Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân được điều chỉnh, các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể nộp tờ khai được điều chỉnh của mình bằng điện tử không? (cập nhật ngày 5 tháng 1, 2024)

Có. Nếu bạn cần điều chỉnh Mẫu 1040, 1040-SR, 1040-NR, hoặc 1040-SS/PR cho năm thuế hiện tại hoặc hai năm trước đó, bạn có thể điều chỉnh bằng điện tử với các sản phẩm phần mềm thuế có sẵn.

Một số lý do khiến tờ khai được điều chỉnh không thể được nộp bằng điện tử là gì? (cập nhật ngày 5 tháng 1, 2024)

Tờ khai được điều chỉnh phải được nộp bằng giấy vì những lý do sau:

 1. Mẫu 1040, 1040-SR, 1040-NR, hoặc 1040-SS/PR nào mà cũ năm hiện tại hoặc hai năm thuế trước đó không thể được điều chỉnh bằng điện tử. Tờ khai được điều chỉnh cho năm thuế nào sớm hơn phải được nộp bằng giấy.
 2. Nếu điều chỉnh tờ khai của năm trước mà tờ khai gốc của năm đó đã được nộp bằng giấy trong năm xử lý hiện tại, thì tờ khai được điều chỉnh cũng phải được nộp bằng giấy.

Nộp tờ khai được điều chỉnh bằng điện tử như thế nào?

Liên hệ với nhà cung cấp phần mềm thuế ưa thích của mình để xác minh sự tham gia của họ, trả lời bất kỳ câu hỏi nào và để có hướng dẫn cụ thể cần thiết để nộp tờ khai được điều chỉnh.

Có thể nộp bao nhiêu tờ khai được điều chỉnh bằng điện tử? (cập nhật ngày 2 tháng 1, 2024)

Bạn có thể nộp bằng điện tử tối đa ba tờ khai được điều chỉnh. Nếu bạn nộp tờ khai được điều chỉnh thứ ba và được chấp nhận, thì tất cả các lần gửi tiếp theo sẽ bị từ chối.

Tôi có thể nộp tờ khai được điều chỉnh bằng điện tử cho các năm thuế trước không? (cập nhật ngày 5 tháng 1, 2024)

Bạn chỉ có thể điều chỉnh Mẫu 1040, 1040-SR, 1040-NR, hoặc 1040-SS/PR bằng điện tử cho năm thuế hiện tại hoặc hai năm trước đó.

Tờ khai được điều chỉnh của tôi có được xử lý nhanh hơn nếu nộp bằng điện tử? (cập nhật ngày 2 tháng 1, 2024)

Thời gian xử lý hiện tại là hơn 20 tuần đối với cả tờ khai được điều chỉnh được nộp bằng giấy và điện tử. Xem bản điều khiển tình trạng xử lý (tiếng Anh) của chúng tôi để biết thêm thông tin về khung thời gian xử lý.

Ngoài ra, việc gọi cho IRS sẽ không đẩy nhanh quá trình xử lý tờ khai. Các đại diện trực tiếp và qua điện thoại của chúng tôi chỉ có thể tra cứu tình trạnh của tờ khai được điều chỉnh của bạn từ 20 tuần trở lên sau khi bạn đã gửi nó qua đường bưu điện; hoặc nếu Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? đã hướng dẫn bạn liên hệ với chúng tôi.

Cần phải nộp những mẫu nào cùng với tờ khai được điều chỉnh nộp bằng điện tử?

Tờ khai được điều chỉnh cho Mẫu 1040, 1040-SR, và 1040-NR sẽ cần phải gửi cùng tất cả các mẫu và bảng liệt kê cần thiết như khi gửi mẫu gốc, kể cả khi một số mẫu có thể không có điều chỉnh nào. Điều này là bổ sung cho Mẫu 1040-X đính kèm.

Tờ khai được điều chỉnh cho Mẫu 1040-SS/PR sẽ cần phải gửi cùng tất cả các mẫu và bảng liệt kê cần thiết như khi gửi mẫu gốc, kể cả khi một số mẫu có thể không có điều chỉnh nào. Lưu ý rằng Mẫu 1040-X sẽ không được đính kèm cùng Mẫu 1040-SS/PR.

Mẫu 8879 mới có được yêu cầu khi nộp Mẫu 1040-X bằng điện tử không?

Cần phải có Mẫu 8879 mới mỗi khi Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR được điều chỉnh được nộp bằng điện tử. 

Ký gửi trực tiếp có sẵn cho Mẫu 1040-X được nộp bằng điện tử không? (cập nhật ngày 2 tháng 1, 2024)

Bắt đầu từ năm xử lý 2023, có thể yêu cầu ký gửi trực tiếp cho các tờ khai được điều chỉnh được nộp bằng điện tử cho niên thuế 2021 và sau đó. Thông tin tài khoản ngân hàng phải được điền vào Mẫu 1040-X (hoặc Mẫu 1040-SS/PR được sửa đổi) được nộp bằng điện tử.

Có thể nộp Mẫu 8888, Phân bổ tiền hoànthuế (bao gồm cả mua Trái phiếu Tiết kiệm) với một tờ khai được điều chỉnh không?

