Hình phạt

Người đóng thuế không đáp ứng nghĩa vụ thuế của họ có thể bị phạt.

IRS tính tiền phạt vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm nếu bạn không:

  • Nộp tờ khai thuế đúng hạn
  • Trả mọi khoản thuế bạn nợ đúng hạn và đúng cách
  • Chuẩn bị tờ khai thuế chính xác
  • Cung cấp tờ khai thông tin chính xác và đúng lúc

Chúng tôi có thể tính lãi trên hình phạt nếu bạn không chi trả đầy đủ. Chúng tôi tính một số khoản tiền phạt hàng tháng cho đến khi bạn trả đủ số tiền bạn nợ.

Am hiểu các loại hình phạt khác nhau, cần làm gì nếu bạn bị phạt và cách tránh bị phạt.

Làm thế nào để biết bạn có nợ tiền phạt

Khi chúng tôi tính tiền phạt cho bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo hoặc thư qua đường bưu điện. Thông báo hoặc thư sẽ cho bạn biết về khoản tiền phạt, lý do của khoản phí và những gì cần làm tiếp theo. Những thông báo và thư này bao gồm một số nhận dạng.

Hãy xác minh thông tin trong thông báo hoặc thư của bạn là chính xác. Nếu bạn có thể giải quyết vấn đề trong thông báo hoặc thư của mình, có thể sẽ không có tiền phạt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Các loại hình phạt

Đây là một số hình phạt mà chúng tôi gửi thông báo và thư:

Tiền lãi trên tiền phạt

Chúng tôi tính lãi trên tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên tiền phạt, xem Tiền lãi.

Trả tiền phạt

Gửi cho chúng tôi một khoản thanh toán hoặc thanh toán đầy đủ thuế của bạn để tránh tiền phạt và tiền lãi cộng dồn trong tương lai.

Xóa hoặc giảm hình phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số hình phạt nếu bạn hành động có thiện chí và có thể chỉ ra nguyên nhân hợp lý cho việc tại sao bạn không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi khoản tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, xem giảm nhẹ hình phạt (tiếng Anh).

Tranh chấp hình phạt

Nếu bạn không đồng ý với số tiền bạn nợ, bạn có thể tranh chấp tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho bạn hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên cân nhắc lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư của bạn cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo của bạn.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi bạn gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho bạn
  • Khoản tiền phạt mà bạn muốn chúng tôi cân nhắc lại (ví dụ, tiền phạt do khai thuế trể năm 2021)
  • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao bạn cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu thông báo hoặc thư mà chúng tôi đã gửi cho bạn có hướng dẫn hoặc thời hạn để tranh chấp khoản tiền phạt, hãy cẩn thận chú ý. Bạn cần làm theo hướng dẫn để đưa ra quan điểm bất đồng về một khoản tiền phạt.

Nếu bạn không nhận được thông báo hoặc thư, nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh bị phạt

Bạn có thể tránh bị phạt bằng cách nộp tờ khai chính xác, trả thuế trước ngày đến hạn, và cung cấp tờ khai thông tin kịp thời. Nếu bạn không thể làm như vậy, bạn có thể xin gia hạn thời gian khai thuế hoặc xin một kế hoạch thanh toán.

Nộp đơn xin gia hạn thời gian nộp tờ khai

Nếu bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời gian nộp tờ khai. Điều này không giúp bạn gia hạn thời gian thanh toán. Kế hoạch thanh toán có thể giúp bạn trả theo thời gian.

Nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán

Nếu bạn không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể giảm tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Cần trợ giúp?