Fòm 1040-X, Deklarasyon Enpo sou Revni Amande Moun Ozetazini, Kesyon yo Poze Souvan

Èske mwen ka depoze  Deklarasyon Amande mwen anliy?

Si w bezwen modifye Fòm 1040 oswa Fòm 1040-SR ane 2019, 2020 oswa 2021 w lan, ou kapab kounye a ranpli Fòm 1040-X, Deklarasyon Enpo sou Revni Amande Moun Ozetazini) anliy avèk pwodwi lojisyèl taks ki disponib yo.

Ki rezon ki fè yon deklarasyon taks amande pa ka ranpli anliy?

Yo dwe ranpli deklarasyon amande yo sou papye pou rezon sa yo:

 1. Se sèlman deklarasyon 1040 ak 1040-SR pou ane fiskal 2019, 2020 ak 2021 yo kapab ranpli anliy nan moman sa a. Nenpòt lòt deklarasyon amande pou nenpòt lòt ane fiskal oswa kalite taks dwe ranpli sou papye.

 2. Si nan amandman deklarasyon yon ane pase, epi deklarasyon Orijinal pou ane sa te depose sou papye pandan aktyèl ane tretman an, ebyen deklarasyon amande a dwe depose sou papye.
 3. Si Nimewo Sekirite Sosyal prensipal la diferan ak sa yo bay nan Deklarasyon Orijinal la, lè sa a, Deklarasyon Amande a dwe ranpli sou papye.
 4. Si Nimewo Sekirite Sosyal Konjwen an (si li aplikab) diferan ak sa yo bay nan Deklarasyon Orijinal la, lè sa a, Deklarasyon Amande a dwe ranpli sou papye.
 5. Si Estati Depozisyon an diferan ak Estati Depozisyon ki nan Deklarasyon Orijinal la, lè sa a, Deklarasyon Amande a dwe ranpli sou papye.

Kouman pou mwen ranpli Deklarasyon Amande mwen an anliy?

Ou ta dwe kontakte founisè lojisyèl taks ou pi pito a pou verifye patisipasyon yo ak pou enstriksyon espesifik ki nesesè pou soumèt deklarasyon amande w la epi pou reponn ak nenpòt kesyon.

Konbyen deklarasyon amande yo ka ranpli anliy? 

Y ap pèmèt moun k ap ranpli yo ranpli jiska twa (3) deklararasyon amande yo "aksepte" anliy. Apre twazyèm deklarasyon amande yo aksepte, y ap rejte tout tantativ ki vin apre yo.

Èske mwen ka ranpli deklarasyon amande mwen an anliy pou ane fiskal anvan yo?

Ou kapab amande deklarasyon Fòm 1040 ak 1040-SR (an Anglè) anliy pou Ane Fiskal 2019, Ane Fiskal 2020 ak Ane Fiskal 2021 nan moman sa a.

Èske yo pral trete Deklarasyon Amande mwen an pi vit lè yo ranpli li anliy?

Kounye a, tan pwosesis nòmal ki rive jiska 16 semèn nan aplike tou pou Deklarasyon Amande anliy yo.

Ki fòm ki obligatwa avèk yon Deklarasyon Amande yo ranpli anliy?

Toulede fòm elektwonik 1040 ak 1040-SR Deklarasyon Amande yo (avèk Fòm 1040-X ki nan dosye yo) ap bezwen pou yo soumèt TOUT fòm ak orè ki nesesè yo tankou si se te fòm 1040 orijinal oswa 1040-SR yo te soumèt yo, menm si kèk fòm ka pa gen okenn ajisteman.

Lè w ap ranpli fòm 1040-X la anliy, èske yon nouvo Fòm 8879 obligatwa?

Yon nouvo Fòm 8879 obligatwa chak fwa yo ranpli yon pou Fòm 1040 oswa Fòm 1040-SR amande anliy.

Èske de Fòm 8879 yo obligatwa lè w ap ranpli yon Deklarasyon Amande anliy (youn pou 1040-X la, youn pou 1040 ki modifye a)?

Sèlman yon sèl Fòm 8879 obligatwa.

Lè yo ranpli Deklarasyon Amande yo anliy, si yon pati nan Fòm 1040 Deklarasyon Amande a vid, èske yo ta dwe kite pati ki koresponn sou Fòm 1040-X Deklarasyon Amande a vid oswa yo ta dwe mete yon zewo?

