Konprann Fòm 1099-K ou a

Fòm 1099-K se yon rapò sou tout peman ou te resevwa pandan ane a nan:

 • Kat kredi, kat debi oswa kat ki gen valè ki estoke tankou kat kado (kat peman yo)
 • Aplikasyon peman yo oswa mache anliy yo (rezo peman tyès yo)

Rezo peman tyès yo gen obligasyon pou ranpli Fòm 1099-K a bay IRS, epi ba w yon kopi.

Fòm 1099-K a pa ta dwe rapòte kado oswa ranbousman pou depans pèsonèl ou te resevwa nan men zanmi ak fanmi.

Sèvi ak Fòm 1099-K ak lòt dosye fiskal yo pou ede kalkile ak rapòte revni enpozab ou lè ou ranpli enpo ou.

Èske w te resevwa yon Fòm 1099-K? Chèche konnen kisa pou w fè avè l nan IRS.gov/1099khelp.

Sou paj sa a

Kiyès ki voye Fòm 1099-K

Konpayi kat peman yo, aplikasyon pou peman yo ak mache anliy yo gen obligasyon voye Fòm 1099-K a bay IRS. Yo dwe voye tou yon kopi fòm nan bay kontribyab yo anvan 31 janvye.

Kiyès ki resevwa Fòm 1099-K

Ou ta dwe resevwa Fòm 1099-K a pou sitiyasyon sa yo:

Si ou te resevwa kèlkeswa peman yo ak kat peman pou machandiz ou vann oswa sèvis ou te rann

Si kliyan yo peye w dirèteman ak kat kredi, kat debi, oswa kat kado, w ap resevwa yon Fòm 1099-K nan men konpayi ki jere tranzaksyon yo oswa konpayi ki te voye lajan an ba ou a, kèlkeswa kantite peman ou te resevwa a oswa ki valè kòb yo te ye.

Chèche konnen kisa pou w fè ak Fòm 1099-K.

Retounen anlè

Si w te itilize yon aplikasyon pou peman oswa mache sou entènèt epi w te resevwa Fòm 1099-K

Yon aplikasyon peman oswa mache sou entènèt gen obligasyon pou voye yon Fòm 1099-K ba ou si w te resevwa peman pou machandiz ki vann oswa sèvis ki te rann, plis pase $20 000 ki soti nan plis pase 200 tranzaksyon. Sepandan, yo ka voye yon Fòm 1099-K ba ou pou yon montan ki pi piti tou. Kit ou resevwa yon Fòm 1099-K kit ou pa t resevwa youn, ou toujou gen obligasyon pou rapòte nenpòt revni nan deklarasyon enpo ou a.

Peman sa yo gen ladan yo:

 • Machandiz ou vann, sa gen ladan l atik pèsonèl tankou rad oswa mèb
 • Sèvis ou te rann
 • Pwopriyete ou te lwe moun

Peman yo te gendwa soti nan nenpòt nan mwayen sa yo :

 • Aplikasyon peman
 • Mache anliy
 • Mache atizana oswa fabrikan yo
 • Sit vant ozanchè
 • Platfòm pataj machin oswa lokasyon machin ak tout chofè
 • Sit pou chanje oswa revann biyè
 • Platfòm pou kolekte lajan (leve fon)
 • Mache pou travayè endepandan

Si w te aksepte peman sou diferan platfòm, ou ka resevwa plizyè Fòm 1099-K. Peman pèsonèl fanmi w oswa zanmi w ba ou pa dwe rapòte nan Fòm 1099-K paske yo pa peman pou machandiz oswa sèvis.

Chèche konnen kisa pou w fè ak Fòm 1099-K.

Retounen anlè

Maj deklarasyon an

Aplikasyon pou peman yo ak mache anliy yo gen obligasyon pou ranpli yon Fòm 1099-K si peman brit yo ba ou pou machandiz ak sèvis yo plis pase $20 000 nan plis pase 200 tranzaksyon pou machandiz oswa sèvis.

Pa gen okenn chanjman nan kisa nou konsidere kòm revni oswa ki fason enpo a kalkile.

Maj pou rezo peman tyès yo rapòte a, ki gen ladan l aplikasyon peman ak mache anliy yo, te chanje vin $600 akoz Lwa 2021 sou Plan Sovtaj Ameriken an (an anglè). IRS te anonse li ranvwaye kòmansman chanjman sa a pou ane 2023 a, an jeneral sa gen ladan l deklarasyon enpo ki depoze bonè nan ane 2024 la.

Byenke maj deklarasyon Fòm 1099-K a pou ane 2023 a se $20 000, konpayi yo ka toujou voye fòm pou total ki depase $600.

Kèlkeswa total la, si w resevwa peman pou machandiz ki vann oswa sèvis ki rann oswa lwe pwopriyete ou gen obligasyon pou w rapòte revni an.

Retounen anlè

Peman pèsonèl ki soti nan men zanmi ak fanmi

Lajan ou resevwa nan men zanmi oswa fanmi kòm kado oubyen ranbousman pou depans pèsonèl, pa dwe rapòte sou Fòm 1099-K. Peman sa yo pa revni pou moun peye enpo sou yo.

Pa egzanp : Pataje depans yon kous machin oswa manje ki achte, resevwa lajan pou fèt nesans oswa kado nan sezon fèt oubyen ranbousman yon kolokatè bay pou lwaye oswa depans kay la.

Asire w ou make kalite peman sa yo kòm peman ki pa an rapò ak biznis lè sa posib nan aplikasyon peman yo.

Swiv etap sa yo si w resevwa yon Fòm 1099-K pa erè.

Retounen anlè