Giảm Nhẹ Hình Phạt

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt nếu quý vị đã cố gắng tuân thủ luật thuế nhưng không thể do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của quý vị.

Nếu quý vị đã nhận được thông báo hoặc thư, hãy xác minh thông tin là chính xác. Nếu thông tin không chính xác, hãy làm theo hướng dẫn trong thông báo hoặc thư gửi cho quý vị. Nếu quý vị có thể giải quyết vấn đề, hình phạt có thể không áp dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Am Hiểu Thông Báo Hoặc Thư của IRS Gửi Cho Quý Vị.

Trên Trang Này

Hình Phạt Đủ Điều Kiện Để Được Giảm

Hình phạt đủ điều kiện để được giảm bao gồm:

Để biết thêm thông tin về các hình phạt, hãy xem Hình Phạt.

Hình Thức Giảm Nhẹ Hình Phạt

Quý vị có thể được áp dụng một trong các hình thức giảm hình phạt sau đây tùy thuộc vào hình phạt:

Cách Yêu Cầu Giảm Hình Phạt

Làm theo hướng dẫn trong thông báo của IRS mà quý vị nhận được.

Một số yêu cầu giảm hình phạt có thể được chấp nhận qua điện thoại. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư của quý vị. Chuẩn bị thông tin này khi quý vị gọi:

  • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
  • Hình phạt quý vị muốn được giảm
  • Những lý do quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản này

Trong cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho quý vị biết liệu việc giảm hình phạt của quý vị có được chấp thuận hay không. Nếu chúng tôi không thể chấp thuận việc giảm của quý vị qua điện thoại, quý vị có thể yêu cầu giảm bằng văn bản với Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Giảm (tiếng Anh).

Để giảm hoặc xóa hình phạt cho thuế ước tính, hãy xem:

Cách Kháng Cáo Quyết Định Giảm Hình Phạt

Nếu quý vị nhận được thông báo hoặc thư cho biết chúng tôi đã từ chối yêu cầu giảm hình phạt của quý vị, hãy xem Khả Năng Đủ Điều Kiện Để Khiếu Nại Hình Phạt (tiếng Anh) để biết các bước tiếp theo.

Giảm Tiền Lãi

Chúng tôi tính lãi trên tiền phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị thanh toán đầy đủ số nợ của mình.

Chúng tôi sẽ tự động giảm hoặc xóa tiền lãi liên quan nếu bất kỳ tiền phạt nào của quý vị được giảm hoặc xóa. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên tiền phạt, hãy xem Tiền Lãi.

Nhận Trợ Giúp