Giảm Nhẹ Hình Phạt do Ngoại Lệ Theo Luật Định

Luật thuế có thể là một trường hợp ngoại lệ đối với hình phạt. Các ngoại lệ cụ thể có thể được tìm thấy trong các phần liên quan đến hình phạt trong Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code, IRC) (tiếng Anh).

Lời khuyên bằng văn bản không chính xác từ IRS

Nếu quý vị nhận được lời khuyên bằng văn bản không chính xác từ IRS, quý vị có thể đủ điều kiện cho một ngoại lệ theo luật định. Nếu quý vị cảm thấy mình bị định mức một hình phạt do lời khuyên không chính xác của IRS, thì những khoản mục sau có thể cần thiết khi yêu cầu giảm nhẹ hình phạt:

  • Yêu cầu lời khuyên bằng văn bản của quý vị.
  • Lời khuyên bằng văn bản không chính xác mà quý vị dựa vào đó là do IRS cung cấp.
  • Báo cáo, nếu có, về các điều chỉnh thuế xác định hình phạt hoặc bổ sung cho thuế, và các mục liên quan đến lời khuyên không chính xác.

Thông thường, Mẫu 843, Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Bãi Bỏ (tiếng Anh) nên được đệ trình để yêu cầu giảm nhẹ hình phạt dựa trên lời khuyên bằng văn bản không chính xác từ IRS. Tuy nhiên, quý vị có thể gọi số miễn phí được cung cấp trên thông báo mà quý vị nhận được để xác định xem hình phạt có đúng hay không. Nếu hình phạt là đúng, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị gửi qua đường bưu điện Mẫu 843 và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào.

Có Giảm Lãi Suất Không?

Lãi suất tính trên một khoản phạt sẽ được giảm hoặc loại bỏ khi khoản phạt đó được giảm bớt hoặc loại bỏ. Nếu số dư chưa thanh toán vẫn còn trong tài khoản của quý vị, lãi suất sẽ tiếp tục được tích lũy cho đến khi tài khoản được thanh toán đầy đủ. Xem trang Tổng Quan về Tiền Lãi để biết thêm thông tin về lãi suất.