Jwenn detay sou sitiyasyon fiskal yo pou pèsonaj ak retrete yo nan Piblikasyon 554, Gid Fiskal pou Pèsonaj yo (an anglè).

Detèminen si Revni Retrèt Ou a Gen Taks sou li

Avantaj Sekirite Sosyal ak Retrèt Chemen Fè

Plan Retrèt Pèsonèl yo (IRAs)

Fè Deklarasyon Taks Ou

Kredi ak Dediksyon

Deklarasyon Revni