Sijè ki nan nouvèl yo

La a w ap jwenn atik ki enterese moun kounye a — nouvo pwogram, enstriksyon resan oswa rapèl ki vin nan bon moman yo.

Mizajou enpo ak nouvèl ki soti nan IRS

Paj Mizajou enpo ak nouvèl ki soti nan IRS la fèt pou ede nenpòt moun, kit y ap prepare deklarasyon enpo yo kounye a, oswa y ap tann tretman yon deklarasyon, oswa yon ranbousman ak dènye mizajou sou lèt IRS, oswa avi yo. Nouvo mizajou yo pral parèt nan tèt paj sa a; IRS pral bay enfòmasyon enpòtan tou atravè rezo sosyal yo.

Pwoteje Kliyan W Yo; Pwoteje Tèt Ou seri sezon lete yo

Ak nouvo èskrokri k ap evolye, Sèvis Revni Entèn ak patnè Sekirite Summit yo te anonse (an anglè) kòmansman kanpay espesyal "Pwoteje Kliyan W Yo; Pwoteje Tèt Ou" pou ede pwofesyonèl enpo yo pwoteje tèt yo kont nouvo menas kontinyèl ki enplike vòl idantite ki gen rapò ak enpo.

Soulajman enpo pou kontribyab Misisipi yo

Moun ak biznis nan Mississippi ki te afekte pa gwo tanpèt, van dwat, tònad ak inondasyon ki te kòmanse nan dat 8 Avril 2024, kounye a gen jiska 1 Novanm 2024 (an anglè), pou yo ranpli plizyè deklarasyon enpo federal endividyèl ak biznis epi fè peman enpo. IRS ap ofri sekou nan nenpòt zòn ki deziyen pa Ajans Federal Jesyon Ijans (FEMA).

Defansè Nasyonal Kontribyab la bay Kongrè a rapò mitan ane a

Defansè Nasyonal Kontribyab Erin M. Collins te pibliye rapò mitan ane li bay Kongrè a (an anglè). Rapò a di sezon depoze deklarasyon enpo la jeneralman te mache byen ane sa a, men li idantifye reta nan bay ranbousman pou viktim vòl idantite, twonpri telefòn ki lakòz move desizyon alokasyon resous, ak reta nan trete reklamasyon ERC kòm pi gwo ddifikilte kontribyab yo jwenn. Rapò a mete aksan tou sou enpòtans amelyorasyon teknoloji pandan IRS ap chèche modènize operasyon li nan ane k ap vini yo.

IRS pa apwouve reklamasyon ki pa kòrèk pou Kredi Retansyon Anplwaye ki gen gwo risk

Apre yon revizyon detaye pou pwoteje kontribyab yo ak ti biznis yo, IRS te anonse plan pou refize plizyè dizèn milye move reklamasyon ki gen gwo risk pou Kredi Retansyon Anplwaye (ERC) (an anglè) pandan y ap kòmanse yon nouvo seri tretman reklamasyon ki gen mwens risk pou ede kontribyab ki kalifye yo.

Reklamasyon yo te swiv yon gwo kantite maketing agresif ak pwomosyon ane pase a ki te mennen moun yo te twonpe nan ranpli pou ERC a.

IRS pibliye kesyon yo poze souvan konsènan pwogram asistans edikasyonèl

Kontribyab yo ka eskli sèten benefis asistans edikasyonèl nan revni brit yo si yo te resevwa benefis yo anba yon pwogram asistans edikasyonèl (an anglè). Benefis asistans edikasyonèl yo enkli peman pou ekolaj, frè ak depans menm jan an, liv, founiti ak ekipman. Yo gen ladan yo tou peman prè ekolaj oswa peman enterè pou prè edikasyon ki kalifye patwon an te fè apre 27 mas 2020, ak anvan 1ye janvye 2026 (sof si gen lwa ki pwolonje l alavni).

Ou te Rate dat limit mwa avril pou ranplia

Gen opsyon ki disponib pou ede kontribyab ki rate dat limit avril la pou ranpli deklarasyon enpo federal 2023 yo. Pou ede kontribyab yo, IRS gen pwogram peman enpòtan ki ka ede moun ki gen pwoblèm pou peye montan yo dwe a ak alèjman espesyal premye fwa, pou moun ki kalifye yo.

Alèt konsènan twonpri pou kontribyab yo

Nan kad efò k ap kontinye fèt pou pwoteje kominote moun aje yo, IRS avèti kontribiyab yo pou yo pa tonbe nan frod ki vize granmoun yo. Magouyè ki pran pòz ofisyèl gouvènman yo vize vòlè enfòmasyon pèsonèl sansib ak lajan (an anglè). Lè yo pran pòz yo se reprezantan ajans tankou IRS, oswa lòt ajans gouvènman an, èskro sa yo sèvi ak laperèz ak twonpri pou eksplwate viktim yo.

IRS te angaje nan efò alontèm pou pwoteje kont frod. Sa a te yon konsantrasyon kontinyèl nan patenarya ant IRS ak Somè Sekiirite (an anglè), ajans enpo leta yo ak kominote pwofesyonèl enpo nasyon an depi 2015.

Tcheke estati ranbousman ou a

Kontribyab yo ka swiv ranbousman yo fasilman, lè yo vle a, ak zouti IRS kote ranbousman mwen an? nan IRS.gov/refunds epi ak aplikasyon IRS2Go a.

Estati ranbousman an disponib nan lespas 24 èdtan apre IRS fè kontribyab la konnen yo te resevwa deklarasyon elektwonik la. Zouti a bay kontribyab la yon dat ranbousman pèsonalize tou, apre IRS trete deklarasyon an epi apwouve ranbousman an.