Nouvèl ak mizajou fiskal ki soti nan IRS

Jwenn mizajou enpòtan ki ka afekte deklarasyon enpo ou ak dènye nouvèl IRS yo.

Sou paj sa a

Dènye mizajou yo

IRS voye plizyè milye lèt ki pa apwouve reklamasyon ERC ki pa bon – Nan efò k ap kotinye fèt pou konbat move reklamasyon Kredi Retansyon Anplwaye (ERC), IRS voye lèt bay pizyè milye kontribyab pou fè yo konnen reklamasyon ERC yo a pa apwouve (an anglè). IRS pa apwouve reklamasyon kote biznis la pa t egziste oswa pa t gen anplwaye yo peye nan peryòd kalifikasyon an.

Lèt sa yo fè pati yon efò konfòmite elaji ki gen ladan l yon pwogram retrè espesyal pou moun ki gen reklamasyon annatant, men ki reyalize yo ka te ranpli yon deklarasyon enpo ki pa kòrèk.

Rezoud reklamasyon ki pa kòrèk pou Kredi Retansyon Anplwaye - IRS kontinye ankouraje anplwayè ki gen reklamasyon ERC annatant pou yo konsidere pwogram retrè reklamasyon (an anglè) an k ap pèmèt yo retire yon reklamasyon ERC annatant san enterè oswa penalite. Biznis ki gen reklamasyon ki pa kòrèk yo te peye deja yo ka amande deklarasyon yo a (an anglè).

Pwogram Divilgasyon Volontè ERC a te fèmen 22 mas 2024 (an anglè). IRS ka relouvri pwogram nan pita.

IRS ede kontribyab yo nan bay soulajman penalite pou prèske 5 milyon deklarasyon enpo ane 2020 ak 2021 ak montan ki poko peye – Nan yon etap enpòtan pou ede moun ki dwe enpo ane anvan yo, IRS te anonse nouvo soulajman penalite pou apeprè 4,7 milyon moun, biznis ak òganizasyon ki egzante enpo yo pa t voye avi rapèl koleksyon otomatik pandan pandemi an ba yo (an anglè).

Soulajman an pral totalize anviwon $1 milya e pifò moun k ap resevwa li yo fè mwens pase $400 000 pa ane.

Etandone sitiyasyon an etranj akòz pandemi an, IRS ap pran plizyè etap davans pou rekòmanse avi nòmal koleksyon yo pou ane enpo 2020 ak 2021 pou ede kontribyab yo ak bòdwo enpo ki poko peye. Yo genyen ladan yo:

  • Bay yon lèt rapèl espesyal apati mwa pwochen
  • pran mezi pou anile penalite pou kontribiyab ki elijib ki afekte nan sitiyasyon sa a pou ane enpo 2020 ak 2021.

Soulajman penalite sa a otomatik. Kontribyab ki elijib yo pa bezwen pran okenn aksyon pou yo jwenn li.

IRS anonse reta nan limit rapò Fòm 1099-K pou peman platfòm tyès yo – Apre fidbak kontribyab yo, pwofesyonèl enpo yo ak moun k ap travay sou peman yo epi pou diminye konfizyon kontribyab yo, Sèvis Revni Entèn nan te pibliye semèn sa a Avi 2023-74 (an anglè) pou anonse yon reta nan nouvo $600 limit rapò Fòm 1099-K pou òganizasyon tyès ki fè regleman yo pou ane 2023 a. Pandan IRS ap kontinye travay pou aplike nouvo lwa a, ajans lan pral trete 2023 kòm yon ane tranzisyon adisyonèl. Kòm rezilta, rapò a pa pral obligatwa sof si kontribyab la resevwa plis pase $20 000 epi li gen plis pase 200 tranzaksyon an 2023.

IRS mete fen nan vizit san anons biwo revni an bay kontribyab yo  IRS la te anonse yon gwo chanjman nan politik li ki pral mete fen nan vizit san anons ofisye revni ajans yo bay kontribyab yo (an anglè), yon fason pou diminye konfizyon piblik la, epi ogmante sekirite a an jeneral. Chanjman an ranvèse yon pratik Ofisye Revni IRS yo genyen ki dire plizyè deseni, anplwaye ajans lan ki san zam ki te gen misyon pou yo vizite kay ak biznis pou kolekte enpo ki poko peye yo. Depi kounye a, vizit san randevou yo pral fini eksepte nan kèk sikonstans inik.

Pwojè IRS Ranpli Dirèk IRS ap pilote yon nouvo sèvis pou ranpli enpo pandan sezon ranpli k ap vini an ki rele Ranpli Dirèk (Direct File) ki pral pèmèt kontribyab ki elijib yo ranpli enpo yo sou entènèt, gratis, dirèkteman nan IRS. Pwojè Ranpli Dirèk (an anglè) la se jis yon lòt opsyon pou ranpli enpo ou, li pa ranplase okenn nan opsyon ki egziste deja pou ranpli. Ou ka li sou pwojè Ranpli Dirèk (an anglè) la, dimansyon li yo ak eta k ap patisipe yo pou 2024 pou wè si li bon pou ou.

Plan Operasyon Estratejik pou Lwa sou Rediksyon Enflasyon an – IRS te devwale Plan Operasyon Estratejik (an anglè) li a, yon efò anbisye pou transfòme ajans fiskal la epi amelyore dramatikman sèvis l ap ofri kontribyab yo ak nasyon an pandan dis (10) pwochen lane yo. Rapò a esplike plan ajans lan gen depi lontan pou fè chanjman fondamantal apre finansman Lwa sou Rediksyon Enflasyon ane pase a.

Ajisteman nan enflasyon enpo 2023 yo – IRS te anonse ajisteman enflasyon anyèl ane fiskal 2023 a pou plis pase 60 dispozisyon fiskal, pami yo, barèm to enpo yo ak lòt chanjman fiskal. Pwosedi Revni 2022-38 (an anglè) bay detay sou ajisteman anyèl sa yo.

To mileyaj estanda pou 2023 a  Apati 1ye janvye 2023, to mileyaj estanda yo itilize pou kalkile depans dediktib pou opere yon machin (tankou mini bis, pickup oswa kamyon ki gen pano) se 65.5 santim pou chak mil kilomèt pou itilizasyon biznis. Gade IRS pibliye to mileyaj estanda pou 2023 a; itilizasyon komèsyal la ogmante a 3 santim pou chak mil (an anglè) a pou plis detay.

Kredi enèji ak veyikil pwòp yo

Kredi pou Nouvo Veyikil Pwòp Komèsyal, sa ki dezyèm men epi ki kalifye  Lwa 2022 sou Rediksyon Enflasyon an (IRA) te fè plizyè chanjman nan kredi nouvo veyikil pwòp yo pou machin elektrik ki kalifye ki ka rechaje yo, epi li ajoute tou machin ak pil konbistib. IRA a te ajoute tou yon nouvo kredi pou veyikil pwòp dezyèm men ak komèsyal yo. Jwenn repons pou kesyon yo poze souvan yo sou kredi pou nouvo ak veyikil pwòp komèsyal dezyèm men ki kalifye yo (an anglè).

Kredi enèji lakay – Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a (IRA) te amande kredi pou amelyorasyon kay ki fè bon jesyon nan enèji ak pwopriyete enèji rezidansyèl yo. Jwenn detay sou depans ki elijib yo ak fason limit kredi yo fonksyone nan kesyon yo poze souvan konsènan amelyorasyon kay ki fè bon jesyon nan enèji ak kredi pwopriyete rezidansyèl enèji pwòp yo (an anglè).

Kredi gaz altènatif – Jwenn règ pou fè yon reklamasyon yon sèl fwa pou kredi ak peman yo pèmèt pou vant gaz altènatif la oswa yo itilize pandan premye, dezyèm ak twazyèm trimès sivil 2022 yo nan Avi 2022-39 (an anglè). Jwenn enstriksyon tou sou kijan obligasyon yon kontribyab pou enpo endirèk la ka redwi lè kontribyab la reklame kredi melanj gaz altènatif ki otorize pou premye ak dezyèm trimès 2022 la yo. Kredi gaz altènatif yo fè pati de Lwa sou Rediksyon Enflasyon an.

Gade Kredi ak dediksyon yo anba Lwa sou Rediksyon Enflasyon an (an anglè).

Deklarasyon fiskal 2022 ak 2023

Te rate dat limit pou deklare enpo ane 2022 ak 2023 – IRS ankouraje kontribyab yo ki te rate dat limit 18 Avril pou deklare a (an anglè) pou yo deklare enpo ane 2022 a pi vit ke posib. Kontribyab ki dwe oswa ki te rate dat limit lan, san yo pa te mande yon pwolongasyon, ta dwe deklare byen vit pou limite penalite ak enterè. Pou kontribyab ki an difikilte ki pa kapab peye enpo yo, IRS gen plizyè opsyon ki disponib (an anglè) pou ede yo.

Alèjman fiskal pou katastwòf – Moun ak biznis ki afekte nan atak teworis nan Eta Izrayèl la gen jiska 7 oktòb 2024, pou yo ranpli plizyè deklarasyon federal, fè peman enpo ak fè lòt aksyon fiskal ki gen dat limit yo.

Moun ak biznis nan pati nan Tennessee ki te afekte pa gwo tanpèt ak tònad (an anglè) ki te kòmanse nan dat 9 desanm gen jiska 17 jen 2024, pou ranpli plizyè deklarasyon taks federal endividyèl ak biznis epi fè peman enpo.

Moun ak biznis ki afekte nan nivo elve plon ak kwiv nan rezèv dlo a nan zile St. Croix (an anglè) gen jiska 29 fevriye 2024, pou ranpli plizyè deklarasyon enpo endividyèl ak biznis epi fè peman enpo.

Kontribyab yo ki afekte nan gwo tanpèt ak inondasyon nan kèk pati nan Ilinois (an anglè) gen jiska 15 fevriye 2024, pou yo ranpli plizyè deklarasyon enpo endividyèl ak biznis epi fè peman enpo.

