Pèsonaj yo gen sitiyasyon fiskal ak avantaj espesyal. Konprann kòman sa afekte oumenm ak taks ou yo.

Ale sou paj endividi yo pou w jwenn enfòmasyon jeneral sou kòman pou deklare ak peye taks ou, ansanm anpil sèvis gratis.

Enterè Espesyal pou Pèsonaj

Detèminen si Revni Retrèt Ou a Gen Taks sou li

Itilize Asistan Fiskal Entèraktif la (an aglè) pou ou kapab jwenn enfòmasyon sou revni retrèt ki gen ladan pansyon, IRA yo ak Sekirite Sosyal.

Avantaj Sekirite Sosyal ak Retrèt Chemen Fè

Plan Retrèt yo: Pansyon ak Plan Retrèt Pèsonèl yo (IRA yo)