Konprann Fòmilè 1099-K Ou a

Fòmilè 1099-K, Tranzaksyon Rezo Tyès ak Kat Pèman yo (an anglè), se yon deklarasyon ransèyman IRS ki sèvi pou ranvwaye yon seri tranzaksyon pèman pou amelyore konfòmite fiskal volontè a. Ou ta dwe resevwa Fòmilè 1099-K a anvan 31 janvye si ou te resevwa pèman yo nan ane sivil ki sot pase a:

 • Tout tranzaksyon kat pèman yo (ekzanp, kat debi, kredi, oswa a valè estoke), epi
 • Nan règleman tranzaksyon rezo pèman tyès ki depase sèy minimòm pou deklarasyon yo jan sa ye annapre a:
  • Pou deklarasyon pou ane sivil anvan 2022 yo:
   • Sòm pèman ki depase $20,000, EPI
   • Plis pase 200 tranzaksyon konsa
  • Pou deklarasyon pou ane sivil apre 2021 yo:
   • Sòm pèman pou pwodui oswa sèvis ki depase $600, EPI
   • Tout kantite tranzaksyon

Remak: Pou tranzaksyon ki fèt apre 11 mas 2021 yo, Lwa sou Plan Sovtaj Ameriken 2021 an klarifye deklarasyon Fòmilè 1099-K (an anglè) òganis règleman tyès yo aplike sèlman pou tranzaksyon pou pwovizyon pwodui oswa sèvis yon rezo pèman tyès regle.

Kisa Fòmilè 1099-K mwen an rapòte ban mwen?

Fòmilè 1099-K (an anglè) gen ladan montan brit tout tranzaksyon pèman ki dwe deklare yo. W ap resevwa yon Fòmilè 1099-K ki soti nan chak antite règleman pèman ki te voye pèman ba ou an akò ak règleman tranzaksyon pèman ki dwe deklare yo. Yon tranzaksyon pèman ki dwe deklare se yon tranzaksyon ak kat pèman oswa yon tranzaksyon rezo tyès.

 • Tranzaksyon kat pèman vle di tout tranzaksyon kote yon kat pèman, oswa nenpòt nimewo kont oswa lòt done idantifikasyon ki asosye ak yon kat pèman, aksepte kòm pèman.
 • Tranzaksyon rezo tyès vle di tout tranzaksyon ki regle apati yon rezo pèman tyès, men sèlman apre montan total tranzaksyon sa yo depase sèy minimòm deklarasyon an.

  Montan brit yon pèman ki dwe deklare pa gen ladan yon ajisteman pou kredi, ekivalan lajan kach, montan rabè, frè, montan yo ranbouse, oswa lòt montan. Montan dola chak tranzaksyon detèmine nan dat tranzaksyon an.

  REMAK: Sèy deklarasyon minimòm nan aplike sèlman pou pèman ki regle atravè yon rezo tyès; pa gen sèy pou tranzaksyon kat pèman.

Kisa mwen ta dwe fè avèk enfòmasyon sa a?

Li enpòtan pou liv ak rejis antrepriz ou yo refle revni antrepriz ou a, ansanm avèk tout montan ki ka deklare sou Fòmilè 1099-K (an anglè). Ou dwe mete nan deklarasyon enpo sou revni ou tout revni ou resevwa. Nan pi fò ka yo, revni antrepriz ou a ap sou fòm lajan likd, chèk ak pèman kat kredi oswa debi. Jeneralman, revni antrepriz la rele resèt brit sou deklarasyon enpo sou revni yo. Pa konsekan, ou ta dwe konsidere montan ki parèt sou Fòmilè 1099-K a, ansanm avèk tout lòt montan ou resevwa, lè w ap kalkile resèt brit yo pou deklarasyon enpo sou revni w la.

