Alèjman Fiskal pou Sitiyasyon Katastwofik

Chache enfòme w sou pwovizyon alèjman fiskal ki fèk tonbe an favè kontribyab sitiyasyon dezas te afekte yo.

Gade Kesyon yo Poze Souvan (Frequently Asked Questions, FAQs) pou Viktim Dezas yo (an anglè) pou w jwenn enfòmasyon sou kòman yo defini yon kontribyab afekte.

Pou w ka jwenn ki alèjman fiskal IRS te konn bay deja nan moman dezas, daprè deklarasyon sou asistans endividyèl FEMA a, tanpri vizite Toupatou nan Peyi a (an anglè).

Alèjman fiskal resan

Èd anfavè viktim Siklòn Doryan yo

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Doryan te afekte yo. Pou tout dènye nouvèl, al tcheke paj Siklòn Doryan (an anglè).

Èd anfavè viktim Siklòn Michèl yo 

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Michèl te afekte yo. Pou tout dènye nouvèl, al tcheke paj Siklòn Michèl (an anglè).

Èd anfavè viktim Siklòn Florans yo 

  • IRS fè pwovizyon alèjman fiskal anfavè sila yo Siklòn Florans te afekte yo. Pou tout dènye nouvèl, al tcheke paj Siklòn Florans (an anglè).

Alèjman anfavè viktim Gwo Dife Kalifòni an

Ou pa wè sa w t ap chache a?