Gid pou kontribyab sou vòl idantite

Vòl idantite ki gen rapò ak enpo rive lè yon moun sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou li vòlè, ki gen ladan nimewo Sekirite Sosyal ou, pou ranpli yon deklarasyon enpo k ap reklame yon ranbousman ki gen fwod.

Si w sispèk ou se yon viktim vòl idantite, kontinye peye enpo ou yo epi ranpli deklarasyon enpo ou, menm si w dwe ranpli yon deklarasyon sou papye.

Konnen siy vòl idantite yo

Ou ka pa konnen si w se yon viktim vòl idantite jiskaske IRS avize w sou yon pwoblèm potansyèl ak deklarasyon w lan.

Veye vòl idantite ki gen rapò ak enpo si:

 • Ou resevwa yon lèt nan men IRS k ap kesyone yon deklarasyon enpo sispèk ou pa t menm ranpli.
 • Ou pa kapab ranpli deklarasyon enpo ou a elektwonikman akòz yon kopi nimewo Sekirite Sosyal.
 • Ou resevwa yon relve fiskal w pa t mande nan bwat lapòs ou.
 • Ou resevwa yon avi IRS ki enfòme w gen yon kont anliy yo kreye sou non w.
 • Ou resevwa yon avi IRS ki enfòme w yo te aksede oswa bloke kont anliy ou a alòske ou pa t fè anyen.
 • Ou resevwa yon avi IRS ki enfòme w dwe plis enpo oswa konpansasyon pou ranbousman, oswa yo te pran aksyon koleksyon kont ou pou yon ane ou pa te ranpli yon deklarasyon enpo.
 • Dosye IRS endike w te resevwa salè oswa lòt revni nan men yon patwon ou pa t travay pou li.
 • Yo ba w yon Nimewo Idantifikasyon Anplwayè, san ou pa t fè demann yon EIN.

Aji si w se yon viktim

Gen mezi w kapab pran si nimewo Sekirite Sosyal ou a oswa lòt enfòmasyon pèsonèl ou yo konpwomèt.

Si nimewo Sekirite Sosyal ou konpwomèt epi ou konnen oswa sispèk ou se yon viktim vòl idantite ki gen rapò ak enpo, IRS la rekòmande aksyon sa yo:

Gade Asistans pou Viktim Vòl Idantite: Kijan Li Fonksyone pou plis enfòmasyon sou fason IRS ka ede w.
Si ou te kontakte IRS avan sa epi ou pa t jwenn yon rezolisyon, kontakte nou pou asistans espesyalize nan 800-908-4490. Nou gen ekip ki pare pou ede w.

Deklarasyon fwod

Si w kwè yon moun te ranpli yon deklarasyon fwod sou non w, ou ka jwenn yon kopi deklarasyon an. Gade Enstriksyon pou Mande yon Kopi Deklarasyon Fwod (an anglè).

Depandan yo

Si w ranpli fòm fiskal ou epi w ap resevwa yon mesaj ki di w ke yon depandan nan deklarasyon ou an ki te deklare sou yon lòt deklarasyon enpo, oswa sou pwòp deklarasyon pa li, oswa si w resevwa yon Avi IRS CP87A (an anglè), w ap bezwen chèche konnen poukisa yon lòt moun te reklame depandan ou an. Aprann plis nan Kisa pou w fè lè yon moun fè reklamasyon fwòd pou depandan w lan (an anglè).

Se pa tout vyolasyon done oswa pirataj òdinatè ki fini ak yon vòl idantite ki gen rapò ak enpo. Li enpòtan pou konnen ki kalite enfòmasyon pèsonèl yo te vòlè.

Si ou te viktim yon vyolasyon done, kenbe kontak ak konpayi an pou w aprann kisa l ap fè pou pwoteje ou epi swiv "Mezi pou viktim vòl idantite yo." Viktim vyolasyon done yo gen opsyon pou yo soumèt yon Fòm 14039, Atestasyon Vòl Idantite (an anglè) anliy, oswa lè w ranpli Fòm 14039 (an anglè)PDF, enprime epi voye pa lapòs oswa fakse fòm nan bay IRS la.  Chwazi yon opsyon epi soumèt fòm nan si nimewo Sekirite Sosyal ou te konpwomèt epi yo te rejte deklarasyon ou te ranpli elektwonikman kòm yon kopi oswa IRS ba w enstriksyon pou w ranpli fòm lan.

Si w kwè yon moun ap itilize nimewo Sekirite Sosyal ou pou rezon travay (kontrèman ak ranpli deklarasyon enpo ki gen fwod pou ranbousman sou non w) gade Gid nou an pou Vòl Idantite ki gen rapò ak travay.

Si yo te ba w yon Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN) ou pa t mande, ou ta dwe detèmine an premye si yon moun te aji nan yon mannyè lejitim sou non w.

Li enpòtan pou w detèmine poukisa yo te ba w EIN nan anvan w sipoze w se yon viktim vòl idantite. Yon tyès te ka mande yon EIN sou non ou nan yon kad komèsyal lejitim. Kisa pou w fè si yo ba w yon Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN) ou pa t mande.

Pwoteje Done w ak Idantite w

IRS, ajans fiskal leta yo ak endistri fiskal la bezwen èd ou pou goumen kont vòlè idantite yo. Gade Enpo. Sekirite. Ansanm.

Kèk konsèy:

 • Sèvi ak lojisyèl sekirite yo epi asire w ke li fè mizajou otomatikman; zouti esansyèl yo enkli pwoteksyon viris/lojisyèl malveyan ak yon firewall.
 • Sèvi ak pwogram chifreman yo pou pwoteje done dijital sansib yo.
 • Trete enfòmasyon pèsonèl ou tankou lajan kach; pa kite l nenpòt kote.
 • Sèvi ak modpas solid, inik; konsidere yon jeneratè modpas.
 • Sèvi ak otantifikasyon milti-faktè lè yo ofri li.
 • Bay enfòmasyon pèsonèl ak finansye yo sèlman sou sit entènèt ki chifre yo; chèche adrès "https" yo.
 • Fè bakòp dosye ou yo.

Vòlè idantite yo sèvi ak imèl èskrokri pou twonpe itilizatè yo pou yo bay modpas ak lòt enfòmasyon yo. Pa pran nan apa a. Gen plizyè konsèy Komisyon Komès Federal la bay ou ka swiv pou evite èskrokri (an anglè), tankou pa reponn imèl ki mande enfòmasyon pèsonèl oswa finansye yo. Pataje enfòmasyon sa a ak fanmi w ak zanmi w yo.

Tanpri rapòte bay IRS, Trezò ak/oswa eskwokri amsonaj sou entènèt oswa nan imèl nan phishing@irs.gov. Pou plis enfòmasyon, tanpri gade Rapòte amsonaj.

Tanpri rapòte eskwokri ki fè tèt yo pase pou IRS - sitou si w se yon viktim - bay Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal la nan Rapòte eskwokri ki iminite IRS (an anglè).

Ou ka rapòte lòt èskrokri amsonaj sou entènèt oswa nan imèl bay phishing-report@us-cert.gov.

Kreye modpas solid ki swiv direktiv senp sa yo:

 • Itilize fraz long ou ka sonje, ki konbine avèk karaktè ak nimewo.
  • Egzanp: YonBagayOuKaSonje@30.
 • Itilize yon modpas diferan pou chak kont epi sèvi ak yon manadjè modpas.
 • Lè sa posib, pa sèvi ak adrès imel ou kòm ID koneksyon ou.
 • Itilize otantifikasyon de-faktè chak fwa yo ofri li. Sa a patikilyèman enpòtan pou pwoteje imèl ou, kont finansye ak medya sosyal.

Si w fè pwòp enpo ou ak yon founisè sou entènèt, ou gen opsyon pou w itilize otantifikasyon milti-faktè kòm yon lòt kouch pwoteksyon. IRS la ankouraje itilizasyon opsyon sa a anpil. Li ede anpeche vòlè idantite jwenn aksè nan kont anliy ou genyen ak founisè fiskal ou.

Anjeneral, yon opsyon otantifikasyon milti-faktè pèmèt itilizatè a resevwa yon kòd sekirite, pa egzanp, kòm yon tèks nan yon telefòn mobil. Lè ou retounen pou itilize pwodwi a, ou dwe antre non itilizatè ou an, modpas ak kòd sekirite a pou konplete pwosesis koneksyon an.

Pifò enstitisyon finansye, medya sosyal ak founisè imèl yo ofri opsyon otantifikasyon milti-faktè yo tou. Moun yo ta dwe patisipe pou otantifikasyon milti-faktè yo kèlkeswa kote yo ofri li.

Tout kontribyab ki ka verifye idantite yo elijib pou yon PIN Pwoteksyon Idantite. PIN IP a se yon PIN 6 chif ki ofri plis pwoteksyon pou nimewo Sekirite Sosyal ou nan deklarasyon enpo ou.

Pou jwenn yon PIN IP, sèvi ak zouti Jwenn yon PIN IP pou patisipe nan pwogram nan. Si ou deja gen yon kont IRS, antre non itilizatè ou ak modpas ou. Sinon, ou dwe pase yon pwosesis verifikasyon idantite pou kreye yon kont epi mande yon PIN IP.

Pou jwenn plis detay sou PIN IP ak altènativ pou sila yo ki pa kapab verifye anliy, gade Jwenn yon PIN IP.

Kòman nou ede

IRS, ajans fiskal leta yo ak endistri fiskal a ap travay ansanm antanke Somè sou sekirite (an anglè) pou pwoteje done kontribyab yo. Pwogram nou an gen ladan pwoteksyon ki idantifye deklarasyon ki sispèk.

Nou pa janm:

 • Kontakte kontribyab yo pa imèl, tèks oswa medya sosyal yo pou mande enfòmasyon pèsonèl oswa enfòmasyon finansye
 • Rele kontribyab yo ak menas pou pwosè oswa arestasyon
 • Rele, voye imèl oswa tèks pou mande PIN Pwoteksyon Idantite kontribyab la yo

Piblikasyon