IRS te mete fen nan vizit san anonse ofisye revni yo bay kontribyab yo; gwo chanjman pou mete fen nan konfizyon, amelyore sekirite nan kad gwo efò transfòmasyon ajans

IR-2023-133, 24 Jiyè 2023

WASHINGTON — Kòm yon pati nan yon gwo efò transfòmasyon, Sèvis Revni Entèn lan te anonse jodi a yon gwo chanjman nan politik li ki pral mete fen nan pifò vizit san anonse ofisye revni ajans yo bay kontribyab yo pou diminye konfizyon piblik epi amelyore an jeneral mezi sekirite pou kontribyab yo ak anplwaye yo.

Chanjman an ranvèse yon pratik ofisye revni IRS yo ki te dire plizyè dizèn lane, anplwaye ajans lan ki san zam ki gen nan devwa yo pou yo vizite kay ak biznis yo pou ede kontribyab yo regle balans ki gen sou kont yo lè yo kolekte enpo ki poko peye ak deklarasyon enpo ki pa ranpli yo. Efektif imedyatman, vizit san anonse yo pral fini eksepte nan kèk sikonstans inik epi yo pral ranplase l ak lèt pa lapos pou pwograme randevou yo.

Komisyonè IRS Danny Werfel te anonse chanjman an kòm yon pati nan yon pi gwo efò pou transfòme operasyon IRS yo apre vòt Lwa sou Rediksyon Enflasyon an ane pase ak kreyasyon nouvo Plan Operasyon IRS la an Avril.

Werfel te di: "N ap fè nouvo evalyasyon sou fason IRS la fonksyone pou nou ka pi byen sèvi kontribyab yo ak nasyon an, epi fè chanjman sa a se yon mezi ki lojik. "Chanje pwosedi sa a ki dire lontan ap ogmante konfyans nan travay administrasyon fiskal nou an epi amelyore sekirite jeneral pou kontribyab yo ak anplwaye IRS yo."

Inyon Anplwaye Trezò Nasyonal la (NTEU) sipòte chanjman politik la.

Tony Reardon, Prezidan Nasyonal Inyon Anplwaye Trezò Nasyonal la te di, "NTEU felisite desizyon IRS la pou sispann vizit san anonse anplwaye koleksyon sou tèren IRS yo," "Sekirite anplwaye IRS yo gen anpil enpòtans e desizyon sa a pral ede pwoteje sila yo ke travay yo te sèlman ap vin pi danjere nan dènye ane yo akòz fo diskou enflamatwa sou ajans lan ak mendèv li yo. Nou bat bravo pou aksyon rapid Komisyonè Werfel la apre li fin tande enkyetid sou sekirite lidè NTEU yo ak anplwaye koleksyon sou tèren IRS yo ki te fè fas ak sitiyasyon danjere ki mete sekirite yo an danje. Nou espere travay ak IRS la sou sa a ak lòt aksyon pou pwoteje sekirite tout anplwaye IRS yo."

Werfel te note tou ke enkyetid nan kesyon sekirite yo te ogmante nan dènye ane yo sou plizyè pwen. Ogmantasyon nan eskwo ki ap bonbade kontribyab yo te ogmante konfizyon nan kesyon vizit a domisil ofisye revni IRS yo. Kèk fwa eskwo yo parèt nan pòt la ap imite ajan IRS yo, sa ki kreye konfizyon non sèlman pou kontribyab k ap viv la men pou fòs lòd lokal yo tou.

Pou ofisye revni IRS yo, vizit san anonse nan kay ak biznis yo prezante anpil danje. Ofisye revni yo te fè fas ak danje ak ensètitid regilyèman nan fè vizit san anonse pou eseye rezoud pwoblèm fiskal ki an reta yo.

Werfel te di, "Vizit sa yo te kreye enkyetid anplis pou kontribyab yo ki te deja mefyan kont atis eskwokri yo." "An menm tan an, ensètitid sou sa anplwaye IRS yo te fè fas lè yo t ap vizite kay sa yo te kreye estrès pou yo tou. Sa a se sa ou dwe fè ak bon moman pou w fini li."

Chanjman an reflete evolisyon kontinyèl nan travay administrasyon fiskal la ki an kou. Werfel te note ke finansman anba Lwa sou Rediksyon Enflasyon an pral ajoute plis anplwaye pou travay sou konfòmite yo. IRS la kontinye konsantre sou domèn kle yo, tankou kontribyab ki gen gwo revni ak pwoblèm fiskal yo, pandan efò sou transfòmasyon IRS la ap kontinye. Amelyorasyon nan analiz yo pral ede IRS tou nan konsantre efò li sou konfòmite yo sou moun ki gen pwoblèm fiskal ki pi grav yo.

Werfel te di, "Nou gen zouti nou bezwen pou nou kolekte revni yo avèk siksè san nou pa ajoute estrès ak vizit san anonse yo." "Sèl pèdan ak chanjman nan règleman sa a se eskwo yo ki ap fè tèt yo pase pou IRS la."

Kontribyab yo ka atann yo ak lèt pou randevou yo; sitiyasyon ki ra kote vizit san anonse yo ap fèt

Nan plas vizit ki pa anonse yo, ofisye revni yo pral pran kontak ak kontribyab yo olye de sa atravè yon lèt randevou, ke yo rekonèt kòm 725-B, epi yo pral pwograme yon reyinyon pou swivi. Sa a ap ede kontribyab yo santi yo pi prepare pou lè rankont lan.

Kounye a, kontribyab yo ki gen dosye yo ki nan men yon ofisye revni, ap ka pwograme reyinyon fas a fas nan yon kote ak yon lè ki fikse, ak enfòmasyon ak dokiman ki nesesè yo nan men yo pou yo ka rive jwenn solisyon pi rapid pou dosye yo epi elimine chay plizyè lòt reyinyon yo.

IRS la te fè remake ke ap toujou gen sitiyasyon trè ra kote vizit san anonse yo ap fèt. Enstans ki ra sa yo gen ladan yo, avi pou parèt ak temwaye devan yon tribinal; epi tou aktivite jidisyè ki enplike sezi byen yo, sitou sa yo ki gen risk pou yo kache yo pou gouvènman an paka jwenn yo. Pou mete sa a nan pèspektiv, kalite sitiyasyon sa yo konsène tipikman mwens pase kèk santèn moun chak ane - yon ti fraksyon konpare ak dè dizèn de milye vizit san anonse ki te fèt tipikman chak ane anba ansyen politik la.

IRS la pral mete IRS.gov ak enstriksyon entèn yo ajou nan mwa kap vini yo. Ajans lan raple kontribyab yo ki gen bòdwo enpo ki poko peye yo tou ke gen plizyè opsyon ki disponib pou ede yo ak balans yo dwe a.

Chanjman sa yo vini kòm yon pati nan Plan Operasyon Estratejik IRS la, ki te devwale an Avril. Avèk finansman 10-zan ki disponib gras ak Lwa sou Rediksyon Enflasyon ane pase a, IRS la te etabli yon efò pou transfòme ajans lan pou amelyore sèvis kontribyab la, ajoute egalite nan efò pou konfòmite fiskal ak teknoloji modènize pou pi byen sèvi kontribyab yo, pwofesyonèl fiskal yo ak nasyon an.