Giảm Nhẹ Tiền Phạt Do Ngoại Lệ Theo Luật Định

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm tiền phạt theo một số trường hợp ngoại lệ theo luật định được luật thuế cho phép.

Trên Trang Này

 • Các Trường Hợp Ngoại Lệ Theo Luật Định Đủ Điều Kiện Để Được Giảm Nhẹ
 • Lời Khuyên Bằng Văn Bản Không Chính Xác Từ Chúng Tôi
 • Đã Gửi Qua Đường Bưu Điện Đúng Hạn
 • Các Khu Vực Thiên Tai Liên Bang Và Khu Chiến Sự
 • Cách Yêu cầu Giảm Tiền Phạt
 • Cách Khiếu Nại Quyết Định Giảm Tiền Phạt
 • Giảm Tiền Lãi

Các Trường Hợp Ngoại Lệ Theo Luật Định Đủ Điều Kiện Để Được Giảm Nhẹ

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm tiền phạt do ngoại lệ theo luật định. Các trường hợp ngoại lệ theo luật định phổ biến bao gồm:

Để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ theo luật định, hãy xem Mục 20.1.1 Của Sổ Tay Hướng Dẫn Về Thuế Vụ, Sổ Tay Tiền Phạt, Giới Thiệu Và Giảm Tiền Phạt (tiếng Anh).

Lời Khuyên Bằng Văn Bản Không Chính Xác Từ Chúng Tôi

Quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ nếu quý vị bị phạt vì:

 • Quý vị đã nhận được lời khuyên bằng văn bản không chính xác từ chúng tôi theo yêu cầu bằng văn bản của quý vị về thông tin
 • Quý vị đã dựa vào lời khuyên không chính xác này

Khi yêu cầu giảm nhẹ vì sử dụng lời khuyên bằng văn bản không chính xác, quý vị sẽ cần:

 • Bản sao lời khuyên bằng văn bản mà quý vị nhận được từ chúng tôi
 • Giải thích về cách quý vị dựa vào lời khuyên đó
 • Bản sao của thông báo IRS gửi cho quý vị trong đó xác định tiền phạt hoặc phí bổ sung do lời khuyên không chính xác 

Bao gồm các tài liệu hỗ trợ liên quan đến lời khuyên không chính xác như:

Đã Gửi Qua Đường Bưu Điện Đúng Hạn

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ nếu quý vị gửi tờ khai thuế qua đường bưu điện đúng hạn nhưng bị phạt.

Tờ khai thuế bằng giấy hoặc khoản thanh toán được coi là đúng hạn nếu quý vị:

Tờ khai thuế đã nộp điện tử được coi là đúng hạn nếu:

 • Đã được gửi qua một máy truyền tờ khai thuế điện tử được ủy quyền
 • Có dấu bưu điện điện tử đúng hạn
 • Đã được gửi cho chúng tôi ở dạng có thể xử lý

Nếu tờ khai thuế điện tử của quý vị đúng hạn và có thể xử lý được nhưng bị hệ thống khai thuế điện tử của chúng tôi từ chối, thì nó được coi là đúng hạn nếu quý vị gửi lại hoặc gửi qua đường bưu điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo từ chối ban đầu.

Nếu tờ khai đã nộp điện tử của quý vị bị từ chối vì bất kỳ lý do gì khiến cho tờ khai bằng giấy không thể xử lý được, thì nó sẽ không được coi là đúng hạn.

Các Khu Vực Thiên Tai Liên Bang Và Khu Chiến Sự

Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai liên bang hoặc phục vụ trong khu chiến sự, quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm tiền phạt.

Tìm hiểu thêm về cư dân của các khu vực thiên tai liên bang (tiếng Anh).

Tìm hiểu thêm về các thành viên phục vụ và dân thường làm việc trong khu chiến sự (tiếng Anh).

Cách Yêu Cầu Giảm Tiền Phạt

Làm theo hướng dẫn trong thông báo của IRS mà quý vị nhận được.

Một số yêu cầu giảm tiền phạt có thể được chấp nhận qua điện thoại. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư của quý vị. Chuẩn bị thông tin này khi quý vị gọi:

 • Thông báo hoặc thư chúng tôi đã gửi cho quý vị
 • Khoản tiền phạt quý vị muốn được giảm
 • Những lý do quý vị cho rằng chúng tôi nên xóa khoản này

Trong cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho quý vị biết liệu việc giảm tiền phạt của quý vị có được chấp thuận hay không. Nếu chúng tôi không thể chấp thuận việc giảm của quý vị qua điện thoại, quý vị có thể yêu cầu giảm nhẹ bằng văn bản với Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Hủy Bỏ (tiếng Anh).

Để giảm hoặc xóa một khoản phạt thuế ước tính, hãy xem:

Cách Khiếu Nại Quyết Định Giảm Tiền Phạt

Nếu quý vị nhận được thông báo hoặc thư cho biết chúng tôi đã không chấp thuận yêu cầu giảm tiền phạt của quý vị, hãy xem Khả Năng Đủ Điều Kiện Để Khiếu Nại Tiền Phạt (tiếng Anh) để biết các bước tiếp theo.

Giảm Tiền Lãi

Chúng tôi tính lãi cho các khoản phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị thanh toán đầy đủ số dư của mình.

Chúng tôi sẽ tự động giảm hoặc xóa tiền lãi liên quan nếu bất kỳ khoản tiền phạt nào của quý vị được giảm hoặc xóa. Để biết thêm thông tin về tiền lãi chúng tôi tính trên tiền phạt, hãy xem Tiền Lãi Đối Với Khoản Trả Thiếu Và Khoản Trả Thừa.

Nhận Trợ Giúp