Pèsonaj yo gen sitiyasyon ak avantaj fiskal espesyal. Konprann kòman sa afekte w ak enpo w yo.

Ale sou paj patikilye yo pou w jwenn enfòmasyon jeneral sou kòman pou w deklare ak peye enpo w yo, ansanm ak anpil sèvis gratis.

Enterè Espesyal pou Pèsonaj yo

Detèminen si Revni Retrèt Ou a Gen Enpo sou li

Itilize Asistan Fiskal Entèraktif la (an anglè) pou ou kapab jwenn enfòmasyon sou revni retrèt ki gen ladan pansyon, IRA yo ak Sekirite Sosyal.

Avantaj Sekirite Sosyal ak Retrèt Chemen Fè

Plan Retrèt yo: Pansyon ak Plan Retrèt Pèsonèl yo (IRA yo)