Konprann Fòmilè 1099-K Ou a

Fòm 1099-K se yon rapò sou tout peman ou te resevwa pandan ane a apati:

 • Kat kredi, debi oswa kat ki gen valè ki estoke tankou kat kado (kat peman yo)
 • Aplikasyon peman yo oswa mache anliy yo (rezo peman tyès yo)

Rezo peman tyès yo gen obligasyon pou ranpli Fòm 1099-K a bay IRS la epi ba w yon kopi lè montan peman brit la depase $600. Fòm 1099-K a pa ta dwe rapòte kado oswa ranbousman pou depans pèsonèl ou te resevwa nan men zanmi ak fanmi.

Sèvi ak Fòm 1099-K ak lòt dosye fiskal yo pou ede kalkile ak rapòte revni enpozab ou lè ou ranpli enpo ou.

Fòm 1099-K, Tranzaksyon atravè Kat Peman ak Rezo Tyès (an anglè)

Sou Paj Sa a

Kiyès ki Voye Fòm 1099-K

Konpayi kat peman yo, aplikasyon pou peman yo ak mache anliy yo gen obligasyon ranpli Fòm 1099-K bay IRS la. Yo dwe voye tou yon kopi fòm nan bay kontribyab yo anvan 31 janvye.

Kiyès ki Resevwa Fòm 1099-K

Ou ta dwe resevwa Fòm 1099-K a pou sitiyasyon sa yo:

Si Ou te Resevwa Kèlkeswa Peman yo Ak Kat Peman

Sa gen ladann kat kredi, kat debi ak kat ki gen valè ki estoke (kat kado) yo.

Si Ou Resevwa Peman ki Depase $600 Ak yon Aplikasyon Peman oswa Mache Anliy

Sa gen ladann peman pou yon atik pèsonèl ou vann oswa pou machandiz ou vann, sèvis ou bay oswa byen ou lwe atravè nenpòt:

 • Platfòm peman peer-to-peer oswa bous dijital
 • Mache anliy (vann oswa revann rad, mèb ak lòt atik)
 • Mache atizana oswa fabrikan yo
 • Sit vant ozanchè
 • Platfòm pataj machin oswa lokasyon machin ak tout chofè
 • Mache pou imobilye
 • Sit pou chanje oswa revann biyè
 • Platfòm pou kolekte lajan (leve fon)
 • Mache pou travayè endepandan 

Yo pa ta dwe rapòte sou Fòm 1099-K a kado oswa ranbousman pou depans pèsonèl ou resevwa nan men zanmi ak fanmi yo. Yo pa peman pou machandiz ak sèvis.

Maj Deklarasyon $600 a

Aplikasyon pou peman yo ak mache anliy yo gen obligasyon pou ranpli yon Fòm 1099-K si peman brit yo ba ou pou machandiz ak sèvis yo plis pase $600.

Maj deklarasyon $600 a te kòmanse ak ane fiskal 2023. Pa gen okenn chanjman nan sa ki konte kòm revni oswa nan fason yo kalkile enpo.

Lwa 2021 sou Plan Sovtaj Ameriken an (an anglè) te bese maj deklarasyon pou òganizasyon tyès yo a $600, e sa gen ladan aplikasyon pou peman ak mache anliy yo. Jwenn plis enfòmasyon sou chanjman nan kondisyon pou rapòte a.

Retounen anlè

Kisa ki Pa Ta Dwe Rapòte sou Fòm 1099-K

Yo pa ta dwe rapòte sou Fòm 1099-K a lajan ou resevwa kòm kado oswa ranbousman pou yon depans pèsonèl nan men zanmi ak fanmi. Pa egzanp: Pataje pri yon vwayaj nan machin oswa manje, resevwa lajan pou fèt ou oswa kado jou ferye oswa kolokatè ou remèt ou lajan pou yon bòdwo bil kay la. Peman sa yo pa revni ki gen enpo sou yo.

Asire w ke w make kalite peman sa yo kòm peman ki pa an rapò ak biznis lè sa posib nan aplikasyon peman yo.

Swiv etap sa yo si w resevwa yon Fòm 1099-K pa erè.

Retounen anlè

Kisa Pou w Fè Ak Fòm 1099-K

Men sa pou w fè si w resevwa yon Fòm 1099-K:

Verifye Enfòmasyon ki sou Fòm nan

Revize enfòmasyon ki nan Fòm 1099-K pou asire w li kòrèk.

