Tín thuế có thể hoàn lại

Tín thuế có thể hoàn lại là tín thuế bạn có thể nhận được dưới dạng tiền hoàn thuế ngay cả khi bạn không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Tín thuế là số tiền bạn trừ từ thuế ở dòng cuối của bạn do khi bạn nộp tờ khai thuế của bạn. Hầu hết các khoản tín thuế chỉ có thể giảm thuế của bạn cho đến khi nó đạt đến $ 0. Tín thuế có thể hoàn lại vượt qua mức đó để cung cấp cho bạn bất kỳ khoản tín thuế còn lại nào như là một khoản hoàn thuế.

Đó là lý do tại sao tốt nhất là khai thuế ngay cả khi bạn không cần phải khai. Nhiều người đủ điều kiện cho tín thuế có thể hoàn lại bỏ lỡ khoản tiền hoàn thuế vì họ không khai thuế.

Xem bạn có đủ điều kiện để nhận các khoản tín thuế cót thể hoàn lại này không.

Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC)

Để đủ điều kiện, bạn phải có dưới $11.000 thu nhập đầu tư và kiếm được ít hơn một mức thu nhập cụ thể từ việc làm. Mức thu nhập dao động từ: $17.640 nếu bạn độc thân không có con đến $63.398 nếu bạn kết hôn khai thuế chung với 3 hoặc nhiều con hơn. Tìm hiểu thêm về Tín thuế Thu nhập kiếm được.

Trả lời các câu hỏi để xem bạn có đủ điều kiện nhận EITC hay không

Tín thuế Trẻ em (hoàn lại một phần)

Nếu bạn có con, bạn có thể đủ điều kiện nhận Tín thuế Trẻ em. Đối với năm 2023, khoản tín thuế lên tới $2.000 cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện. Để đủ điều kiện, một đứa trẻ phải:

  • Có số An sinh Xã hội
  • Dưới 17 tuổi vào cuối năm 2023
  • Được khai là một người phụ thuộc trên tờ khai thuế của bạn

Một phần của khoản tín thuế trẻ em được hoàn lại vào năm 2023. Phần này được gọi là Tín thuế Trẻ em bổ sung (tiếng Anh) (ACTC). Đối với năm 2023, tối đa $1.600 cho mỗi đứa trẻ có thể được hoàn lại.

Tìm hiểu thêm về Tín thuế Trẻ em

Tín thuế Cơ hội người Mỹ (hoàn lại một phần)

Nếu bạn trả chi phí giáo dục đủ điều kiện cho một sinh viên đại học đủ điều kiện, bạn có thể yêu cầu khoản tín thuế lên tới $2.500 mỗi năm. Lên đến $1.000 của Tín thuế Cơ hội người Mỹ có thể được hoàn lại.

Thu nhập của bạn phải là $90.000 hoặc ít hơn ($180.000 hoặc ít hơn cho vợ chồng khai thuế chung) để yêu cầu tín thuế.

Tìm chi tiết về Tín thuế Cơ hội người Mỹ (tiếng Anh)

Tín thuế Bảo phí

Nếu bạn mua bảo hiểm y tế thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế và đáp ứng các tiêu chí khác, bạn có thể yêu cầu Tín thuế Bảo phí (tiếng Anh). Đây là khoản tín thuế có thể hoàn lại dựa trên thu nhập của bạn và chi phí cho chương trình chăm sóc sức khỏe của bạn.

Liên quan

Tín thuế và khấu trừ cho cá nhân
Người phụ thuộc (tiếng Anh)