Lè w ap fè yon deklarasyon taks, ou ka bezwen mete ladan bous detid ak sibvansyon kòm revni ki genyen taks sou yo. Avantaj fiskal pou edikasyon siperyè, tankou dediksyon enterè prè, kredi ak pwogram ekolaj, ka ede diminye taks ou dwe a.