Giảm Nhẹ Hình Phạt

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt nếu quý vị đã nỗ lực tuân thủ luật thuế, nhưng không thể đáp ứng các nghĩa vụ thuế của mình do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của quý vị.

Nếu quý vị nhận được thông báo hoặc thư, hãy nhớ xác minh xem thông tin có chính xác không. Nếu thông tin không chính xác, hãy làm theo hướng dẫn trong thông báo hoặc thư gửi cho quý vị. Nếu quý vị có thể giải quyết vấn đề, hình phạt có thể không áp dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiểu Rõ Thông Báo hoặc Thư của IRS Gửi Cho Quý Vị.

Trên Trang Này

  • Hình Phạt Đủ Điều Kiện để được Giảm Nhẹ
  • Các Hình Thức Giảm Nhẹ Hình Phạt
  • Cách Yêu Cầu Giảm Nhẹ Hình Phạt
  • Cách Kháng Cáo Quyết Định Giảm Nhẹ Hình Phạt
  • Giảm Tiền Lãi

Hình Phạt Đủ Điều Kiện để được Giảm Nhẹ

Các hình phạt đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt bao gồm:

Để biết thêm thông tin về hình phạt, hãy xem Hình Phạt.

Các Hình Thức Giảm Nhẹ Hình Phạt

Quý vị có thể được áp dụng một trong các hình thức giảm nhẹ hình phạt sau đây tùy thuộc vào hình phạt:

Cách Yêu Cầu Giảm Nhẹ Hình Phạt

Làm theo hướng dẫn trong thông báo của IRS mà quý vị nhận được.

Một số yêu cầu giảm nhẹ hình phạt có thể được chấp nhận qua điện thoại. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước gọi ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư của quý vị. Chuẩn bị thông tin này khi quý vị gọi:

  • Thông báo hoặc thư mà chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Tiền phạt quý vị muốn giảm nhẹ
  • Những lý do quý vị nghĩ chúng tôi nên xóa tiền phạt

Trong cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho quý vị biết liệu việc giảm nhẹ hình phạt của quý vị có được chấp thuận hay không. Nếu chúng tôi không thể chấp thuận giảm nhẹ qua điện thoại, quý vị có thể yêu cầu giảm nhẹ bằng văn bản với Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Hủy Bỏ (tiếng Anh).

Để giảm hoặc loại bỏ một khoản tiền phạt thuế ước tính, hãy xem:

Cách Kháng Cáo Quyết Định Giảm Nhẹ Hình Phạt

Nếu quý vị nhận được thông báo hoặc thư cho biết chúng tôi đã từ chối yêu cầu giảm nhẹ hình phạt của quý vị, hãy xem Tính Đủ Điều Kiện Để Kháng Cáo Hình Phạt (tiếng Anh) để biết các bước tiếp theo.

Giảm Tiền Lãi

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị thanh toán đầy đủ số dư nợ của mình.

Chúng tôi sẽ tự động giảm hoặc xóa tiền lãi liên quan nếu bất kỳ khoản tiền phạt nào của quý vị được giảm hoặc xóa. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính cho các khoản tiền phạt, hãy xem Tiền Lãi Đối Với Việc Trả Thiếu và Trả Thừa.

Nhận Trợ Giúp