Hình phạt cho khai báo thông tin quốc tế

Hình phạt cho khai báo thông tin quốc tế có thể áp dụng nếu bạn có hoạt động tài chính từ các nguồn nước ngoài và bạn không tuân thủ các luật, quy tắc và quy định về thuế.

Chúng tôi gửi thông báo qua thư bưu điện cho bạn nếu bạn nợ tiền phạt và tính lãi hàng tháng cho đến khi bạn thanh toán đủ số tiền.

Trên trang này

Phải làm gì nếu bạn nhận được thông báo của IRS

Kiểm tra xem thông tin trên thông báo có chính xác không. Thông báo này có thông tin về tiền phạt, lý do của khoản phí và những gì cần làm tiếp theo. Làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn có thể sửa một vấn đề trong thông báo, có thể không bị phạt. Nếu thông tin không chính xác hoặc bạn không đồng ý, bạn có thể tranh chấp hình phạt.

Để biết chi tiết, hãy xem phần  Am hiểu Thông báo hoặc Thư của irs gửi cho bạn.

Cách chúng tôi tính hình phạt

Chúng tôi tính Hình phạt cho khai báo thông tin quốc tế khác nhau tùy thuộc vào tờ khai bạn nộp.

Hình phạt tiếp tục có thể được áp dụng và tăng lên cho đến khi bạn nộp một tờ khai đầy đủ và chính xác hoặc đạt đến số tiền phạt tối đa.

Mẫu và các Quy định

Bạn có thể cần phải nộp một số mẫu của tờ khai thông tin nếu bạn kinh doanh ở một quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ hoặc có:

 • Tài sản tài chính ở nước ngoài
 • Quyền sở hữu trong một doanh nghiệp nước ngoài
 • Hoạt động tài chính từ nguồn nước ngoài

Nhận thông tin chi tiết về Hình phạt cho khai báo thông tin quốc tế với luật thuế trong Mục 26 của Bộ Luật Hoa Kỳ  trong Bộ Luật Thuế vụ (IRC) (tiếng Anh)

Một số cá nhân và thực thể trong nước phải khai báo các tài sản tài chính nước ngoài cụ thể nếu giá trị lớn hơn một giá trị nhất định. Xem Mẫu 8938, Khai báo Tài sản tài chính ngoại quốc cụ thể (tiếng Anh)

Luật thuế:  IRC Đoạn 6038D (tiếng Anh)​​​​​

Nhân viên, giám đốc và cổ đông trong một số công ty nước ngoài nhất định phải báo cáo tiền lãi từ quyền sở hữu và hoạt động tài chánh của họ. Xem Mẫu 5471, Tờ khai thông tin của Pháp nhân Hoa Kỳ liên quan đến một số công ty nước ngoài (tiếng Anh)

Luật thuế: Đoạn 6038 IRC (tiếng Anh), Đoạn 6046 IRC (tiếng Anh) Đoạn 6679 IRC (tiếng Anh)​​​​

Người Hoa Kỳ (tiếng Anh) và những người thi hành tài sản di sản của các cá nhân Hoa Kỳ đã qua đời phải báo cáo: 

 • Các khoản đóng góp cho và phân phối từ các quỹ tín thác nước ngoài
 • Quyền sở hữu trong quỹ tín thác nước ngoài theo các quy tắc tín thác của bên trợ cấp
 • Nhận một số quà tặng lớn từ người nước ngoài

Xem Mẫu 3520, Tờ khai hàng năm để khai báo giao dịch với các Quỹ Tín thác nước ngoài và việc nhận một số quà tặng từ nước ngoài (tiếng Anh)

Luật thuế: Đoạn 6039F IRC (tiếng Anh), Đoạn 6048 IRC (tiếng Anh) Đoạn 6677 IRC (tiếng Anh)​​​​​

Các quỹ tín thác nước ngoài có ít nhất một chủ sở hữu Hoa Kỳ theo các quy tắc tín thác của bên trợ cấp phải báo cáo thông tin về quỹ tín thác, những người thụ hưởng Hoa Kỳ và bất kỳ người Hoa Kỳ nào được coi là chủ sở hữu của bất kỳ phần nào của quỹ tín thác nước ngoài.  Nếu quỹ tín thác nước ngoài không gửi Mẫu 3520-A, thì chủ sở hữu Hoa Kỳ phải gửi Mẫu 3520-A thay thế để khai báo thông tin. Xem Mẫu 3520-A, Tờ khai thông tin hàng năm của Quỹ Tín thác nước ngoài có chủ sở hữu Hoa Kỳ (tiếng Anh)

