Tiền Phạt Khai Báo Thông Tin Quốc Tế (tiếng Anh)

Tiền Phạt Khai Báo Thông Tin Quốc Tế có thể áp dụng nếu quý vị có hoạt động tài chính từ các nguồn nước ngoài và quý vị không tuân thủ các luật, quy tắc và quy định về thuế.

Chúng tôi gửi thông báo qua thư bưu điện cho quý vị nếu quý vị nợ tiền phạt và tính lãi hàng tháng cho đến khi quý vị thanh toán đủ số tiền (tiếng Anh).

Trên Trang Này

Phải Làm Gì Nếu Quý Vị Nhận Được Thông Báo Của IRS

Kiểm tra xem thông tin trên thông báo có chính xác không. Thông báo này có thông tin về tiền phạt, lý do của khoản phí và những gì cần làm tiếp theo. Làm theo hướng dẫn.

Nếu quý vị có thể sửa một vấn đề trong thông báo, có thể không bị phạt. Nếu thông tin không chính xác hoặc quý vị không đồng ý, quý vị có thể khiếu nại khoản phạt (tiếng Anh).

Để biết chi tiết, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của Sở Thuế Vụ Gửi Cho Quý Vị (tiếng Anh).

Cách Chúng Tôi Tính Tiền Phạt

Chúng tôi tính Tiền Phạt Về Bản Kê Khai Dữ Kiện Để Khai Thuế Quốc Tế khác nhau tùy thuộc vào tờ khai thuế quý vị nộp.

Tiền Phạt Tiếp Tục có thể được áp dụng và tăng lên cho đến khi quý vị nộp một tờ khai thuế đầy đủ và chính xác hoặc đạt đến số tiền phạt tối đa.

Mẫu và Các Quy Định

Quý vị có thể cần phải nộp một số mẫu bản kê khai dữ kiện để khai thuế nếu quý vị kinh doanh ở một quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ hoặc có:

 • Tài sản tài chánh ở nước ngoài
 • Quyền sở hữu trong một doanh nghiệp nước ngoài
 • Hoạt động tài chính từ nguồn nước ngoài

Nhận thông tin chi tiết về Tiền Phạt Về Bản Kê Khai Dữ Kiện Để Khai Thuế Quốc Tế với luật thuế trong Tiêu Đề 26 Của Bộ Luật Hoa Kỳ  trong Bộ Luật Thuế Vụ (IRC) (tiếng Anh)

Một số cá nhân và đơn vị trong nước phải báo cáo các tài sản tài chánh nước ngoài cụ thể nếu giá trị lớn hơn một giá trị nhất định. Xem Mẫu 8938, Bản Sao Kê Tài Sản Tài Chánh Nước Ngoài Cụ Thể (tiếng Anh)

Luật thuế: IRC Mục 6038D Của Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh)

Người Hoa Kỳ (tiếng Anh) và những người thi hành tài sản di sản của các cá nhân Hoa Kỳ đã qua đời phải báo cáo: 

 • Các khoản đóng góp cho và phân phối từ các quỹ ủy thác nước ngoài
 • Quyền sở hữu trong quỹ ủy thác nước ngoài theo các quy tắc ủy thác của bên trợ cấp
 • Nhận một số quà tặng lớn từ người nước ngoài

Xem Mẫu 3520, Tờ Khai Thuế Hàng Năm Để Báo Cáo Các Giao Dịch Với Các Quỹ Ủy Thác Nước Ngoài Và Việc Nhận Một Số Quà Tặng Từ Nước Ngoài (tiếng Anh)

Luật thuế: Mục 6039F Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh), Mục 6048 Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh) Mục 6677 Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh)

Các quỹ ủy thác nước ngoài có ít nhất một chủ sở hữu Hoa Kỳ theo các quy tắc ủy thác của bên trợ cấp phải báo cáo thông tin về quỹ ủy thác, những người thụ hưởng Hoa Kỳ và bất kỳ người Hoa Kỳ nào được coi là chủ sở hữu của bất kỳ phần nào của quỹ ủy thác nước ngoài.  Nếu quỹ ủy thác nước ngoài không gửi Mẫu 3520-A, thì chủ sở hữu Hoa Kỳ phải gửi Mẫu 3520-A thay thế để báo cáo thông tin. Xem Mẫu 3520-A, Bản Kê Khai Dữ Kiện Để Khai Thuế Hàng Năm Của Một Quỹ Ủy Thác Với Chủ Sở Hữu Hoa Kỳ (tiếng Anh)

Luật thuế: Mục 6048 Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh) và Mục 6677 Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh)

Báo cáo hoạt động của công ty hợp danh nước ngoài được kiểm soát bao gồm chuyển nhượng, mua lại, phát mãi và thay đổi lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh nước ngoài. Xem Mẫu 8865, Tờ Khai Thuế Của Người Hoa Kỳ Đối Với Các Công Ty Hợp Danh Nước Ngoài Nhất Định (tiếng Anh)

Luật thuế: Mục 6038 Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh), Mục 6038B Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh) Mục 6679 Bộ Luật Thuế Vụ (tiếng Anh)

Tiền Lãi Đối Với Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản phạt.

Ngày chúng tôi bắt đầu tính lãi khác nhau tùy theo loại tiền phạt và số tiền. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị thanh toán đầy đủ số dư của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên tiền phạt, hãy xem Tiền Lãi Đối Với Khoản Trả Thiếu Và Khoản Trả Thừa (tiếng Anh).

Trả Tiền Phạt

Quý vị có thể thanh toán trực tuyến (tiếng Anh) hoặc qua thư bưu điện bằng chi phiếu (tiếng Anh).

Thanh toán đầy đủ tiền phạt của quý vị để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi trong tương lai tăng thêm. 

Nộp Đơn Xin Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền phạt của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch chi trả (tiếng Anh). Quý vị có thể giảm tiền phạt và tiền lãi trong tương lai khi thiết lập kế hoạch chi trả.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số khoản tiền phạt nếu quý vị hành động có thiện chí và có thể đưa ra lý do thích đáng (tiếng Anh). Quý vị có thể có lý do thích đáng nếu quý vị:

 • Hành động có trách nhiệm trước và sau khi xảy ra lỗi
 • Có những lý do quan trọng hoặc việc không tuân thủ do những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của quý vị

Không phải tất cả các Hình Phạt Về Báo Cáo Thông Tin Quốc Tế đều đủ điều kiện vì lý do thích đáng.

Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm lãi trừ khi được xóa hoặc giảm tiền phạt.

Để biết thêm thông tin, xemgiảm tiền phạt (tiếng Anh).

Khiếu Nại Tiền Phạt

Nếu quý vị không đồng ý với số tiền quý vị nợ, quý vị có thể khiếu nại tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư gửi cho quý vị hoặc gửi thư cho chúng tôi nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư của quý vị cùng với bất kỳ văn kiện chứng minh nào đến địa chỉ trên thông báo của quý vị.

Chuẩn bị thông tin này khi quý vị gọi hoặc gửi thư:

 • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
 • Khoản tiền phạt mà quý vị muốn chúng tôi xem xét lại (ví dụ: tiền phạt do khai thuế trễ hạn theo Mẫu 1099-NEC)
 • Đối với mỗi khoản tiền phạt, kèm theo giải thích lý do tại sao quý vị nghĩ rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu một thông báo hoặc thư mà chúng tôi đã gửi cho quý vị có hướng dẫn hoặc thời hạn để khiếu nại khoản tiền phạt, hãy chú ý kỹ. Quý vị phải làm theo hướng dẫn để khiếu nại khoản tiền phạt.

Nếu quý vị không nhận được thông báo hoặc thư, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Yêu Cầu Tiền Hoàn Thuế

Nếu quý vị trả tiền phạt, quý vị có thể nộp Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế Và Yêu Cầu Hủy Bỏ (tiếng Anh), và bao gồm:

 • Một thư giải thích lý do tại sao quý vị tin rằng khoản tiền phạt không đúng
 • Bản sao của thông báo chúng tôi đã gửi cho quý vị
 • Bản sao của bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào

Tránh Tiền Phạt

Quý vị có thể tránh bị phạt khi:

Nộp Đơn Xin Gia Hạn

Nếu quý vị cần thêm thời gian để khai tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời gian khai thuế (tiếng Anh). Điều này không giúp quý vị gia hạn thời gian nộp thuế. Một kế hoạch chi trả có thể giúp quý vị trả theo thời gian.

Nhận Trợ Giúp