Có. Mẫu 8888 có thể được đính kèm với tờ khai được điều chỉnh được nộp bằng điện tử để yêu cầu ký gửi trực tiếp vào nhiều tài khoản ngân hàng. Không thể sử dụng tiền hoàn thuế từ các tờ khai được điều chỉnh để mua trái phiếu tiết kiệm.

Tôi có thể gửi séc giấy qua đường bưu điện cho tờ khai được điều chỉnh điện tử ở đâu và tôi có nên sử dụng Mẫu 1040-V, Phiếu thanh toán không?

Sử dụng Mẫu 1040-V, Phiếu Thanh Toán khi gửi séc giấy để thanh toán cho tờ khai được điều chỉnh được nộp bằng điện tử. Hướng dẫn của Mẫu 1040-V có cung cấp địa chỉ nhận thư để gửi séc giấy.

Làm cách nào để kiểm tra tình trạng của tờ khai được điều chỉnh đã nộp bằng điện tử của tôi? (cập nhật ngày 2 tháng 1, 2024)

Công cụ trực tuyến Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? hoặc số điện thoại miễn phí 866-464-2050 có thể được sử dụng để kiểm tra tình trạng tờ khai của bạn và xác nhận đã nhận được.

Khi nào tôi có thể dùng ứng dụng Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? để kiểm tra tình trạng của một tờ khai được điều chỉnh được nộp bằng điện tử?

Công cụ trực tuyến Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? (WMAR) hoặc số điện thoại miễn phí 866-464-2050 có thể được sử dụng để cập nhật tình trạng ba tuần sau khi nộp tờ khai. Cả hai công cụ đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và có sẵn thông tin cập nhật nhất.

Tôi có thể biết được tình trạng của tờ khai được điều chỉnh cho nhiều năm thuế không? (cập nhật ngày 2 tháng 1, 2024)

Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? hoặc số điện thoại miễn phí 866-464-2050 có thể cho bạn biết tình trạng của các tờ khai được điều chỉnh của bạn cho năm thuế hiện tại và tối đa ba năm thuế trước.

Điều gì đang xảy ra khi tình trạng của tờ khai được điều chỉnh của tôi hiển thị là đã nhận (received)?

Tờ khai được điều chỉnh của bạn đã được nhận và đang được xử lý. Hiện tại có thể mất đến 20 tuần để hoàn tất quá trình xử lý.

Điều gì đang xảy ra khi tình trạng của tờ khai được điều chỉnh của tôi hiển thị là đã điều chỉnh (adjusted)?

Một sự điều chỉnh đã được thực hiện trong tài khoản của bạn. Việc điều chỉnh sẽ dẫn đến một khoản hoàn thuế, nợ đến hạn hoặc không có thay đổi về thuế.​​​​​​​

Điều gì đang xảy ra khi tình trạng của tờ khai được điều chỉnh của tôi hiển thị là đã hoàn thành (completed)?

Tờ khai được điều chỉnh của bạn đã được xử lý. Bạn sẽ nhận được tất cả thông tin liên quan đến quá trình xử lý qua đường bưu điện.

Đã hơn 20 tuần kể từ khi bạn nhận được tờ khai được điều chỉnh của tôi. Tại sao nó vẫn chưa được xử lý?

Một số tờ khai được điều chỉnh mất hơn 20 tuần vì một số lý do. Tờ khai của bạn có thể cần được xem xét thêm nếu nó:

 • Có lỗi
 • Không đầy đủ
 • Không được ký
 • Được trả lại cho bạn để yêu cầu thêm thông tin
 • Bao gồm một Mẫu 8379, Phân bổ cho Người vợ/chồng bị tổn hại
 • Bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận
Sự trì hoãn trong quá trình xử lý cũng có thể xảy ra khi tờ khai được điều chỉnh cần:
 • Được chuyển đến một bộ phận chuyên biệt
 • Được thông bởi bộ phận phụ trách phá sản trong IRS
 • Được xét và phê duyệt bởi một nhân viên thu thuế
 • Duyệt xét kháng cáo hoặc một yêu cầu xem xét lại quyết định của IRS

Bạn sẽ được liên hệ nếu cần thêm thông tin để xử lý tờ khai được điều chỉnh của bạn.

Những loại tờ khai được điều chỉnh nào không có sẵn trong công cụ này?

Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? không thể cung cấp cho bạn tình trạng của tờ khai hoặc các yêu cầu sau:

 • Các đơn xin và yêu cầu chuyển lùi
 • Yêu cầu cho người phối ngẫu bị tổn hại
 • Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân được đánh dấu là tờ khai đã được điều chỉnh hoặc sửa đổi
 • Tờ khai được điều chỉnh có địa chỉ nước ngoài
 • Tờ khai thuế doanh nghiệp được điều chỉnh
 • Tờ khai được điều chỉnh do một bộ phận chuyên môn xử lý — chẳng hạn như Phòng Kiểm tra hoặc Phòng Phá sản của chúng tôi.

Bạn có thể thấy những thông tin thuế sau đây hữu ích: