Kesyon yo poze souvan konsènan Fòm 1040-X, Deklarasyon Modifye Enpo sou Revni Moun Ozetazini

Èske mwen ka soumèt Deklarasyon Amande mwen an anliy? (mizajou 5 janvye 2024)

Wi. Si w bezwen modifye Fòm 1040, Fòm 1040-SR, Fòm 1040-NR, oswa Fòm 1040-SS/PR pou ane aktyèl la oswa de (2) peryòd enpo anvan yo, ou kapab amande fòm sa yo anliy avèk lojisyèl enpo ki disponib yo.

Ki rezon ki fè yon deklarasyon enpo amande pa ka ranpli anliy? (mizajou 5 janvye 2024)

Yo dwe ranpli deklarasyon amande yo sou papye pou rezon sa yo:

 1. Tout deklarasyon amande Fòm 1040, 1040-SR, 1040-NR oubyen 1040-SS/PR pou ane ki diferan de ane aktyèl la ak de (2) ane anvan l yo, pa kapab amande anliy. Deklarasyon amande pou nenpòt ansyen ane fiskal sa yo dwe ranpli sou papye.
 2. Si w ap amande deklarasyon yon ane pase ki te soumèt anvan sa sou papye pandan ane y ap trete Ii a,
 3. deklarasyon amande a dwe soumèt tou sou papye tou.

Kouman pou mwen ranpli deklarasyon amande mwen an anliy?

Kontakte founisè lojisyèl enpo ou pi pito a pou verifye patisipasyon yo, reponn tout kesyon ak pou enstriksyon espesifik ki nesesè pou soumèt deklarasyon amande w la.

Konbyen deklarasyon amande yo ka ranpli anliy? (mizajou 2 janvye 2024)

Moun k ap ranpli yo kapab depoze jiska twa (3) deklararasyon amande anliy pou chak ane fiskal. Si ou depoze yon twazyèm deklarasyon amande epi yo aksepte I, yap rejte tout tantativ ki vin apre yo.

Èske mwen ka ranpli deklarasyon amande mwen an anliy pou ane fiskal anvan yo? (mizajou 5 janvye 2024)

Ou kapab amande deklarasyon Fòm 1040, 1040-SR, 1040-NR, oubyen 1040-SS/PR pou ane aktyèl la oswa de (2) ane anvan yo eletwonikman.

Èske y ap trete deklarasyon amande mwen an pi vit lè mwen ranpli Ii anliy? (mizajou 4 jen 2024)

Petèt youn oswa de semèn, paske sa elimine tan lapòs la. Anjeneral, ou dwe pèmèt ant 8 a 12 semèn pou yo trete Fòm 1040-X ou a. Sepandan, nan kèk ka, tretman an ka pran jiska 16 semèn. Ou ka vizite tablo estati tretman (an anglè) nou an pou plis enfòmasyon konsènan orè tretman nou yo.

Ki fòm ki obligatwa avèk yon deklarasyon amande yo ranpli elektwonikman?

Yon deklarasyon Fòm 1040, 1040-SR ak 1040-NR amande ap bezwen pou yo soumèt tout fòm ak barèm ki nesesè yo tankou se te premye fwa y ap soumèt, menm si kèk fòm pa gen okenn ajisteman. Sa se yon konpleman sou yon Fòm 1040-X ki tache.

Deklarasyon Fòm 1040-SS/PR amande a ekzije pou yo soumèt tout fòm ak barèm nesesè tankou se te premye fwa y ap soumèt, menm si kèk fòm pa gen okenn ajisteman. Remake tou, Fòm 1040-X la p ap tache ansanm avèk Fòm 1040-SS/PR la.

Èske sa ekzije yon nouvo Fòm 8879, lè w ap ranpli fòm 1040-X la elektwonikman?

Yon nouvo Fòm 8879 obligatwa chak fwa yo ranpli yon Fòm 1040 oswa Fòm 1040-SR amande elektwonikman.

Èske depo dirèk yo disponib pou Fòm 1040-X yo ranpli elektwonikman? (mizajou 2 janvye 2024)

Yo ka mande depo dirèk pou deklarasyon amande ki soumèt anliy yo pou ane fiskal 2021 ak ane fiskal apre yo apati kòmansman tretman ane fiskal 2023 a. Yo dwe antre enfòmasyon kont bankè yo sou Fòm 1040-X (oswa Fòm korije 1040SS/PR) ki soumèt anliy yo.

