Kote Deklarasyon Modifye Mwen An?

Ou ka tcheke estati yon deklarasyon modifye anviwon 3 semèn apre ou soumèt li. Li pral pran jiska 20 semèn pou trete deklarasyon ou a.

Kote Deklarasyon Modifye Mwen an ap montre estati deklarasyon modifye ou a pou ane enpo sa a oswa jiska 3 ane anvan yo.

Tcheke deklarasyon modifye w la

Kisa ou bezwen

 • Nimewo Sekirite Sosyal
 • Dat nesans
 • Kòd postal

Tcheke estati deklarasyon modifye w la (an anglè)


Disponibilite sistèm nan

Kote Deklarasyon Modifye Mwen An disponib 24 èdtan pa jou eksepte pou:

 • Lendi soti 12 - 3 a.m. ET
 • Okazyonèlman dimanch soti 1 - 7 a.m. ET

Deklarasyon ou pap kapab tcheke sou Kote Deklarasyon Modifye Mwen An

Kote Deklarasyon Modifye Mwen An pa kapab ba ou estati pou:

 • Deklarasyon biznis yo
 • Deklarasyon ki gen yon adrès aletranje
 • Aplikasyon pou ramne ak reklamasyon
 • Reklamasyon konjwen ki viktim
 • Fòm 1040 yo make kòm yon deklarasyon modifye oswa korije (olye de 1040-X)
 • Deklarasyon yon divizyon espesyal te trete tankou Odit oswa Fayit

Lè pou rele nou

Rele nou konsènan estati ranbousman ou sèlman si Kote Deklarasyon Modifye Mwen An mande w pou kontakte nou.

Nimewo telefòn IRS ak opsyon èd enpo

Ki gen rapò

Deklarasyon Modifye Kesyon yo Poze Souvan
Depoze yon Deklarasyon Modifye
Fòm 1040-X, Deklarasyon Enpo sou Revni Endividyèl Ozetazin