Anplis --

 • Verifye rejis resi kat pèman w yo ak deklarasyon komèsan yo pou konfime ke montan ki sou Fòmilè 1099-K (an anglè) w la kòrèk
 • Ekzamine rejis ou yo pou w rasire w resèt brit ou yo kòrèk epi ou te byen mete yo nan deklarasyon enpo sou revni ou
 • Detèmine si ou deklare revni tout fòm pèman ou resevwa, tankou lajan kach, chèk, ak tranzaksyon kat debi, kat kredi, ak kat a valè estoke yo
 • Kenbe dokiman k ap pwouve revni ak dediksyon ou rapòte sou deklarasyon enpo sou revni w la

Èske genyen nan deklafasyon sa yo ki aplike pou Fòmilè 1099-K ou te resevwa a (yo)?

 • Fòmilè 1099-K (an anglè) pa pou ou oswa li se yon kopi
 • Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN) benefisyè a pa kòrèk
 • Montan brit tranzaksyon rezo tyès oswa kat yo pa kòrèk
 • Kantite tranzaksyon pèman yo pa kòrèk
 • Kòd Kategori Komèsan an (MCC) pa byen dekri antrepriz ou a

Nan ka sa a, konsidere sa a:

 • Si Fòmilè 1099-K (an anglè) pa pou ou, kontakte Antite Règleman Pèman (PSE) li nan lis ki sou Fòmilè 1099-K la pou w eseye detèmine pou ki rezon ou te resevwa dokiman an. Non ak nimewo telefòn yo ta dwe parèt nan pati anba fòmilè a. Si non ak nimewo yon PSE pa parèt, kontakte anplwaye biwo a sou nimewo ki anlè nan kwen goch fòmilè a. Kenbe tout korespondans avèk PSE a. 
 • Si gen yon erè nan fòmilè a, mande PSE a yon Fòmilè 1099-K korije. Kenbe yon kopi nenpòt Fòmilè 1099-K korije ou resevwa nan dosye ou ansanm avèk tou tout korespondans ak PSE a.

Kisa mwen dwe fè lè montan total sòm pèman ki parèt sou Fòmilè 1099-K a pa pou mwen?

Nan kèk ka, montan total sòm pèman ki sou Fòmilè 1099-K (an anglè) a ka pa pou ou. Ekzanp ki annapre yo ilistre sitiyasyon sa yo epi yo bay enfòmasyon ki ka ede w detèmine kòman pou w kontabilize montan pèman brit ki parèt sou Fòmilè 1099-K ou te resevwa a.