Èske Fòm 8888, Alokasyon Ranbousman (ki gen ladan Acha Bon Ekonomi), kapab ranpli ak yon deklarasyon amande?

Wi. Yo ka tache Fòm 8888 la nan yon deklarasyon amande ki soumèt anliy pou fè demann yon depo dirèk sou plizyè kont bankè. Yo paka sèvi ak ranbousman deklarasyon amande yo pou achte bon ekonomi yo.

Ki kote mwen ka voye yon chèk sou papye pou yon deklarasyon amande ki fèt anliy epi èske mwen ta dwe itilize yon Fòm 1040-V, Bon Peman?

Itilize Fòm 1040-V, Bon Peman lè w voye yon chèk papye pou peman yon deklarasyon amande yo ranpli anliy. Enstriksyon Fòm 1040-V bay adrès postal la pou w voye chèk papye a.

Kouman mwen ka tcheke estati deklarasyon amande mwen te ranpli anliy Ian? (mizajou 2 janvye 2024)

Ou ka itilize zouti anliy Kote deklarasyon amande mwen an? oswa nimewo telefòn gratis 866-464-2050, pou verifye estati deklarasyon w Ian epi konfime resepsyon an.

Nan konbyen tan m ap kapab itilize aplikasyon Kote deklarasyon amande mwen? an pou m verifye estati yon deklarasyon amande ki ranpli anliy?

Zouti anliy Kote deklarasyon amande mwen an? (WMAR) oswa nimewo telefòn gratis 866-464-2050 kapab sèvi pou mizajou estati yo twa semèn apre ou fin ranpli deklarasyon an. Toulede zouti yo disponib nan lang anglè ak panyòl e yo gen tout dènye enfòmasyon yo disponib.

Èske mwen ka jwenn estati yon deklarasyon amande pou plizyè ane fiskal? (mizajou 2 janvye 2024)

Kòte deklarasyon amande mwen an? oswa nimewo telefòn gratis 866-464-2050 ka fè w jwenn estati deklarasyon amande w la pou ane fiskal sa a oswa jiska twa ane fiskal anvan.

Kisa k ap rive lè estati deklarasyon amande mwen an di yo resevwa l? (mizajou 3 jen 2024)

Yo te resevwa deklarasyon amande w la epi y ap trete li. 

Kisa k ap rive lè estati deklarasyon amande mwen an di yo ajiste l?

Gen yon ajisteman ki fèt sou kont ou a. Ajisteman an gen rapò ak yon ranbousman, balans lajan ou te dwe oswa okenn chanjman nan enpo ou yo.

Kisa k ap rive lè estati deklarasyon amande mwen an di yo fin trete li?

Deklarasyon amande w la fin trete. W ap resevwa tout enfòmasyon ki gen rapò ak tretman an pa lapòs.

Sa gen plis pase 12 semèn depi w te resevwa deklarasyon amande mwen an. Poukisa li poko trete? (mizajou 4 jen 2024)

Gen kèk deklarasyon amande ki pran plis pase 12 semèn pou plizyè rezon. Deklarasyon w lan ka bezwen plis revizyon si li:

 • Gen erè
 • Pa konplè
 • Pa siyen
 • Yo tounen l ba w pou w bay plis enfòmasyon
 • Gen ladan l yon Fòm 8379, Alokasyon konjwen ki viktim
 • Afekte pa vòl idantite oswa fwod

Reta nan pwosesis la ka rive tou lè yon deklarasyon amande bezwen:

 • Rout nan yon domèn espesyalize
 • Otorizasyoon depatman fayit nan IRS la
 • Revizyon ak apwobasyon yon ofisye revni
 • Revizyon yon apèl oswa yon rekonsiderasyon yo mande nan yon desizyon IRS

Y ap kontakte w si gen gen bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon amande w la.

Ki kalite deklarasyon amande ki pa disponib nan zouti a?

Kote deklarasyon amande mwen an? pa ka ba w estati deklarasyon oswa reklamasyon sa yo:

 • Demann pou repòte ak reklamasyon
 • Reklamasyon mari oswa madanm ki blese
 • Yon Fòm 1040, Deklarasyon Enpo sou Revni Endividyèl Ameriken, ki make kom amande oswa korije
 • Yon deklarasyon amande ak yon adrès aletranje.
 • Yon deklarasyon enpo pou biznis amande
 • Yon deklarasyon amande yon inite espesyalize trete—tankou Depatman Egzamen oswa Fayit nou an.

Ou kapab twouve enfòmasyon sou enpo sa yo itil: