Manb Fòs Lame Etazini yo genyen sitiyasyon fiskal ak avantaj ki espesyal. Konprann jan sa afekte w ak taks ou yo

Gade si ou elijib pou avantaj fiskal miltè yo (an Anglè)

Aktyèl ak Ansyen Militè

Sèvis nan Konba

Si ou sèvi nan youn nan zòn konba IRS rekonèt yo, ou ka an mezi pou ou retire revni w pou konba nan zafè taks (an Anglè). Ou ka vle wè si règleman espesyal IETC yo (an Anglè) aplike ki ka mennen nan yon pi gwo ranbousman.

Veteran Andikape

Si ou se yon veteran ki andikape, pèman pou andikap ou a ka kalifye pou kèk eksklizyon fiskal (an Anglè). Ou ka elijib pou ou reklame yon ranbousman fiskal federal si ou resevwa :