Alèjman Penalite Akoz Eksepsyon Legal

Lejislasyon fiskal ka bay yon eksepsyon pou yon penalite. Ou kapab jwenn eksepsyon legal espesifik yo nan seksyon Kòd Revni Entèn (IRC) (an anglè) ki an rapò ak penalite yo.

Avi Alekri ki pa Kòrèk ki soti nan IRS la

Si ou te resevwa yon avi alekri ki pa kòrèk ki soti nan IRS la, ou ka kalifye pou yon eksepsyon legal. Si ou santi yo te enpoze ou yon penalite apre yon avi alekri ki fo ou te reseva nan men IRS la, eleman annapre yo ka nesesè lè w ap fè demann pou alèjman penalite a:

  • Demann alekri pou konsèy ou a.
  • Avi alekri ki fo a ou te konte sou li IRS la te ba ou a.
  • Rapò a , si genyen, sou ajisteman taks ki idantifye penalite a oswa adisyon sou taks, ak eleman ki an rapò ak fo avi a.

Jeneralman, Fòm 843, Reklamasyon pou Ranbousman ak Demann pou Rediksyon (an anglè) ta dwe depoze pou demann alèjman penalite a ki baze sou avi alekri ki pa kòrèk ki soti nan IRS la. Men ou kapab rele nimewo gratis ki sou avi ou te resevwa a pou w detèmine si penalite a kòrèk. Si penalite a kòrèk, nou ka mande ou pou voye Fòm 843 pa lapòs ak tout dokimantasyon sipò.

Èske Alèjman Enterè Disponib?

Enterè yo chaje sou yon penalite ap redui oswa retire lè penalite sa redui oswa retire. Si yon balans ki pa peye rete sou kont ou, enterè a ap kontinye akimile jiskaske kont lan fin peye nèt. Gade paj Apèsi sou Enterè nou an pou enfòmasyon adisyonèl sou enterè.