Adopte mezi sa yo si:

Verifye Montan Peman Brit la

Montan peman brit la (Kare 1a) sou Fòm 1099-K rapòte total peman ou te resevwa yo. Li pa gen ajisteman pou frè, kredi, ranbousman, ekspedye, ekivalan lajan kach oswa rabè yo. Eleman sa yo pa revni. Ou ka dedwi yo nan montan lajan brit la.

Konpare montan peman brit la ak dosye w yo. Sa yo ka gen ladan yo rapò ki soti nan aplikasyon peman oswa sou mache sou anliy, resi kat peman oswa deklarasyon komèsan yo. Sèvi ak dosye yo pou:

 • Konfime montan peman lajan brit la egzat
 • Tcheke montan lajan brit pou depans ou ka dedwi yo(frè, kredi, ranbousman, ekspedye, elatriye)

Yon bon kontabilite (an anglè) enpòtan pou sipòte revni ak depans rapòte sou deklarasyon enpo ou ki ka dedwi.

Sèvi ak Fòm 1099-K pou Ede w Rapòte Revni w

Sèvi ak Fòm 1099-K ak lòt dosye fiskal yo pou ede kalkile ak rapòte revni ki kòrèk la sou deklarasyon enpo ou.

Fason ou rapòte peman Fòm 1099-K yo sou deklarasyon enpo ou a depann de kalite tranzaksyon ou te fè yo:

Retounen anlè

Si Ou te Vann yon Atik Pèsonèl

Ou ka jwenn yon Fòm 1099-K si ou te resevwa peman pou yon atik pèsonèl ou te vann atravè yon aplikasyon pou peman oswa yon mache anliy.

Yon atik pèsonèl se yon bagay ou posede pou itilizasyon pèsonèl ou tankou yon machin, frijidè, mèb, estereyo, bijou oswa ajantri, elatriye.

Fason ou rapòte peman sa yo sou deklarasyon enpo ou depann de si wi ou non ou te vann atik la nan yon pèt oswa yon benefis. Si ou te vann divès atik pèsonèl epi gen pèt ak benefis, rapòte yo apa.

Atik pèsonèl ki vann ak yon pèt

Yon pèt sou lavant yon atik pèsonèl pa dediktib.

Si ou te vann atik pèsonèl ou yo ak yon pèt, ou gen 2 opsyon pou rapòte pèt la:

Rapòte sou Anèks 1 (Fòm 1040)

Ou ka rapòte ak konpanse montan peman brit Fòm 1099-K a nan Anèks 1 (Fòm 1040), Revni Adisyonèl ak Ajisteman nan Revni (an anglè)PDF.

Ekzanp: Ou resevwa yon Fòm 1099-K pou lavant kanape w la anliy pou $700, ki pi piti ke kòb ou te achete l la.

Sou Barèm 1 (Fòm 1040):

 • Ekri montan peman brit Fòm 1099-K (Kare 1a) nan Pati I – Liy 8z – Lòt Revni: "Fòm 1099-K Lavant yon atik pèsonèl ak yon pèt, $700"
 • Ekri montan peman brit konpansasyon Fòm 1099-K (Kare 1a) nan Pati II – Liy 24z – Lòt Ajisteman yo: "Fòm 1099-K Lavant yon atik pèsonèl ak yon pèt $700"

2 ekriti sa yo lakòz yon efè nèt $0 sou revni brit ajiste ou a (AGI).

Rapò sou Fòm 8949

Ou ka rapòte pèt la tou sou Fòm 8949, Lavant ak Lòt Dispozisyon Aktif Finansye yo (an anglè), ki ale nan Anèks D, Pwofi ak Pèt Kapital yo (an anglè).

Retounen anlè

Atik Pèsonèl ki Vann ak yon Benefis

Yon benefis sou lavant yon atik pèsonèl dediktib.

Si w resevwa yon Fòm 1099-K pou yon atik pèsonèl ki vann ak yon benefis, rapòte l sou ni:

Retounen anlè

Si Ou Vann Machandiz, Lwe pwopriyete oswa Bay Sèvis

Ou ka resevwa yon Fòm 1099-K si ou te resevwa peman yo atravè yon kat peman, aplikasyon pou peman oswa yon mache anliy.

