Tiền Phạt

Người đóng thuế không đáp ứng nghĩa vụ thuế của họ có thể bị phạt.

Sở Thuế Vụ tính phí phạt vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm nếu quý vị không:

  • Nộp tờ khai thuế đúng hạn
  • Chi trả mọi khoản thuế quý vị nợ đúng hạn và đúng cách
  • Chuẩn bị tờ khai thuế chính xác
  • Cung cấp tờ khai thuế với thông tin chính xác

Chúng tôi có thể tính lãi phạt nếu quý vị không chi trả đầy đủ. Chúng tôi tính một số khoản tiền phạt hàng tháng cho đến khi quý vị trả đủ số tiền quý vị nợ.

Hãy hiểu rõ các loại tiền phạt khác nhau, quý vị cần làm gì nếu bị phạt và cách tránh bị phạt.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Khi chúng tôi tính phí phạt cho quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư qua đường bưu điện. Thông báo hoặc thư sẽ cho quý vị biết về khoản tiền phạt, lý do của khoản phí và những gì cần làm tiếp theo. Những thông báo và thư này bao gồm một số nhận dạng.

Hãy xác minh thông tin trong thông báo hoặc thư của quý vị là chính xác. Nếu quý vị có thể giải quyết vấn đề trong thông báo hoặc thư của mình, có thể sẽ không có tiền phạt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Gửi Cho Quý Vị.

Các Loại Tiền Phạt

Đây là một số khoản tiền phạt mà chúng tôi gửi thông báo và thư:

Lãi Suất Trên Một Khoản Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Lãi suất làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số dư nợ của mình. Để biết thêm thông tin về lãi suất chúng tôi tính theo các khoản tiền phạt, hãy xem Lãi Suất Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa (tiếng Anh).

Trả Tiền Phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của quý vị để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số tiền phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể chỉ ra lý do hợp lý (tiếng Anh) cho việc tại sao quý vị không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi khoản tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giảm nhẹ tiền phạt (tiếng Anh).

Bất Đồng Quan Điểm Về Một Khoản Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể khiếu nại về khoản tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư của quý vị cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo của quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Khoản tiền phạt mà quý vị muốn chúng tôi xem xét lại (ví dụ, tiền phạt khai thuế chậm năm 2020)
  • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu một thông báo hoặc thư mà chúng tôi đã gửi cho quý vị có hướng dẫn hoặc thời hạn để quý vị đưa ra quan điểm bất đồng về một khoản tiền phạt, hãy lưu ý đến thời hạn đó. Quý vị cần làm theo hướng dẫn để đưa ra quan điểm bất đồng về một khoản tiền phạt.

Nếu quý vị không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Hãy Tránh Để Bị Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách nộp tờ khai thuế chính xác, nộp thuế đúng hạn và cung cấp mọi thông tin tờ khai kịp thời. Nếu không thể làm như vậy, quý vị có thể xin gia hạn thời gian khai thuế hoặc xin một kế hoạch chi trả.

Xin Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế

Nếu quý vị cần thêm thời gian để chuẩn bị tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời gian khai thuế. Điều này không giúp quý vị gia hạn thời gian chi trả. Kế hoạch chi trả có thể giúp quý vị chi trả theo thời gian.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Cần Trợ Giúp?