 • Si ou deklare revni antrepriz ou a sou Fòmilè 1120, 1120S oswa 1065 epi ou resevwa yon Fòmilè 1099-K sou non ou:
  • Si ou deklare revni antrepriz ou sou yon Fòmilè 1120, 1120S oswa 1065 epi ou resevwa yon Fòmilè 1099-K (an anglè) sou non ou antanke yon patikilye (ki montre nimewo sekirite sosyal ou), kontakte PSE ki sou lis ki sou Fòmilè 1099-K a pou w mande yon Fòmilè 1099-K korije k ap montre TIN antrepriz la. Anplis, mande pou PSE a itilize TIN antrepriz la sou tout lòt Fòmilè 1099-K alavni. Deklare revni nan Fòmilè 1099-K a ansanm avèk tout lòt sous revni yo sou deklarasyon enpo sou revni ki koresponn nan. Kenbe tout korespondans ak PSE a pou w montre erè sa a te korije.
 • Si ou te pataje tèminal kat kredi w la ak yon lòt moun oswa antrepriz:
  • Si ou te pataje tèminal kat kredi w la ak yon lòt moun oswa yon antrepriz, Fòmilè 1099-K (an anglè) ou a ap gen ladan tranzaksyon kat pèman ki pou moun oswa antrepriz ou te pataje tèminal ou a ak li a, anplis pou pwòp pèman pa ou. Kote yo mande sa, ou dwe soumèt epi bay deklarasyon ransèyman ki koresponn nan (ekzanp, Fòmilè 1099-K oswa Fòmilè 1099-MISC (an anglè)) pou chak moun oswa antrepriz ou te pataje yon tèminal kat a ak li. Deklarasyon ransèyman an dwe gen ladan li montan tranzaksyon total kat pèman an anplis tout lòt revni ki pou lòt moun nan oswa antrepriz la. Ou dwe kenbe dokiman pèman ki al jwenn chak moun oswa antrepriz ki genyen tèminal ou a, ansanm avèk, men pa sèlman kontra ekri pou pataj tèminal yo ak chèk ki anile yo.
 • Si ou te achte oswa vann antrepriz ou a nan ane a:
  • Si ou te achte oswa vann antrepriz ou a nan ane a, Fòmilè 1099-K (an anglè) ou a ka gen ladan pèman pou tranzaksyon ki te fèt anvan ou te fè acha a oswa apre ou te fin vann antrepriz la. Sa kapab rive lè nimewo idantifikasyon fiskal la ak non antrepriz ki asosye ak tèminal kat kredi a pa aktyalize avèk enfòmasyon nouvo pwopriyetè a. Ou dwe mande PSE a oswa anplwaye biwo ki sou lis ki nan fòmilè a yon Fòmilè 1099-K korije. Non li ak nimewo telefòn li sou fòmilè a. Epitou kenbe yon kopi Fòmilè 1099-K korije a (yo) avèk dokiman w yo epi kenbe kontra acha oswa vant ki jistifye moman chanjman pwopriyetè a fèt la.
 • Si ou te chanje estrikti antite antrepriz ou a nan ane a:
  • Si ou te chanje estrikti antrepriz ou a nan ane a, tankou li vin yon sosyete oswa li pase de yon pwopriyete pou yon sèl moun (Barèm C) a yon patenarya (Fòmilè 1065), oswa visevèsa, epi ou te kontinye sèvi avèk menm tèminal kat la, montan ki afiche sou Fòmilè 1099-K (an anglè) p ap koresponn avèk deklarasyon enpo nouvèl antite w la. Rasire w ou mete achtè w la okouran de chanjman non ak nimewo idantifikasyon fiskal ki konekte tèminal la ak aktyèl estrikti antrepriz la atan. Rasire w ou genyen dokiman k ap pwouve bon revni an ak dediksyon yo pou toude (2) antite antrepriz yo.
 • Si ou pèmèt kliyan w yo resevwa lajan an retou lè yo itilize kat debi yo pou fè acha:
  • Si ou pèmèt kliyan w yo resevwa lajan an retou lè yo itilize kat debi yo pou fè acha, Fòmilè 1099-K (an anglè) ou resevwa a ap gen ladan montan lajan an retou sa yo nan pati montan brit tranzaksyon kat pèman yo. Jeneralman, ou pa tap mete montan lajan an retou sa yo kòm yon pati nan resèt brit antrepriz ou a sou deklarasyon revni w la, ni ou pa tap deklare yon montan konsa ou peye yon kliyan antanke yon depans antrepriz la. Li enpòtan pou ou kenbe dokiman sou aktivite lajan an retou kliyan yo pandan ane fiskal ou a. 
 • Si antrepriz ou a (oswa antrepriz yo) genyen plizyè sous revni:
  • Si antrepriz ou a (oswa antrepriz yo) genyen plizyè sous revni, ou ka deklare revni antrepriz la sou plis pase yon sèl liy nan yon deklarasyon oswa sou plizyè deklarasyon oswa barèm. Pa ekzanp, ann sipoze w ap jere yon komès an detay epi ou gen revni lweyaj. Ou aksepte kat pèman pou toude (2) antrepriz yo, men paske ou genyen sèlman yon tèminal kat kredi pou trete tranzaksyon sa yo, Fòmilè 1099-K (an anglè) ap gen ladan resi kat pèman brit pou toude (2) antrepriz yo. Ou dwe itilize liv ou yo ak rejis ou pou ou rasire w tout resèt brit yo twouve yo sou liy oswa anèks ki koresponn nan. Nan ka sa a, resèt brit komès an detay la dwe deklare sou Barèm C, epi montan ki an rapò ak aktivite lweyaj ki nan revni lweyaj la dwe deklare sou Barèm E.

Plis Enfòmasyon

Si ou gen kesyon konsènan montan ki deklare a, kontakte anplwaye biwo a (gade anlè nan kwen goch Fòmilè 1099-K (an anglè) a). Si ou gen kesyon konsènan rezo tranzaksyon tyès la oswa komèsan an, jwenn kontak ki anba nan kwen goch Fòmilè 1099-K a.