Nan seri sa yo:

Fason pou ranpli enpo w: etap pa etap
Tcheke si w bezwen ranpli
Rasanble dokiman w yo
Jwenn kredi ak dediksyon
Depoze deklarasyon w lan
Jwenn ranbousman w
Peye enpo w yo a lè
Pare pou w ranpli enpo ane pwochen


Depoze nan dat limit avril la

Depoze deklarasyon enpo w nan dat limit la. Pou pifò moun ki ranpli, dat limit pou deklarasyon enpo 2023 a se Lendi 15 avril 2024 (17 avril 2024, si w abite nan Maine oswa Massachusetts).

 Jwenn èd si w bezwen plis tan pou w ranpli oswa peye.

Chwazi yon fason pou ranpli

Depoze elektwonikman (e-filing) ba w ranbousman pi vit.

Gade Sis Rezon Ki fè W Dwe Ranpli Enpo W Yo Elektwonikman (an anglè).

Ranpi dirèkteman, gratis avèk pa mwayen pwogram Depoze Dirèk la 

Si w ap viv nan yon eta pwogram pilòt la epi w ranpli lòt kondisyon, ou ka elijib pou ranpli deklarasyon elektwonikman (e-file), dirèkteman, gratis, avèk IRS pa mwayen pwogram pilòt Depoze Dirèk nou an.

Tcheke si w elijib pou w Depoze Dirèk (an anglè)

Pwogram pilòt IRS Ranpli Dirèk la fèmen depi 21 avril 2024

Si w te deklare enpo w nan pwogram Ranpli Dirèk la (an anglè), konekte an sekirite sou kont Ranpli Dirèk ou a pou w gade epi telechaje deklarasyon w lan.

Ranpli avèk yon patnè IRS Ranpli Gratis

Si revni brit ajiste w la se $79 000 oswa mwens, ou ka ranpli elektwonikman ak Depoze Gratis IRS. Si revni w pi wo, ou ka itilize Fòmilè Moun ka Ranpli Gratis yo.

Jwenn opsyon Depoze Gratis IRS yo

Èd enpo gratis nan men volontè IRS-sètifye

Jwenn èd gratis pou prepare enpo si nenpòt nan kondisyon sa yo aplike avè w:

  • Touche $64 000 oswa mwens
  • Gen yon andikap
  • Bezwen sipò lang
  • Gen 60 an oswa plis

Vizite yon Sant Asistans Kontribyab IRS

Kontakte nou

Lojisyèl preparasyon enpo

Sèvi ak yon lojisyèl preparasyon enpo sou entènèt ou chwazi pou ranpli enpo w elektwonikman oswa sou papye.

Pwofesyonèl enpo

Chwazi yon pwofesyonèl enpo IRS-apwouve (an anglè).

Fòm sou papye

Ou ka ranpli fòm ki sou papye yo epi poste yo voye bay IRS.

Jwenn fòm ki bon pou ou a (an anglè)

Si w bezwen plis tan pou w ranpli oswa pou w peye

Si w se yon manm militè ki estasyone aletranje oswa si w nan yon zòn konba (an anglè) panda sezo ranpli enpo a, ou ka gen plis tan.

Si w bezwen plis tan, ou dwe mande yon pwolongasyon anvan dat limit pou ranpli nan mwa avril la. Ranpli pita ka ajoute penalite.

Si w ranpli yon pwolongasyon, ou dwe toujou peye enpo w dwe yo nan dat limit la. Peye pita ajoute enterè ak penalite.

Si w pa kapab peye, jwenn èd pou dèt enpo.

Chanjman enpo pou ane sa a

Jwenn dènye chanjman enpo yo (an anglè)

Ekri nimewo sa yo

Lè w ranpli deklarasyon w lan, ekri nimewo sa yo pou w ka tcheke ranbousman w lan, fè yon dosye elektwonik pou ane pwochèn oswa jwenn enfòmasyon enpo pandan ane a:

  • Montan egzak ranbousman w lan 
  • Revni brit ajiste w la 

Ou ka jwenn nimewo sa yo tou apre nou fin trete deklarasyon w lan nan kont sou entènèt ou a.

Ranpli pou ane anvan yo

Si w pa t ranpli deklarasyon enpo pou yon ane pase, ou ka ranpli yon deklarasyon enpo pou nenpòt ane anvan (an anglè).


Evite fwòd

Jwenn èd pou evite vòl idantite ak fwòd.
Gid pou kontribyab pou vòl idantite
Anak fiskal/Alèt pou Konsomatè yo
Sekirite Sosyal: Prevansyon ak Rapòte Fwòd (an anglè)
Pwoteje Tèt Ou kont Magouy Sekirite Sosyal (an anglè)