Pou modifikasyon Deklarasyon Amande anliy: Si yon kantite nan yon pati sou Fòm 1040 oswa Fòm 1040-SR la vid, lè sa a, pati ki koresponn sou Fòm 1040-X la dwe rete tou vid. Si gen yon zewo nan yon pati sou Fòm 1040 oswa 1040-SR la, lè sa a, pati ki koresponn sou Fòm 1040-X la dwe genyen ladan tou yon zewo.

Èske depo dirèk yo disponib pou Fòm 1040-X yo ranpli anliy?

Yo pa otorize depo dirèk nan moman sa a pou deklarasyon Amande yo.

Èske yon Fòm 8888 Alokasyon Ranbousman (ki gen ladan Acha Bon Ekonomi) dwe ranpli ak yon Deklarasyon Amande?

Paj 2 nan enstriksyon  Fòm 8888 la deklare "Pa mete Fòm 8888 la nan Fòm 1040-X la. Yon ranbousman sou yon deklarasyon amande pa ka dirèkteman depoze nan yon kont oswa yo pa ka itilize yo pou achte bon."

Ki kote mwen ka voye yon chèk sou papye pou yon Deklarasyon Amande anliy epi èske mwen ta dwe itilize yon bon peman Fòm 1040-V?

Ou ta dwe itilize yon bon peman Fòm 1040-V lè w voye yon chèk papye pou peman yon deklarasyon amande yo ranpli anliy. Tanpri itilize enstriksyon Fòm 1040-V ki gen adrès postal la pou w voye chèk papye a.

Kouman mwen ka tcheke estati Deklarasyon Amande mwen te ranpli anliy la?

Si w ranpli deklarasyon amande w la anliy, ou ka itilize zouti anliy Kote  deklarasyon amande mwen an? pou verifye estati modifikasyon deklarasyon w la

Konbyen tan sa ap pran pou yo mete ajou aplikasyon Kote Deklarasyon Amande mwen an pou yo tcheke estati yon Deklarasyon Amande yo ranpli anliy?

Moun k ap ranpli yo ka tcheke estati yon Deklarasyon Amande Fòm 1040-X yo ranpli sou papye oswa anliy ak zouti anliy Kote Deklarasyon Amande mwen an (WMAR) oswa nimewo telefòn gratis 866-464-2050 twa semèn apre yo fin ranpli deklarasyon an. Toulede zouti yo disponib nan lang anglè ak panyòl.

Ki pi bon ak fason ki pi rapid pou mwen jwenn enfòmasyon sou yon deklarasyon amande?

Itilize Kote Deklarasyon Amande mwen an? oswa rele nimewo otomatik gratis nou an nan 866-464-2050. Aplikasyon an genyen enfòmasyon ki pi resan disponib

Èske mwen ka jwenn estati yon Deklarasyon Amande pou plizyè ane fiskal?

Kote Deklarasyon Amande mwen an? ka fè w jwenn estati deklarasyon amande w la pou ane fiskal sa a oswa jiska twa ane taks anvan.

Kouman mwen ka jwenn konfimasyon ou te resevwa deklarasyon amande mwen an?

Ou ka jwenn konfimasyon an nan Kote Modifikasyon Deklarasyon mwen an?

Konbyen tan sa a ap pran pou trete yon deklarasyon amande?

Yon Fòm 1040-X, Deklarasyon taks sou revni Ameriken endividyèl modifye ka pran jiska 16 semèn pou yo trete li apati lè yo resevwa li a.

Èske rele IRS la ap pèmèt yo trete deklarasyon amande mwen an pi vit?

Rele nou pa pral fè yo trete pi vit ni akselere tan pwosesis deklarasyon amande w la. Reprezantan nan telefòn nou yo ak reprezantan fizik nou yo ka sèlman fè rechèch sou estati deklarasyon amande w la sof si li gen 16 semèn oswa plis apre w te fin voye li; oswa si Kote Modifikasyon Deklarasyon mwen an? voye w kontakte nou li menm.

Kouman pou mwen konnen w te resevwa deklarasyon amande mwen an epi w ap trete li?

Kote Deklarasyon Amande mwen an? swiv etap pwosesis deklarasyon amande w yo soti nan lè yo resevwa li a jouk yo fini. L ap di w estati deklarasyon w la, pou konnen si yo te resevwa, ajiste oswa fini avèk li.

Kisa k ap rive lè estati deklarasyon amande mwen an di yo resevwa l?

Nou te resevwa deklarasyon amande w la. N ap trete li. Li ka pran jiska 16 semèn pou nou fin trete li.

Kisa k ap rive lè estati deklarasyon amande mwen an di yo ajiste l?

Nou te fè yon ajisteman nan kont ou a. Ajisteman an gen rapò ak yon ranbousman, balans lajan ou te dwe oswa w p ap gen okenn chanjman nan taks ou yo.

Kisa k ap rive lè estati deklarasyon amande mwen an di yo fin trete li?

Nou fin trete deklarasyon amande w la. Nou voye ba w tout enfòmasyon ki gen rapò ak lè nou t ap trete deklarasyon w la.

Konbyen fwa zouti a aktyalize?

Kote  Deklarasyon Amande mwen an? aktyalize yon fwa pa jou, anjeneral nan mitan lannwit. Ou kapab verifye sa a chak jou.

Sa a gen plis pase 16 semèn depi w te resevwa deklarasyon amande mwen an epi li poko trete toujou. Poukisa?

Gen kèk deklarasyon amande ki pran plis pase 16 semèn pou plizyè rezon. Reta yo ka rive lè deklarasyon an bezwen plis revizyon paske li:

 • Gen erè
 • Pa konplè
 • Pa siyen
 • Yo tounen l ba w pou w bay plis enfòmasyon
 • Gen ladan l yon Fòm 8379, Alokasyon mari oswa madanm blese
 • Afekte pa vòl idantite oswa fwod

Reta nan pwosesis la ka rive tou lè yon deklarasyon amande bezwen:

 • Rout nan yon domèn espesyalize
 • Otorizasyoon depatman fayit nan IRS la
 • Revizyon ak apwobasyon yon biwo revni
 • Revizyon yon apèl oswa yon rekonsiderasyon yo mande nan yon desizyon IRS

Nou pral kontakte w chak fwa nou bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon amande w la.

Ki kalite deklarasyon amande mwen ka jwenn nan itilizasyon zouti a?

Ou ka jwenn enfòmasyon sou deklarasyon amande yo voye bay nan operasyon pwosesis IRS yo. Fòm 1040-X, Deklarasyon Endividyèl sou Revni Endividyèl modifye a di w ki kote w dwe voye deklarasyon w la.

Kote Deklarasyon Amande mwen an? pa ka ba w estati deklarasyon oswa reklamasyon sa yo:

 • Demann pou repòte ak reklamasyon
 • Reklamasyon mari oswa madanm ki blese
 • Yon Fòm 1040, Deklarasyon Endividyèl sou Revni Endividyèl Ameriken yo make kòm modifye oswa yon deklarasyon yo korije (pa yon Fòm 1040-X, Deklarasyon Endividyèl sou Revni Endividyèl Ameriken modifye)
 • Yon deklarasyon amande ak yon adrès aletranje.
 • Yon deklarasyon amande pou taks pwofesyonèl
 • Yon deklarasyon amante ki trete pa yon inite espesyalize tankou Depatman Egzamen nou an oswa Depatman Fayit nou an.

Èske mwen ka itilize Kote Deklarasyon Amande mwen an? pou verifye estati Fòm 1040 mwen an pou ane fiskal sa a?

Non, li pa gen enfòmasyon sou yon deklarasyon oswa yon ranbousman pou ane sa a. Itilize Aplikasyon Mobil IRS2Go nou an oswa Ki Kote Ranbousman Mwen an ye? pou verifye deklarasyon fiskal mwen pou ane a.

Ou ka kòmanse tcheke estati deklarasyon fiskal ou pou ane sa a nan lespas 24 èdtan apre nou te resevwa deklarasyon ou te ranpli anliy la oswa 4 semèn apre ou te voye yon deklarasyon sou papye pou nou. Aplikasyon an ak zouti yo disponib 24 sou 24, 7 jou sou 7.

Ou kapab jwenn enfòmasyon taks ki itil ki koresponn: