Hình Phạt

Người đóng thuế không đáp ứng nghĩa vụ thuế của họ có thể bị phạt.

IRS tính tiền phạt vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm nếu quý vị không:

  • Nộp tờ khai thuế đúng hạn
  • Trả mọi khoản thuế quý vị nợ đúng hạn và đúng cách
  • Chuẩn bị tờ khai thuế chính xác
  • Cung cấp tờ khai tthông tin chính xác

Chúng tôi có thể tính lãi trên hình phạt nếu quý vị không chi trả đầy đủ. Chúng tôi tính một số khoản tiền phạt hàng tháng cho đến khi quý vị trả đủ số tiền quý vị nợ.

Am hiểu các loại hình phạt khác nhau, cần làm gì nếu quý vị bị phạt và cách tránh bị phạt.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Khi chúng tôi tính tiền phạt cho quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư qua đường bưu điện. Thông báo hoặc thư sẽ cho quý vị biết về khoản tiền phạt, lý do của khoản phí và những gì cần làm tiếp theo. Những thông báo và thư này bao gồm một số nhận dạng.

Hãy xác minh thông tin trong thông báo hoặc thư của quý vị là chính xác. Nếu quý vị có thể giải quyết vấn đề trong thông báo hoặc thư của mình, có thể sẽ không có tiền phạt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Am Hiểu Thông Báo hoặc Thư của IRS Gửi cho Quý Vị.

Các Loại Hình Phạt

Đây là một số hình phạt mà chúng tôi gửi thông báo và thư:

Tiền Lãi trên Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi trên tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên tiền phạt, xem Tiền Lãi.

Trả Tiền Phạt

Gửi cho chúng tôi một khoản thanh toán hoặc thanh toán đầy đủ thuế của quý vị để tránh tiền phạt và tiền lãi cộng dồn trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số tiền phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể chỉ ra lý do hợp lý cho việc tại sao quý vị không thể đáp ứng nghĩa vụ thuế của mình. Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm tiền lãi trừ khi khoản tiền phạt được xóa hoặc giảm.

Để biết thêm thông tin, xem giảm nhẹ hình phạt (tiếng Anh).

Tranh Chấp Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể tranh chấp tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư được gửi cho quý vị hoặc viết cho chúng tôi một lá thư nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên cân nhắc lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư của quý vị cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến địa chỉ trên thông báo của quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Khoản tiền phạt mà quý vị muốn chúng tôi cân nhắc lại (ví dụ, tiền phạt do khai thuế trể năm 2020)
  • Đối với mỗi khoản tiền phạt, giải thích lý do tại sao quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu thông báo hoặc thư mà chúng tôi đã gửi cho quý vị có hướng dẫn hoặc thời hạn để tranh chấp khoản tiền phạt, hãy cẩn thận chú ý. Quý vị cần làm theo hướng dẫn để đưa ra quan điểm bất đồng về một khoản tiền phạt.

Nếu quý vị không nhận được thông báo hoặc thư, nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Tránh Bị Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách nộp tờ khai chính xác, trả thuế trước ngày đến hạn, và cung cấp tờ khai thông tin kịp thời. Nếu quý vị không thể làm như vậy, quý vị có thể xin gia hạn thời gian khai thuế hoặc xin một kế hoạch thanh toán.

Nộp Đơn Xin Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế

Nếu quý vị cần thêm thời gian để chuẩn bị tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời gian khai thuế. Điều này không giúp quý vị gia hạn thời gian thanh toán. Kế hoạch thanh toán có thể giúp quý vị trả theo thời gian.

Nộp Đơn Xin một Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Quý vị có thể giảm tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về hình phạt, gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thư hoặc thông báo, sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Cần Trợ Giúp?