Luật thuế: Đoạn 6048 IRC (tiếng Anh) và Đoạn 6677 IRC (tiếng Anh)​​​​​​

Khai báo hoạt động của công ty hợp danh nước ngoài được kiểm soát bao gồm chuyển nhượng, mua lại, phát mãi và thay đổi lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh nước ngoài. Xem Mẫu 8865, Tờ khai của Pháp nhân Hoa Kỳ liên quan đến một số công ty hợp danh nước ngoài (tiếng Anh)

Luật thuế: Đoạn 6038 IRC (tiếng Anh), Đoạn 6038B IRC (tiếng Anh) Đoạn 6679 IRC (tiếng Anh)​​​​​​

Tiền lãi trên hình phạt 

Chúng tôi tính lãi cho các hình phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên tiền phạt, xem Tiền lãi.

Trả tiền phạt

Bạn có thể thanh toán trực tuyến hoặc qua thư bưu điện bằng séc.

Thanh toán đầy đủ tiền phạt của bạn để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi trong tương lai tăng thêm

Nộp đơn xin một Kế hoạch thanh toán

Nếu bạn không thể trả đủ số tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền bạn có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể giảm tiền phạt và tiền lãi trong tương lai khi thiết lập kế hoạch chi trả.

Xóa hoặc giảm hình phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm một số khoản tiền phạt nếu bạn hành động có thiện chí và có thể đưa ra nguyên nhân hợp lý. Bạn có thể có lý do thích đáng nếu bạn:

 • Hành động có trách nhiệm trước và sau khi xảy ra lỗi
 • Có những lý do quan trọng hoặc việc không tuân thủ do những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của bạn

Không phải tất cả các Hình phạt cho khai báo thông tin quốc tế  đều đủ điều kiện vì lý do thích đáng.

Theo luật, chúng tôi không thể xóa hoặc giảm lãi trừ khi được xóa hoặc giảm tiền phạt.

Để biết thêm thông tin, xem giảm nhẹ hình phạt.

Tranh chấp hình phạt

Nếu bạn không đồng ý với số tiền bạn nợ, bạn có thể khiếu nại tiền phạt.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư gửi cho bạn hoặc gửi thư cho chúng tôi nêu rõ lý do tại sao chúng tôi nên xem xét lại khoản tiền phạt. Ký tên và gửi thư của bạn cùng với bất kỳ văn kiện chứng minh nào đến địa chỉ trên thông báo của bạn.

Chuẩn bị thông tin này khi bạn gọi hoặc gửi thư:

 • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho bạn
 • Khoản tiền phạt mà bạn muốn chúng tôi xem xét lại (ví dụ: tiền phạt do khai thuế trễ hạn theo Mẫu 1099-NEC)
 • Đối với mỗi khoản tiền phạt, kèm theo giải thích lý do tại sao bạn nghĩ rằng chúng tôi nên xóa khoản tiền phạt đó

Nếu một thông báo hoặc thư mà chúng tôi đã gửi cho bạn có hướng dẫn hoặc thời hạn để khiếu nại khoản tiền phạt, hãy chú ý kỹ. Bạn phải làm theo hướng dẫn để khiếu nại khoản tiền phạt.

Nếu bạn không nhận được thông báo hoặc thư, vui lòng nhận hỗ trợ qua điện thoại.

Yêu cầu tiền hoàn thuế

Nếu bạn trả tiền phạt, bạn có thể nộp Mẫu 843, Yêu cầu hoàn thuế và Yêu cầu giảm (tiếng Anh), và bao gồm:

 • Một thư giải thích lý do tại sao bạn tin rằng khoản tiền phạt không đúng
 • Bản sao của thông báo chúng tôi đã gửi cho bạn
 • Bản sao của bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào

Tránh hình phạt

Bạn có thể tránh bị phạt khi:

 • Nộp Tờ khai thông tin quốc tế và cung cấp bản sao kê của người được trả tiền trước ngày đến hạn
 • Khai các tờ khai thuế và bản sao kê của người được trả tiền với thông tin chính xác

Nộp đơn xin gia hạn

Nếu bạn cần thêm thời gian để khai tờ khai thuế, hãy xin gia hạn thời gian khai thuế. Điều này không giúp bạn gia hạn thời gian nộp thuế. Một kế hoạch thanh toán có thể giúp bạn trả theo thời gian.

Nhận trợ giúp