Kesyon yo Poze Souvan sou Fòmilė 1099-K

Yo te rann mizajou Kesyon yo Poze Souvan sa yo piblik nan Fich Teknik 2023-06PDF, 22 Mas 2023.

Pi ba a n ap jwenn lyen ki mennen nan kesyon yo poze souvan konsėnan Fòmilė 1099-K — pami yo enfòmasyon jeneral, ekzijans deklarasyon yo ak soumėt fòmilė a.