Manm Fòs Lame Ameriken yo genyen sitiyasyon ak benefis fiskal ki espesyal. Konprann kijan sa afekte ou menm ak taks ou yo.

Verifye si ou elijib pou w resevwa benefis fiskal militè (an Anglè).

Militè Tan Prezan ak Tan Pase

Sèvis Konba

Si w te goumen nan youn nan zòn konba IRS rekonèt yo, ou ka pa konte revni konba lè pou w peye taks (an Anglè). Ou ka vle wè tou si règleman Espesyal EITC yo (an Anglè) ka benefisye w jwenn yon ranbousman ki pi gra.

Konbatan Andikape yo

Si w se yon konbatan andikape, lajan w touche kòm andikape ka byen admisib pou gen kèk taks ou pa peye (an Anglè). Li ka byen admisib tou pou w reklame ranbousman taks federal ou si w te resevwa: