Konprann Fòmilè 1099-K Ou a

Fòm 1099-K, Kat Peman ak Tranzaksyon Rezo Tyès (an anglè), se yon deklarasyon enfòmasyon IRS ki itilize pou rapòte sèten tranzaksyon peman pou pote amelyorasyon nan konfòmite fiskal volontè. Ou ta dwe resevwa Fòm 1099-K anvan 31 janvye si, nan ane sivil anvan an, ou te resevwa peman yo:

 • Soti nan tout tranzaksyon kat peman yo (pa egzanp, kat debi, kredi, oswa kat ki gen valè ki estoke), ak
 • Nan regleman sou tranzaksyon peman rezo tyès ki pi wo pase limit minimòm pou rapò yo nan fason sa a:
  • Pou deklarasyon pou ane sivil anvan 2022:
   • Peman brit ki depase $20,000, AK
   • Plis pase 200 tranzaksyon sa yo
  • Pou deklarasyon pou ane sivil apre 2021:
   • Peman brit pou machandiz oswa sèvis ki depase $600, AK
   • Nenpòt kantite tranzaksyon

Plan Sekou Ameriken 2021 an te chanje limit pou rapò pou òganizasyon règleman tyès yo, ki gen ladan aplikasyon pou peman ak òganizasyon règleman tyès anliy. Nouvo limit lan mande pou rapòte tranzaksyon ki depase $600 pa ane; ki chanje de limit anvan pou eksè depase 200 tranzaksyon pa ane ak yon eksè depase $20,000. TPSO yo oblije rapòte peman pou machandiz ak sèvis yo. Lwa a pa fèt pou swiv tranzaksyon pèsonèl tankou pataje frè yon kous machin oswa manje, anivèsè nesans oswa kado jou ferye, oswa peye yon manm fanmi pou yon bòdwo nan kay la.

REMAK: Nan dat 23 desanm 2022, IRS la te anonse ke ane sivil 2022 a pral trete kòm yon ane tranzisyon pou limit rapò rediksyon $600 a. Pou ane sivil 2022 a, òganizasyon règleman tyès ki bay Fòm 1099-K yo oblije sèlman rapòte tranzaksyon kote peman brit yo depase $20,000 epi gen plis pase 200 tranzaksyon.

Menmsi fòm 1099-K te redwi egzijans rapò pou òganizasyon règleman tyès yo te retade, kèk patikilye ki ka toujou resevwa yon fòm 1099-K byen ke yo pa te resevwa youn anvan. Kèk patikilye ki ka resevwa yon Fòm 1099-K pou vant yon atik pèsonèl oswa nan sitiyasyon kote yo te resevwa yon Fòm 1099-K pa erè (sa vle di pou tranzaksyon ant zanmi ak fanmi, oswa pataje depans). IRS ap mete konsèy pou kontribyab dirije yo ajou pou rapòte senaryo sa yo sou Fòm 1040, Anèks 1, pou ane fiskal 2022. Gade seksyon ki gen tit "Enfòmasyon pou revni pèsonèl" pou plis enfòmasyon.

Ki sa ki enkli sou Fòm 1099-K?

Ke w posede yon biznis, w ap travay ak tèt ou, w ap travay nan ekonomi gig oswa w ap vann atik pèsonèl, Fòm 1099-K (an anglè) gen ladan l montan brit tout tranzaksyon peman yo. Ou ka resevwa yon Fòm 1099-K nan men chak antite peman ou te resevwa yon peman pou regleman tranzaksyon peman yo dwe rapòte yo. Yo defini yon tranzaksyon peman pou rapòte kòm yon tranzaksyon kat peman oswa yon tranzaksyon rezo tyès. Yon tranzaksyon rezo tyès ka gen ladan yon peman atravè yon aplikasyon peman.

 • Tranzaksyon kat peman vle di nenpòt tranzaksyon kote yon kat peman, oswa nenpòt nimewo kont oswa lòt done idantifikasyon ki asosye ak yon kat peman, aksepte kòm peman.
 • Tranzaksyon rezo tyès pati vle di nenpòt tranzaksyon ki regle atravè yon rezo peman tyès pati, men sèlman apre kantite total tranzaksyon sa yo depase limit minimòm pou rapòte yo.

Montan brit yon peman ki ka rapòte pa enkli okenn ajisteman pou kredi, ekivalan lajan kach, montan rabè, frè, montan ranbousman, oswa nenpòt lòt montan. Montan dola chak tranzaksyon yoap detèmine nan dat tranzaksyon an.

REMAK: Limit minimòm rapò pou ane fiskal apre 2021 yo aplike sèlman pou peman ki fèt atravè yon rezo peman tyès; pa gen okenn limit pou tranzaksyon kat peman.

Enfòmasyon pou revni pèsonèl

Si w te vann machandiz oswa te bay sèvis epi w te itilize yon òganizasyon règleman tyès, ou ka resevwa yon Fòm 1099-K (an anglè). Si ou te resevwa revni pou sèvis ou te bay yo, ki gen ladan peman ou te resevwa grasa travay nan ekonomi Gig, gade Enfòmasyon pou biznis ak moun ki travay ak tèt yo anba a.

Pa gen okenn chanjman nan sa ki konte kòm revni oswa nan fason yo kalkile enpo ou, ki gen ladan revni ki soti nan vant byen pèsonèl yo. Ou dwe rapòte tout revni ou sou deklarasyon enpo ou sof si lalwa ekskli sa.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen te resevwa yon 1099-K pa erè oswa pou yon atik pèsonèl mwen te vann?

Si w resevwa yon Fòm 1099-K pou vant yon atik pèsonèl oswa si w resevwa yon Fòm 1099-K pa erè, swiv tablo ki anba a pou enstriksyon sou rapò yo.

Senaryo Aksyon (yo) pou pran
Atik pèsonèl vann ak yon pèt Si w resevwa yon Fòm 1099-K pou yon atik pèsonèl ki vann ak yon pèt, deklare enfòmasyon yo sou Fòm 1040, Anèks 1, Lòt Revni ak Ajisteman nan Revni ak tranzaksyon konpanse. Pa egzanp, si w resevwa yon Fòm 1099-K pou lavant kanape w sou Entènèt pou $700 ou pral rapòte:
 • Pati I – Liy 8z – Lòt Revni – Fòm 1099-K Atik Pèsonèl ki Vann a Pèt $700
 • Pati II – Liy 24z – Lòt Ajisteman yo - Fòm 1099-K Atik Pèsonèl Vann ak Pèt $700
Efè nèt de ajisteman sa yo sou revni brit ajiste a ta dwe $0.
Atik pèsonèl vann nan yon benefis Si ou te vann yon atik ou te posede pou itilizasyon pèsonèl ou, tankou yon machin, frijidè, mèb, radyo, bijou, oswa ajantri, elatriye, ak yon benefis, benefis ou a taksab kòm yon benefis kapital. Deklare benefis ou jan ou taka deklare nenpòt lòt benefis kapital sou Fòm 8949 ak Anèks D. Pou atik pèsonèl ki vann ak yon pèt, swiv enstriksyon yo pou Atik pèsonèl ki vann ak yon pèt anlè a.
Melanj nan lavant atik pèsonèl - kèk pou yon benefis ak lòt moun ki gen yon pèt Benefis ak pèt ou yo dwe deklare separeman epi benefis sou byen yo, pa ka konpanse yon pèt sou lavant byen pèsonèl yo.

Si ou te vann yon atik ou te posede pou itilizasyon pèsonèl ak yon benefis, gade Atik pèsonèl ki te vann ak yon benefis pou enfòmasyon sou fason pou deklare.

Pou atik pèsonèl ki vann ak yon pèt, swiv enstriksyon yo pou Atik pèsonèl ki vann ak yon pèt pou jwenn enfòmasyon sou fason pou deklare.

Fòm 1099-K te resevwa pa erè Si ou te resevwa yon Fòm 1099-K pa erè oswa si fòm ou te resevwa a gen enfòmasyon ki pa kòrèk, kontakte moun ki bay Fòm 1099-K la imedyatman. Non Moun nan parèt nan kwen anwo gòch sou fòm nan ansanm ak nimewo telefòn yo.

Si ou pa ka jwenn yon Fòm 1099-K ki korije, rapòte fason sa a:

Menm jan ak byen pèsonèl yo vann ak yon pèt eksepte chanje deskripsyon an nan fason sa a:

 • Pati I – Liy 8z – Lòt Revni – Fòm 1099-K Resevwa pa Erè
 • Pati II – Liy 24z – Lòt Ajisteman yo - Fòm 1099-K te Resevwa pa Erè

Enfòmasyon pou biznis ak moun ki se travayè endepandan

Kisa mwen ta dwe fè ak enfòmasyon sa yo?

Si w posede yon biznis oswa si w ap travay poukont ou, sa enkli moun k ap travay nan gig ekonomi an, li enpòtan pou liv ak dosye biznis ou yo reflete revni biznis ou, ki gen ladan nenpòt montan yo ka rapòte sou Fòm 1099-K (an anglè). Ou dwe deklare sou deklarasyon enpo sou revni ou tout revni ou resevwa. Nan pifò ka yo, biznis ou, ki gen revni travay endepandan yo pral nan fòm lajan kach, chèk, ak peman kat debi/kredi. Anjeneral yo rele revni sa a kòm resi brit sou deklarasyon enpo sou revni. Se poutèt sa, ou ta dwe konsidere montan yo montre sou Fòm 1099-K, ansanm ak tout lòt montan ou te resevwa, lè w ap kalkile resi brit pou deklarasyon enpo sou revni ou.

Fòm 1099-K ka rapòte plizyè kalite tranzaksyon ki ta dwe konsidere lè w ap deklare. Nan kèk ka, kontribyab yo ka resevwa yon Fòm 1099-K pou vann byen pèsonèl yo oswa pou tranzaksyon yo pa oblije deklare. Pou ede ak egzijans deklarasyon yo, IRS la ap bay konsèy pou senaryo espesifik sa yo pou ane fiskal 2022 la. Gade seksyon Enfòmasyon sou revni pèsonèl pou plis enfòmasyon.

Kouman pou mwen tcheke dosye mwen yo ak sa ki rapòte sou Fòm 1099-K?

 • Tcheke dosye resi kat peman ou yo ak deklarasyon komèsan yo pou konfime montan ki sou Fòm 1099-K (an anglè) ou an egzat
 • Revize dosye ou yo pou asire ke resi brit ou yo egzat epi yo deklare kòrèkteman nan deklarasyon enpo sou revni ou
 • Detèmine si w te deklare revni ki sòti nan tout fòm peman ou te resevwa, tankou lajan kach, chèk, ak tranzaksyon kat debi, kredi ak valè ki estoke
 • Kenbe dokiman pou sipòte e revni ak dediksyon ou deklare sou deklarasyon enpo sou revni ou

Èske nenpòt nan deklarasyon sa yo aplike nan Fòm(yo) 1099-K ou te resevwa a?

 • Fòm 1099-K (an anglè) a pa pou ou oswa se yon kopi
 • Nimewo Idantifikasyon Kontribiyab (TIN) benefisyè a pa kòrèk
 • Montan brit kat peman/tranzaksyon rezo tyès yo pa kòrèk
 • Kantite tranzaksyon peman yo pa kòrèk
 • Kòd Kategori Komèsan (MCC) pa dekri biznis ou kòrèkteman

Si se konsa, konsidere bagay sa yo:

 • Si Fòm 1099-K (an anglè) a pa pou ou, kontakte Antite Regleman Peman (PSE) ki endike sou Fòm 1099-K pou eseye detèmine poukisa ou te resevwa dokiman an. Yo ta dwe montre non an ak nimewo telefòn nan pati ki pi ba agoch sou fòm nan. Si yo pa montre yon non ak nimewo PSE, kontakte Moun ki Ranpli li a nan nimewo ki montre nan kwen anwo-gòch sou fòm nan. Kenbe tout korespondans ak PSE a.
 • Si gen yon erè sou fòm nan, mande PSE a yon Fòm 1099-K ki korije. Kenbe yon kopi tout Fòm 1099-K ki korije ou resevwa ak dosye w ansanm ak nenpòt korespondans ak PSE a.

Kisa mwen ta dwe fè lè montan total peman brit ki parèt sou Fòm 1099-K a pa pou mwen?

Nan kèk ka, montan total peman brit ki sou Fòm 1099-K (an anglè) a ka pa pou ou. Egzanp sa yo montre sitiyasyon sa yo epi bay enfòmasyon ki ka ede w detèmine kijan pou w konte kantite peman brit ki parèt sou Fòm 1099-K ou te resevwa a.

