Kiểm tra xem bạn có cần phải nộp tờ khai thuế hay không

Trong sê-ri này:

Cách khai thuế của bạn: từng bước
Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không
Thu thập tài liệu
Lấy tín thuế và khấu trừ
Nộp tờ khai
Lấy tiền hoàn thuế của bạn
Trả tiền thuế đúng thời hạn
Sẵn sàng khai thuế vào năm tới


Ai phải nộp

Hầu hết công dân Hoa Kỳ (tiếng Anh) hoặc người nước ngoài thường trú (tiếng Anh) làm việc tại Hoa Kỳ đều phải nộp tờ khai thuế.

Nói chung, bạn cần phải nộp nếu:

Xem nếu bạn cần nộp: trả lời các câu hỏi để tìm hiểu (tiếng Anh)

Nếu bạn thường không nộp

Thậm chí nếu bạn kiếm được ít hơn thu nhập cần thiết để nộp tờ khai, cân nhắc việc nộp tờ khai. Bạn có thể lấy lại tiền:

Kiểm tra yêu cầu nộp tờ khai của bạn

Yêu cầu của bạn để nộp tờ khai thuế phụ thuộc vào:

Kiểm tra xem bạn có cần nộp hay không:

Nếu tư cách khai thuế của bạn là: Nộp tờ khai thuế nếu tổng thu nhập của bạn ít nhất là:
Độc thân $13.850
Chủ gia đình $20.800
Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế $27.700 (cả hai vợ chồng dưới 65)
 $29.200 (một vợ/chồng dưới 65)
Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế $5
Người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện $27.700
Nếu tư cách khai thuế của bạn là: Nộp tờ khai thuế nếu tổng thu nhập của bạn ít nhất là:
Độc thân $15.700
Chủ gia đình $22.650
Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế $30.700 (cả hai vợ chồng 65 trở lên)
Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế $5
Người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện $29.200


Liên quan

Ấn phẩm 501 (2023), Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh)