Kisa W Ap Jwenn Isi A

Resous pou kontribyab ki depoze Fòm 1040 oswa 1040-SR, Barèm C, E, F oswa Fòm 2106, ansanm ak ti antrepriz ki gen mwens pase $10 milyon kòm byen.