Senaryo Aksyon (yo) pou pran
Rapòte revni biznis sou Fòm 1120, 1120-S oswa 1065 epi ou resevwa yon Fòm 1099-K sou non w. Si w deklare revni biznis ou sou yon Fòm 1120, 1120-S oswa 1065 epi ou resevwa yon Fòm 1099-K (an anglè) sou non w kòm yon patikilye (ki montre nimewo sekirite sosyal ou a), kontakte PSE ki endike nan Fòm 1099-K pou mande yon korije Fòm 1099-K ki montre TIN biznis lan. Anplis de sa, mande pou PSE a sèvi ak TIN biznis la nan tout Fòm 1099-K alavni yo. Deklare revni ki soti nan Fòm 1099-K ansanm ak nenpòt lòt sous revni sou deklarasyon enpo sou revni ki apwopriye a. Kenbe tout korespondans ak PSE a pou montre ke erè sa a te korije.
Pataje tèminal kat kredi ou a ak yon lòt moun oswa biznis: Si ou te pataje tèminal kat kredi ou a ak yon lòt moun oswa biznis, Fòm 1099-K (an anglè) ou a ap gen ladan tranzaksyon kat peman ki pou moun oswa biznis ki te pataje tèminal ou a, anplis de pwòp peman ou yo. Lè sa nesesè, ou ta dwe deklare epi bay deklarasyon enfòmasyon ki apwopriye (pa egzanp, Fòm 1099-K oswa Fòm 1099-MISC (an anglè) ) pou chak moun oswa biznis ou te pataje yon tèminal kat ak li. Deklarasyon enfòmasyon an ta dwe gen ladan kantite total tranzaksyon kat peman an anplis de nenpòt lòt revni ki pou lòt moun nan oswa biznis lan. Ou ta dwe kenbe dosye peman yo te bay chak moun oswa biznis k ap pataje tèminal ou a, ki gen ladan men pa limite ak tèminal pataje, akò alekri ak chèk anile yo.
Te achte oswa vann biznis ou pandan ane a Si ou te achte oswa vann biznis ou pandan ane a, Fòm 1099-K (an anglè) ou a ka gen ladann peman pou tranzaksyon yo te fè anvan ou te achte oswa apre ou te vann biznis lan. Sa ka rive lè nimewo idantifikasyon enpo a ak non biznis ki asosye ak yon tèminal kat kredi yo pa ajou ak enfòmasyon nouvo pwopriyetè a. Ou ta dwe mande yon Fòm 1099-K ki korije nan men PSE/Moun ki ap deklare ki endike nan fòm lan. Non ak nimewo telefòn li sou fòm lan. Konsève tou yon kopi Fòm 1099-K ki korije(yo) ak dosye w yo epi kenbe akò acha oswa lavant ki jistifye tan chanjman pwopriyetè a.
Chanje estrikti antite biznis ou pandan ane a Si ou te chanje estrikti biznis ou pandan ane a, tankou enkòpore oswa konvèti de yon sèl-pwopriyetè (Anèks C) a yon patenarya (Fòm 1065), oswa vise vèrsa, epi ou te kontinye itilize menm tèminal kat la, kantite lajan ki montre nan Fòm 1099-K (an anglè) a p'ap koresponn ak deklarasyon enpo nouvo antite w la. Asire w ke w fè moun k ap achte komès ou a konnen tout chanjman nan non ak nimewo idantifikasyon enpo ki konekte tèminal la ak estrikti biznis aktyèl ou a, a tan. Asire ou ke ou kenbe dokiman ki sipòte revni ki kòrèk ak dediksyon pou tou de antite biznis yo.
Pèmèt kliyan ou yo resevwa kach bak lè yo itilize kat debi yo pou achte Si ou pèmèt kliyan ou yo resevwa kach bak lè yo sèvi ak kat debi yo pou fè acha, Fòm 1099-K (an anglè) ou resevwa a pral enkli montan kach bak sa yo kòm yon pati nan kantite lajan brit tranzaksyon kat peman yo. Anjeneral, ou pa ta enkli montan kach bak kòm yon pati nan resi brit biznis ou nan deklarasyon enpo sou revni ou, ni ou ta reklame montan sa yo peye yon kliyan kòm yon depans biznis. Li enpòtan pou w kenbe dosye sou aktivite ranbousman kliyan yo pandan ane fiskal ou a.
Biznis (oswa biznis yo) gen plizyè sous revni Si biznis ou (oswa biznis ou yo) gen plizyè sous revni, ou ka deklare revni biznis ou sou plis pase yon liy nan yon deklarasyon oswa sou plizyè deklarasyon oswa anèks yo. Pa egzanp, sipoze ou jere yon biznis epi ou gen revni sou lwaye. Ou aksepte kat peman pou tou de biznis yo, men paske ou gen yon sèl tèminal kat kredi pou trete tranzaksyon sa yo, Fòm 1099-K (an anglè) ou a ap gen ladann resi kat peman brit pou tou de biznis yo. Ou ta dwe itilize liv ak dosye ou yo pou asire ke tout resi brit yo deklare sou liy oswa anèks ki apwopriye a. Nan ka sa a, yo ta dwe rapòte resi brit ki soti nan biznis lan nan Anèks C a, ak kantite lajan ki gen rapò ak aktivite lokasyon yo enkli nan revni lokasyon yo deklare sou Anèks E a.
Fòm 1099-K pa kòrèk Si w gen kesyon sou kantite lajan yo rapòte a, kontakte moun ki ranpli a (gade kwen anwo gòch Fòm 1099-K (an anglè) ). Si w gen kesyon sou komèsan oswa rezo tranzaksyon yon tyès, jwenn kontak la nan kwen anba gòch Fòm 1099-K.