Etidyan yo gen sitiyasyon fiskal ak avantaj espesyal. Konprann kòman sa afekte oumenm ak taks ou yo.

Ale sou paj fason pou w ranpli enpo: etap pa etap pou w jwenn enfòmasyon jeneral sou kòman pou deklare ak peye taks ou, ansanm avèk anpil sèvis gratis.

Si w ap fè yon deklarasyon taks, ou ka bezwen mete ladan bous detid ak sibvansyon kòm revni ki genyen taks sou yo. Avantaj fiskal pou edikasyon siperyè, tankou dediksyon enterè prè, kredi ak pwogram ekolaj, ka ede diminye taks ou dwe a.

Ou ka bezwen ranpli yon deklarasyon taks toudepann de revni an gwo ou ak si paran ou kapab deklare ou antanke yon depandan. Chèche konnen si ou bezwen fè yon deklarasyon taks (an anglè) ak si yo kapab deklare ou antanke yon depandan (an anglè).

Mete nan lespri ou bousdetid yo ak sibvansyon yo pa gen taks sou yo, men gen sitiyasyon kote ou ka genyen pou ou mete yo pami revni ki gen taks sou yo.

Ou ka anmezi pou ou jwenn yon ranbousman menm si ou gen egzijans pou w deklare. Pa egzanp, ou ka kalifye pou yon ranbousman si ou te nan yon travay bout jounen oswa tout jounen pandan ane a epi Fòm W-2 w la montre prelèvman leta ak federal.

Si ou gen prè etidyan oswa ou peye edikasyon pou tèt ou, ou ka kalifye pou reklame kredi ak dediksyon edikasyon nan deklarasyon taks ou,tankou dediksyon enterè prè etidyan, pwogram ekolaj ki kalifye (plan 529 yo), kont epay Coverdell Edikasyon yo.

Pou plis enfòmasyon, gade Avantaj Fiskal pou Edikasyon yo (an anglè).

Etidyan ki depandan nan deklarasyon taks paran yo pa kalifye pou reklame kredi edikasyon yo. Nan ka sa, paran etidyan an ka anmezi pou reklame kredi ak dediksyon edikasyon yo.​​​​​

IRS te fè patenarya avèk Depatman Edikasyon (ED) pou senplifye pwosesis sou entènèt la pou aplike pou Aplikasyon Èd Federal Gratis pou Elèv (FAFSA) ak Plan Ranbousman ki baze sou Revni (IDR) lè li bay enfòmasyon enpo limite ki nesesè pou verifye revni pou pwogram sa yo dirèkteman bay ED. Pwosesis otomatik la pral rive nan tan reyèl. Lè sa a, ED pral divilge done enpo bay biwo èd finansyè kolèj oswa biwo karyè lekòl la ak resètifikasyon anyèl revni pou plan ajisteman ranbousman prè elèv yo.

Pou plis enfòmasyon, gade Enfòmasyon Fiskal konsènan Aplikasyon Èd Federal pou Elèv (an anglè).