Tranzaksyon sa yo ka gen ladan peman ou te resevwa kòm yon travayè tanporè (an anglè), travayè endependan oswa lòt kontraktè endepandan (travay ak tèt li). Sa a ka gen ladan l tou peman ou te resevwa nan lavant atik kòm yon plezi.

Rapòte Fòm 1099-K Peman ak Lòt Revni sou Deklarasyon enpo ou

Ou dwe mete nan deklarasyon enpo ou tout revni ou resevwa. Sa ka gen ladan l montan peman brit ki parèt sou Fòm 1099-K ak montan lajan ki sou lòt dokiman deklarasyon tankou Fòm 1099-NEC (an anglè) oswa Fòm 1099-MISC (an anglè) Li ta dwe gen ladan l tou montan yo pa rapòte sou fòm yo, tankou peman ou resevwa pa lajan kach oswa chèk.

Men ki kote pou rapòte peman Fòm 1099-K yo sou deklarasyon enpo ou pou machandiz ak sèvis ou te vann:

Ou ka rapòte revni lwaye (an anglè) nan Barèm E oswa nan Barèm C, tou depann de sitiyasyon w.

Retounen anlè

Si Ou Resevwa yon Fòm 1099-K pa Erè

Ou ka resevwa yon fòm 1099-K pa erè lè fòm nan:

 • Rapòte peman ki te kado oswa ranbousman ki soti nan men fanmi oswa zanmi
 • Pa pou ou oswa se yon kopi

Si sa rive:

 • Kontakte konpayi an imedyatman – gade DEKLARAN an anlè nan kwen goch Fòm 1099-K
 • Konsève yon kopi fòm orijinal la ak tout mesaj ou echanje ak konpayi an nan dosye w

Swiv etap sa yo si ou pa ka jwenn yon Fòm 1099-K ki korije.

Retounen anlè

Si Fòm 1099-K Ou a Pa kòrèk

Swiv etap sa yo si youn nan enfòmasyon sa yo ki sou fòm nan pa kòrèk:

 • Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN) Benefisyè
 • Montan peman brit tranzaksyon kat peman/rezo tyès yo
 • Kantite tranzaksyon peman yo
 • Kòd Kategori Komèsan (MCC)

Mande konpayi a yon fòm ki korije – gade DEKLARAN an anlè a goch nan Fòm 1099-K. Si ou pa rekonèt konpayi an, kontakte Antite Regleman Peman (PSE) ki nan kwen anba a goch fòm nan ki anlè nimewo kont ou a.

Kenbe yon kopi Fòm 1099-K korije a nan dosye w yo, ansanm ak tout mesaj ou echanje ak konpayi a oswa PSE.

Pa kontakte IRS la. Nou pa kapab korije Fòm 1099-K ou a.

Si ou Pa Ka Jwenn yon Fòm 1099-K ki Korije

Rapòte montan an nanBarèm 1 (Fòm 1040), Revni Adisyonèl ak Ajisteman nan Revni (an anglè)PDF.

Ekzanp: Ou resevwa Fòm 1099-K pou $650 kolokatè ou a te voye ba ou pou pati lwaye pa yo a.

Sou Barèm 1 (Fòm 1040):

 • Ekri erè a nan Pati I – Liy 8z – Lòt revni: "Fòm 1099-K ou te resevwa pa erè, $650"
 • Ajiste li nan Pati II – Liy 24z – Lòt ajisteman yo: "Fòm 1099-K ou te resevwa pa erè, $650"

2 ekriti sa yo note erè a epi fini ak yon efè $0 nèt sou revni brit ajiste ou (AGI).

Retounen anlè

Si Montan Brit la Pa Pou Ou

Gen sitiyasyon kote montan peman brit la (Kare 1a) sou Fòm 1099-K a ka pa pou ou. Men kèk ka ki komen ak sa pou w fè pou w kontabilize montan kòrèk ou a:

Si non w ak nimewo Sekirite Sosyal ou sou Fòm 1099-K a, men ou deklare revni biznis ak Fòm 1120, 1120-S oswa 1065, ou bezwen korije Fòm 1099-K.

