks ki gen rapò epi ki sispèk sou entènèt la oswa imèl èskrokri bay phishing@irs.gov. Pou plis enfòmasyon, tanpri gade Rapò èskwokri.

Tanpri rapòte èskwokri pa vòl idantite IRS - espesyalman si w se yon viktim - bay Enspektè Jeneral Trezò a pou Rapò IRS sou èskwokri pa vòl idantite (an anglè) Administrasyon Taks la.

Ou ka rapòte tout lòt imèl ki sispèk anliy nan phishing-report@us-cert.gov.

Kreye modpas ki pa fasil pandan w ap swiv enstriksyon sa yo ki senp:

 • Itilize fraz ki long ou ka sonje ak karaktè ak nimewo.
  • Ekzanp: SomethingYouCanRemember@30.
 • Itilize yon modpas diferan pou chak kont epi itilize yon manadjè modpas.
 • Lè sa a posib, pa itilize imèl ou pou itilizatè pou w konekte a.
 • Sèvi ak otantifikasyon milti-faktè nenpòt lè li parèt. Sa a vrèman enpòtan pou pwoteje imèl ou, kont finansye ak kont medya sosyal ou.

Si w ranpli pwòp taks ou lè w itilize yon founisè sou entènèt la, ou gen opsyon pou w sèvi ak verifikasyon plizyè faktè kòm yon lòt kouch pwoteksyon.

 IRS vrèman ankouraje itilizasyon opsyon sa a. Li ede anpeche vòlè idantite yo gen aksè ak kont sou entènèt ou a ak founisè taks ou.

Anjeneral, yon opsyon verifikasyon plizyè faktè pèmèt itilizatè a resevwa yon kòd sekirite, pa egzanp, tankou yon tèks nan yon telefòn mobil. Lè w retounen sèvi ak pwodwi a, ou dwe antre non itilizatè w la, modpas ou ak kòd sekirite a pou ranpli pwosesis koneksyon an.

Pifò enstitisyon finansye, medya sosyal ak founisè imèl yo ofri opsyon verifikasyon plizyè faktè tou. Moun yo ta dwe chwazi otantifikasyon plizyè faktè a nenpòt lè li parèt.

Tout kontribyab ki ka verifye idantite yo kalifye pou yon PIN Pwoteksyon Idantite. PIN IP la se yon PIN 6 chif ki bay nimewo Sekirite Sosyal ou a pwoteksyon adisyonèl nan deklarasyon taks ou a.

Pou gen yon PIN pou pwoteksyon idantite (IP PIN), itilize zouti Jwenn yon IP PIN pou w antre nan pwogram nan. Si w deja genyen yon kont IRS, antre non itilizatè w ak modpas ou. Si w pa genyen, ou dwe verifye idantite w atravè yon pwosesis difisil verifikasyon Aksè Sekirize. Revize kritè Aksè Sekirize yo anvan w kòmanse.

Pou detay sou IP PIN ak lòt altènativ pou moun ki pa ka verifye tèt yo anliy, gade Jwenn yon IP PIN.

Kòman nou ede

IRS, ajans taks leta yo ak endistri taks yo ap travay ansanm pandan Somè sou sekirite (an anglè) pou pwoteje done kontribyab yo. Pwogram nou an gen ladan pwoteksyon ki idantifye deklarasyon ki sispèk.

Nou pa janm:

 • Kontakte kontribyab yo pa imèl, tèks oswa medya sosyal yo pou mande enfòmasyon pèsonèl oswa enfòmasyon finansye
 • Rele kontribyab ki gen menas pwosè lalwa oswa arestasyon
 • Rele, voye imèl oswa tèks pou mande PIN Pwoteksyon Idantite kontribyab yo

Piblikasyon