Manm Fòs Lame Etazini yo gen avantaj ak sitiyasyon fiskal espesyal. Konprann kòman sa afekte oumenm ak taks ou yo.

Verifye si ou kalifye pou avantaj fiskal militè yo (an anglè)

Ansyen ak Nouvo Militè yo

Sèvis Konba

Si ou sèvi nan yonn nan zòn konba IRS rekonèt yo, ou ka anmezi pou retire revni konba yo nan taksasyon (an anglè). Ou ka vle tou pou ou wè si règleman espesyal EITC yo (an anglè) aplike, sa ki ka bay yon pi gwo ranbousman.

Veteran Andikape yo

Si ou sèvi nan yonn nan zòn konba IRS rekonèt yo, ou ka anmezi pou retire revni konba yo nan taksasyon (an anglè). Ou ka vle tou pou ou wè si règleman espesyal EITC yo (an anglè) aplike, sa ki ka bay yon pi gwo ranbousman.

Si ou te deklare deja, ou ka benefisye de deklarasyon amande pou veteran andikape ki blise nan konba yo (an anglè).