Kontribyab yo ki afekte nan entrizyon dlo lanmè nan kèk pati nan Louisiana (an anglè) gen jiska 15 fevriye 2024, pou ranpli plizyè deklarasyon enpo federal endividyèl ak biznis epi fè peman enpo.

Viktim dife sovaj Hawaii (an anglè) nan konte Maui ak Hawaii gen jiska 15 fevriye 2024, pou ranpli plizyè deklarasyon enpo federal endividyèl ak biznis epi fè peman enpo.

Kontribyab ki afekte nan siklòn Lee nenpòt kote nan Maine ak Massachusetts gen jiska 15 fevriye 2024, pou ranpli plizyè deklarasyon enpo federal endividyèl ak biznis epi fè peman enpo.

Moun ak biznis ki afekte nan siklòn Idalia nan plizyè konte nan Georgia, South Carolina, ak Florida (an anglè) gen jiska 15 fevriye 2024, pou ranpli plizyè deklarasyon enpo federal endividyèl ak biznis epi fè peman enpo.

Lis lokal ki elijib yo ak lòt detay pou chak katastwòf toujou disponib sou paj Alèjman fiskal pou sitiyasyon katastwifik yo.

Peman Eta a – IRS te bay detay ki klarifye estati enpo federal ki enplike peman espesyal 21 eta yo te fè an 2022 (an anglè). Pandan yon revizyon, IRS te detèmine kontribyab nan anpil eta pap bezwen rapòte peman sa yo sou deklarasyon enpo 2022 yo.

Fanmi ki pa dwe enpo ka toujou reklame kredi enpo kle yo – Fanmi ak moun ki kalifye yo ka toujou ranpli deklarasyon enpo 2021 yo epi reklame san okenn penalite kèk oswa tout Kredi Ranbousman pou Rekiperasyon 2021, kredi enpo sou timoun, kredi enpo sou revni ou touche ak lòt kredi enpo. IRS te voye yon lèt bay 9 milyon moun ak fanmi ki sanble kalifye pou yon varyete benefis enpo kle ane 2021 men ki poko reklame yo.

Fanmi Pòtoriko yo ka reklame Kredi Taks pou Timoun yo – Fanmi ki gen timoun nan Pòtoriko ki pa dwe IRS enpo yo ka toujou ranpli deklarasyon fiskal ane 2021 nan nenpòt moman jiska 15 avril 2025, epi reklame, san okenn penalite,  $3 600 Kredi enpo pou chak Timoun (an anglè).

Kredi enpo pou fanmi yo retounen nan nivo 2019 – Ou pral gen anpil chans resevwa yon ranbousman ki pi piti konpare ak ane pase a paske Kredi Enpo pou Timoun (CTC), Kredi Enpo sou Revni touche (EITC) ak Kredi pou Swen Timoun ak Depandan yo retounen nan nivo anvan COVID:

  • CTC a vo $2 000 pou chak timoun ki kalifye pou ane 2022. Yon timoun dwe gen mwens pase 17 an nan fen ane 2022 pou li kapab yon timoun ki kalifye.
  • Pou EITC, kontribyab ki elijib ki pa gen timoun ki te resevwa apeprè $1 500 an 2021 pral jwenn $560 pou ane fiskal 2022 a.
  • Kredi Swen Timoun ak Depandan an retounen a maksimòm $2 100 an 2022 olye de $8 000 an 2021.

Kredi EnpoPrim elaji – Ou ka kalifye pou ane fiskal 2022 anba kalifikasyon tanporè elaji pou Kredi Enpo Prim (an anglè). Ou dwe ranpli kondisyon revni yo ak lòt kritè kalifikasyon yo.

Peman estimilis – Pa te gen okenn nouvo peman estimilis pou ane 2022 a, kontrèman ak 2020 ak 2021.

Pa gen okenn dediksyon charitab nan revni brit – Pandan COVID, kontribyab yo te kapab pran jiska $600 dediksyon enpo sou don charitab sou deklarasyon enpo yo. Sepandan, pou ane fiskal 2022 a, kontribyab ki pa detaye epi ki pran dediksyon estanda a, yo p ap kapab dedwi kontribisyon charitab yo a.

Prè Pwogram Pwoteksyon Chèk (PPP) ki pa byen anile yo gen enpo sou yo  Si yo te mal anile yon prè PPP pou ou, nou ankouraje w pou w ranpli yon deklarasyon amande ki gen ladan montan prè ki anile a nan revni. IRS te bay enstriksyon (an anglè)PDF ki konfime ke si yo anile prè PPP ou a sou baz fo deklarasyon oswa omisyon, ou pa ka eskli anilasyon an nan revni ou. Ou dwe mete nan revni ou, pòsyon lajan prè a ki te anile sou baz defòmasyon oswa omisyon yo.

Operasyon IRS

Estati envantè deklarasyon enpo IRS pou ane anvan yo – Vizite paj Operasyon IRS yo: Estati fonksyon ki esansyèl pou Misyon yo ap kontinye (an anglè) nou an pou w jwenn estati aktyèl kèk deklarasyon enpo, ak deklarasyon amande IRS la ap trete pou ane anvan yo.