Kisa pou w fè:

 • Kontakte konpayi an ki sou Fòm 1099-K a epi mande yo pou yo voye yon fòm korije ak EIN biznis lan – gade DEKLARAN nan kwen anlè a goch Fòm 1099-K
 • Kenbe tout echanj mesaj ou yo ak konpayi a pou w montre ke erè a te korije
 • Deklare peman ki nan Fòm 1099-K yo ak tout lòt sous revni yo sou deklarasyon enpo ki apwopriye a

Si ou te pataje tèminal kat kredi w la ak yon lòt moun oswa yon biznis, Fòm 1099-K (an anglè) ou a ap gen ladan tranzaksyon kat peman ki pou yo a, plis pwòp peman pa w yo.

Kisa pou w fè:

 • Lè sa nesesè, ranpli epi bay deklarasyon enfòmasyon ki apwopriye a (pa egzanp, Fòm 1099-K oswa Fòm 1099-MISC (an anglè))pou chak moun oswa biznis ou te pataje yon tèminal kat ak yo epi mete montan total tranzaksyon kat peman an, plis tout lòt revni ki pou lòt moun oswa biznis la
 • Kenbe fakti peman ki al jwenn chak moun oswa biznis ki pataje tèminal ou a, ansanm avèk kontra alekri pou pataj tèminal yo ak chèk ki anile yo

Si ou te achte oswa vann biznis ou an pandan ane a, Fòm 1099-K (an anglè) ou a ka gen ladan peman pou tranzaksyon ki te fèt anvan oswa apre ou te vann biznis la. Sa ka rive lè yo pa mete tèminal kat la ajou ak nimewo ID fiskal nouvo pwopriyetè biznis lan ak non biznis lan.

Kisa pou w fè:

 • Mande yon Fòm 1099-K korije nan men PSE a oswa DEKLARAN an sou fòm lan — non li ak nimewo telefòn li sou fòm lan
 • Kenbe yon kopi Fòm 1099-K korije a (yo) avèk dokiman w yo, ansanm kontra acha oswa vant ki endike dat chanjman pwopriyetè a

Yon chanjman nan antite komèsyal oswa idantifikasyon fiskal ka afekte deklarasyon fòm 1099-K ou a.

Pa egzanp, si ou te konvèti soti nan yon pwopriyetè inik (Anèks C) pou ale nan yon patenarya (Fòm 1065) epi ou te kontinye sèvi ak menm tèminal kat la, montan ki parèt sou Fòm 1099-K (an anglè) a p ap koresponn ak deklarasyon enpo nouvo antite w la.

Kisa pou w fè:

 • Mete achtè w la okouran touswit de tout chanjman nan non ak nimewo idantifikasyon fiskal ki konekte tèminal la ak estrikti aktyèl biznis ou a
 • Kenbe dokiman k ap pwouve bon revni an ak dediksyon yo pou toude(2) antite komèsyal yo

Si ou pèmèt kliyan yo pou yo jwenn kach bak lè yo itilize kat debi yo, yo ap rapòte peman sa yo sou Fòm 1099-K (an anglè). Anjeneral, ou pa ta enkli montan lajan kach bak kòm yon pati nan resi brit ou yo. Ou pa t ap reklame yo tou kòm yon depans pou biznis.

Kisa pou w fè:

Kenbe dosye sou aktivite kach bak kliyan yo pandan ane a. Aktivite lajan kach bak la pa yon revni ki gen enpo sou li.

Ou ka rapòte plizyè sous revni sou plis pase yon sèl liy nan yon deklarasyon oswa sou plizyè deklarasyon oswa barèm. 

Pa ekzanp, ou ka ap jere yon komès vant an detay antanke pwopriyetè inik epi ou gen revni ki soti nan lokasyon. Ou ka aksepte kat peman pou tou de(2) biznis yo. Si ou jere peman yo sou yon sèl tèminal, Fòm 1099-K (an anglè) ou a ta gen ladan montan lajan peman brit pou tou de (2) biznis yo.

Kisa pou w fè:

 • Itilize liv ou yo ak rejis ou yo pou ou deklare tout resèt brit yo sou liy oswa barèm ki koresponn nan.
 • Nan egzanp sa a, ou rapòte resi brit ki soti nan komès vant an detay nan Barèm C ak montan pou aktivite lokasyon nan revni lokasyon an nan Barèm E.

Retounen anlè