Alèjman nan Taks nan Sitiyasyon Katastwofik

Chache enfòme w sou pwovizyon alèjman fiskal ki fèk tonbe an favè kontribyab sitiyasyon dezas te afekte yo.

Gade FAQ pou Viktim Dezas yo(an Anglè) pou w jwenn enfòmasyon sou kòman yo defini yon kontribyab afekte.

Pou w ka jwenn ki alèjman taks IRS te konn bay deja nan moman dezas daprè deklarasyon sou asistans endividyèl FEMA a, tanpri vizite Toupatou nan Nasyon an (an Anglè).

Alèjman fiskal resan

Èd anfavè viktim Siklòn Doryan yo (an Anglè)

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Doryan te afekte yo. Pou nouvèl ki fèk parèt sou sa, al tcheke paj Siklòn Doryan (an Anglè).

Èd anfavè viktim Siklòn Michèl yo (an Anglè)

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Michèl te afekte yo. Pou nouvèl ki fèk parèt sou sa, al tcheke paj Siklòn Michèl (an Anglè).

Èd anfavè viktim Siklòn Florans yo (an Anglè)

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Florans te afekte yo. Pou nouvèl ki fèk parèt sou sa, al tcheke paj Siklòn Florans (an Anglè).

Alèjman anfavè viktim Gwo Dife Kalifòni an (an Anglè)

Ou pa wè sa w t ap chache a?