Ki sa Ekonomi Ti Travay (Gig Economy) ye?

Ekonomi ti travay—yo rele l tou ekonomi pataj oubyen ekonomi aksè—se yon aktivite kote moun fè lajan lè yo founi travay, sèvis ak machandiz sou demann. Souvan, se pa mwayen platfòm dijital tankou yon aplikasyon oubyen sitwèb yo fè l.

Revni ki fèt nan Ekonomi Ti Travay la Taksab

Ou dwe rapòte lajan ki fèt nan ekonomi ti travay la nan deklarasyon fiskal ou, menm si revni an:

 • Se nan travay pou yon ti bout tan, travay tanporè oubyen travay sou kote
 • Pa deklare nan yon fòmilè deklarasyon fiskal — tankou yon Fòmilè 1099-K, 1099-MISC, 1099-NEC, W-2 oubyen lòt deklarasyon revni
 • Peye nan nenpòt fòm tankou kach, pwopriyete, machandiz, oubyen deviz vityèl

Ouvriye Ekonomi Ti Travay yo

Chèche Fòmilè yo, konsève dosye yo, dedwi depans yo, soumèt epi peye enpo travay gig ou a.

Jere Enpo pou Travay nan Ekonomi Ti Travay Ou A (an anglè)

Platfòm Dijital yo ak Biznis yo

Klasifye travayè yo, deklare pèman yo, peye epi soumèt enpo pou yon mache dijital oswa biznis.

Jere Enpo yo pou yon Platfòm Dijita
(an anglè)
 

Kisa Travay Gig ye?

Travay Gig se yon kalite aktivite w fè pou w ka fè kòb, lepli souvan pa mwayen yon aplikasyon oubyen yon sitwèb (platfòm dijital), tankou:

 • Kondui yon machin pou kondui moun ki te fè rezèvasyon ak pou w fè livrezon
 • Lwe yon pwopriyete oswa yon pati ladann
 • Fè mache oubyen fini yon tach
 • Vann machandiz anliy
 • Lwe ekipman
 • Founi sèvis kreyatif oswa pwofesyonèl
 • Founi lòt travay tanporè, sou kòmann oswa travay endepandan

Remake: Lis sa a pa gen tout tip travay gig ladan l.

Kisa platfòm dijital yo ye?

Platfòm dijital se biznis ki asosye sèvis travayè yo oswa machandiz yo ak konsomatè yo atravè aplikasyon yo oswa sitwèb. Sa gen ladan biznis ki bay moun aksè ak:

 • Sèvis kovwatiraj
 • Sèvis livrezon
 • Mache Atizana ak pwodui ki fèt alamen
 • Travay sou kòmann ak sèvis reparasyon
 • Afèmaj/lwe pwopriyete ak espas

Remake: Lis sa a pa gen tout diferan tip platfòm dijital yo ladan.