Giảm Nhẹ Hình Phạt

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt nếu quý vị đã nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của luật pháp, nhưng không thể đáp ứng các nghĩa vụ thuế của mình do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của quý vị.

Nếu quý vị nhận được thông báo, hãy nhớ kiểm tra xem thông tin trong thông báo của mình có chính xác không. Nếu quý vị có thể giải quyết vấn đề trong thông báo của mình, hình phạt có thể không được áp dung.

Các Hình Phạt Đủ Điều Kiện để được Giảm Nhẹ

Các hình phạt đủ điều kiện để được giảm nhẹ bao gồm:

  • Không khai thuế
  • Không thanh toán đúng hạn
  • Không nộp một số loại thuế theo yêu cầu
  • Các hình phạt khác nếu có.

Các Hình Thức Giảm Nhẹ Hình Phạt

IRS cung cấp các hình thức giảm nhẹ hình phạt sau:

Công Cụ Trực Tuyến để Kháng Cáo Hình Phạt

Nếu quý vị nhận được thông báo hoặc thư cho biết chúng tôi không chấp nhận yêu cầu giảm nhẹ hình phạt của quý vị, quý vị có thể sử dụng Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến để Kháng Cáo Hình Phạt (tiếng Anh).

Có Giảm Lãi Suất Không?

IRS không giảm bớt lãi suất vì nguyên nhân hợp lý hoặc giảm nhẹ lần đầu. Lãi suất được tính theo luật pháp và sẽ tiếp tục cho đến khi tài khoản của quý vị được thanh toán đầy đủ.

Nếu bất kỳ hình phạt nào của quý vị được giảm bớt, chúng tôi sẽ tự động giảm lãi suất liên quan. Xem trang Tiền Lãi Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa để biết thêm thông tin về lãi suất.