Ou ka soumèt deklarasyon enpo ou a elektwonikman oswa pa imèl. Anvan ou deklare, chache konnen kondisyon fiskal ou.

Chache Konnen Kondisyon Fiskal Ou

Kondisyon fiskal ou afekte egzijans nan deklarasyon ou yo, dediksyon estanda yo, kalifikasyon pou kèk kredi ak enpo kòrèk yo. Ka gen plis pase yon kondisyon fiskal ki ka aplikab pou ou. Pou chwazi bon kondisyon fiskal la pou sitiyasyon wlan, itilize Asistan Enpo Entèraktif (an anglè) sa a.

Pou yon Ranbousman Pi Rapid, Fè yon Deklarasyon Elektwonik

Si ou fè yon deklarasyon elektwonik, ou ta dwe resevwa ranbousman w lan nan lespas 3 semèn apre IRS la resevwa deklarasyon w lan. Ou te ka jwenn ranbousman w lan pi bonè si ou te chwazi pou jwenn li dirèkteman sou kont chèk oswa epay ou.

Jwenn Opsyon Deklarasyon Elektwonik yo, ansanm ak Deklarasyon Gratis.

Deklare pa lapòs

Soumèt pa lapòs, swiv enstriksyon ki nan Fòm 1040, Deklarasyon Enpo sou Revni Patikilye Ameriken.

Li pran jiska 6 mwa pou trete deklarasyon sou papye w lan.

Jwenn kibò yo fè deklarasyon pa lapòs.