Manm Fòs Lame Etazini yo gen avantaj ak sitiyasyon fiskal espesyal. Konprann kòman sa afekte oumenm ak taks ou yo.

Verifye si ou kalifye pou avantaj fiskal militè yo (an anglè)

Ansyen ak Nouvo Militè yo

Sèvis Konba

Si ou sèvi nan yonn nan zòn konba IRS rekonèt, ou ka anmezi pou retire revni konba yo nan taksasyon (an anglè). Ou kapab anmezi tou pou ou wè si règleman espesyal EITC yo (an anglè) aplike, sa ki ka bay yon pi gwo ranbousman.

Veteran Andikape

Si ou se yon veteran andikape, peman pou andikap ka kalifye pou kèk esklizyon taks (an anglè). Ou kapab kalifye tou pou reklame yon ranbousman taks federal si ou te resevwa