Chèche konnen si w bezwen ranpli yon deklarasyon enpo

Nan seri sa a:

Fason pou ranpli enpo w: etap pa etap
Tcheke si w bezwen ranpli
Rasanble dokiman w yo
Jwenn kredi ak dediksyon
Depoze deklarasyon w lan
Jwenn ranbousman w
Peye enpo w yo a lè
Pare pou w ranpli enpo ane pwochen


Ki moun ki dwe ranpli

Pifò sitwayen ameriken (an anglè) oswa rezidan pèmanan yo (an anglè) ki travay Ozetazini dwe ranpli yon deklarasyon enpo.

Anjeneral, ou bezwen ranpli si:

Gade si w bezwen ranpli: reponn kesyon pou w konnen (an anglè)

Si ou pa konn ranpli

Menm si ou fè mwens pase revni ki nesesè pou ranpli, konsidere ranpli kanmenm. Ou ka jwenn yon ranbousman:

Tcheke egzijans pou ranpli w la

Egzijans ou pou ranpli yon deklarasyon enpo depann de faktè sa yo:

Tcheke si ou bezwen ranpli:

Si estati ranpli w se: Fè yon deklarasyon enpo si revni brit ou te omwen:
Selibatè $13 850
Chèf kay $20 800
Moun marye ki ranpli ansanm $27 700 (both spouses under 65)
$29 200 (one spouse under 65)
Marye men ranpli separeman $5
Konjwen sivivan kalifye $27 700
Si estati ranpli w se: Fè yon deklarasyon enpo si revni brit ou te omwen:
Selibatè $15 700
Chèf kay $22 650
Moun marye ki ranpli ansanm $30 700 (both spouses 65 or older)
Marye men ranpli separeman $5
Konjwen sivivan kalifye $29 200

 Fason pou ranpli enpo ou: etap pa etap


Ki gen rapò

Piblikasyon 501 (2023), Depandan, Estanda Dediksyon, ak Enfòmasyon pou Ranpli (an anglè)