Enpo. Sekirite. Ansanm. Nou tout gen yon wòl pou jwe nan pwoteje done ou yo

Nou bezwen èd ou.

IRS la, ajans taks leta yo ak endistri taks la, k ap travay ansanm kòm Somè Sekirite a, te fè gwo pwogrè nan batay kont vòl idantite ki gen rapò ak taks. Depi 2015, patenarya a te pran plizyè etap pou pi byen pwoteje done ou yo. Malgre siksè sa yo, vòl idantite rete yon menas. Gen anpil travay ki pou fèt, men nou pa ka fè li poukont nou.

N ap mande w - kontribyab yo, pwofesyonèl taks ak biznis yo - pou mete ansanm ak nou pou kreye yon patenarya ki pi solid. Kanpay sansibilizasyon "Taks. Sekirite. Ansanm" nou an se yon efò pou pi byen enfòme w sou aksyon ou ka pran pou pwoteje done sansib ou yo.

Evènman ak Kanpay

Kanpay ane anvan yo

Kijan kontribyab yo ka ede

Nou bay lis kèk sijesyon bon sans ki ka fè yon gwo diferans. Gade tou Piblikasyon 4524, Sansibilizasyon sekirite pou kontribyab yo (an anglè) PDFoswa Piblikasyon 4524SP, Sansibilizasyon sou sekirite pou kontribiyab yo (an panyòl) PDF

Kèk pwen enpòtan:

  • Toujou itilize lojisyèl sekirite ak "firewall" ak pwoteksyon anti-viris. Asire w ke lojisyèl sekirite a toujou limen epi li ka mete ajou otomatikman. Ankripte dosye sansib tankou dosye taks ou sere sou òdinatè w la. Sèvi ak modpas solid, inik pou chak kont.
  • Si w fè pwòp taks ou anliy, sèvi ak opsyon otantifikasyon plizyè-faktè founisè w la pou pwoteje kont anliy ou an. Otantifikasyon plizyè-faktè sa oswa 2-faktè sa a pral ede anpeche vòlè jwenn aksè nan kont taks anliy ou a epi vòlè enfòmasyon ou yo. Yo ofri otantifikasyon plizyè-faktè a souvan pou pwoteje lòt kont tankou medya sosyal, imèl ak lòt. Tanpri itilize otantifikasyon plizyè-faktè nenpòt kote li se yon opsyon.
  • Aprann rekonèt epi evite imèl eskwokri, menas apèl ak tèks soti nan men vòlè ki fè tèt yo pase kòm òganizasyon lejitim tankou bank ou, konpayi kat kredi e menm IRS la. Pa klike sou lyen oswa telechaje atachman ki soti nan imel enkoni oswa sispèk.
  • Pwoteje done pèsonèl ou. Pa mache ak kat Sekirite Sosyal ou regilyèman, epi asire w ke dosye taks ou yo an sekirite. Achte nan men revandè ki gen bon repitasyon sou entènèt. Trete enfòmasyon pèsonèl ou tankou ou trete lajan kach ou; pa kite'l drive.

Kijan pwofesyonèl taks yo ka ede

Preparatè taks yo se patnè presye ak enpòtan nan pwosesis administrasyon taks la, epi yo gen yon wòl enpòtan pou yo jwe nan ede anpeche vòl idantite.

Fiskalis yo ta dwe revize pwòp faktè sekirite yo. De Plizanplis pwofesyonèl taks yo vin sib vòlè idantite yo. Gade Enfòmasyon Vòl Idantite yo pou Pwofesyonèl Taks (an anglè) pou jwenn etap debaz pou pwoteje done kliyan yo ak sa pou w fè si sibè-kriminèl yo sible ou.

Preparatè taks yo ka pataje Piblikasyon 4524 (an anglè)PDF ak kliyan yo pou ede sansibilize sou etap sekirite enpòtan yo.

Fiskalis yo ta dwe ranpli chan enfòmasyon "konnen kliyan ou a" ki ka nan seri Fòm elektwonik 1040 ak Fòm 1120 yo.

Gade Pwoteje Kliyan Ou yo; Paj Pwoteje Tèt ou (an anglè)pou jwenn enfòmasyon sou kanpay sa a ak plis enfòmasyon sou sekirite.

Kijan biznis yo ka ede

Biznis ak lòt òganizasyon, espesyalman konfyans, testaman ak patenarya, ta dwe konnen ke yo menm tou yo ka viktim vòl idantite. Kriminèl yo ka ranpli Fòm 1120, 1120S oswa anekse K-1 sou non yo. Gade Gid Vòl Idantite pou Biznis, Patenarya, Konfyans ak Testaman (an anglè) pou plis detay.

Biznis ak lòt òganizasyon ka ede konbat vòl idantite tou lè yo ede edike anplwaye yo, kliyan yo ak konsomatè yo. Biznis yo ka pataje Piblikasyon 4524 (an anglè)PDF oswa kreye pwòp mesaj yo pou ankouraje anplwaye yo, kliyan oswa konsomatè yo pwoteje done yo epi pran prekosyon ak imèl èskrokri, taktik ki pi komen kriminèl yo itilize pou vòlè done yo.

Biznis tou ta dwe edike pewòl yo ak anplwaye resous imen yo sou èskrokri danjere. Fòm W-2 a anake anplwaye resous imen ak pewòl yo nan pataje enfòmasyon sou salè ak revni anplwaye yo lè yo pase tèt yo kòm yon egzekitif konpayi. Gade Fòm W-2/Vòl Done SSN: Enfòmasyon pou Biznis ak Founisè Sèvis Pewòl (an anglè).

Biznis ki kenbe done finansye sansib yo ta dwe revize tou epi mete ajou plan sekirite yo. Piblikasyon 4557, Pwoteje Done Kontribyab (an anglè)PDF, bay yon bon kote pou kòmanse epi li gen ladan l rekòmandasyon itil.

Lòt resous: