Penalite pou fay nan pèman

Penalite pou fay nan pèman an aplike si w pa t peye taks ou rapòte nan deklarasyon taks ou a anvan dat limit la oswa dat limit pwolonje yo apwouve a.

Penalite w dwe peye a se yon pousantaj nan taks ou pa t peye a.

Koman pou konnen si w dwe penalite a

Nou voye pou ou yon notifikasyon oswa yon lèt si w dwe penalite pou fay nan pèman an. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann notifikasyon oswa lèt IRS ou a.

Kòman nou kalkile penalite a

Nou kalkile penalite pou fay nan pèman selon depi kilè taks ou yo ki ekspire yo rete san peye. Taks ki pa peye yo se total taks ki obligatwa pou parèt sou deklarasyon w la mwens montan ki peye nan pwosesis kenbe taks yo, peman taks yo estime yo ak kredi ranbousman yo pèmèt yo.

Penalite pou fay nan pèman an p ap depase 25% nan taks ki poko peye yo.

Nou kalkile penalite pou fay nan pèman selon si w:

Fay nan pèman montan lajan ki parèt pou taks sou deklarasyon taks ou a

Si w pa peye montan lajan ki parèt tankou taks ou dwe sou deklarasyon taks ou a, n ap kalkile penalite pou fay nan pèman an nan fason sa a:

 • Penalite pou fay nan pèman an se 5% nan taks ki pa peye chak mwa oswa yon pati nan yon mwa kote pèman taks la pa fèt. Penalite p ap depase 25 % nan taks ki poko peye yo.
 • Si ni Penalite pou fay nan pèman an ni Penalite pou fay nan depo pèman (an anglè) aplike nan menm mwa, Penalite pou fay nan depo pèman an ap redwi selon montan Penalite pou fay nan pèman pou mwa sa a. Pa ekzanp, olye penalite pou fay nan depo pèman 5% pou mwa a, n ap aplike Penalite pou fay nan depo pèman 4.5% ak Penalite pou fay nan pèman 0.5%.
 •  
 • Si w te ranpli deklarasyon taks ou a alè tankou yon endividyèl epi w te gen yon plan pèman ki apwouve, Penalite pou fay nan pèman an redwi a 0.25% pa mwa (oswa yon pati nan mwa) pandan plan pèman yo apwouve a.
 • Si w pa peye taks ou a nan 10 jou apre w fin resevwa yon notifikasyon nan men nou ak entansyon pou nou fè prelèvman, penalite pou fay nan pèman an 1% pa mwa oswa yon pati nan mwa a.
 • Nou aplike tout chaj chak mwa, menm si w peye taks ou an antye anvan mwa a fini.

Fay nan pèman taks ou pa t rapòte nan deklarasyon taks ou a

Si w dwe taks ou pa t rapòte nan deklarasyon taks ou a oswa w te peye alè a, nou kalkile penalite pou fay nan nan pèman an nan fason sa a:

 • Si nou jwenn ou dwe taks ou pa t rapòte nan deklarasyon taks ou a, n ap voye ba w yon notifikasyon oswa yon lèt ak kantite lajan an ak yon dat limit pou w peye. Dat limit yo jeneralman se 21 jou kalandriye apre nou fin voye notifikasyon an oswa 10 jou ouvrab apre nou fin voye notifikasyon an si montan taks ou dwe 100 000 dola oswa plis.
 • Si w pa peye taks ou nan dat limit la ki nan notifikasyon an oswa lèt nou voye ba w la, penalite pou fay nan pèman ap 0.5% sou taks ou pa t peye alè a pou chak mwa oswa yon pati nan mwa a ou pa peye apre dat limit la.
 • Si w te ranpli deklarasyon taks ou a alè tankou yon endividyèl epi w te gen yon plan pèman ki apwouve, Penalite pou fay nan pèman an redwi a 0.25% pa mwa (oswa yon pati nan mwa) pandan plan pèman yo apwouve a.
 • Si w pa peye taks ou a nan 10 jou apre w fin resevwa yon notifikasyon nan men nou ak entansyon pou nou fè prelèvman, penalite pou fay nan pèman an 1% pa mwa oswa yon pati nan mwa a.
 • Nou aplike tout chaj chak mwa, menm si w peye taks ou an antye anvan mwa a fini.

Enterè sou yon penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann ki kalite penalite a. Enterè yo ap ajoute sou montan ou dwe yo jouk ou peye tout dèt ou yo nèt. Pou plis enfòmasyon sou enterè yo nou chaje sou penalite yo, gade Enterè sou pèman ki pa sifi ak pèman ki fèt anplis (an anglè).

Peye yon penalite

Voye ba nou yon pèman oswa peye tout enpo w yo pou anpeche penalite ak nouvo enterè yo vin plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou kapab efase oswa redwi kèk penalite si w aji ak bon konsyans epi w ka montre rezon valab (an anglè) ki fè w pa t kapab respekte responsablite taks ou yo. Selon lalwa, ou pa kapab efase oswa redwi enterè yo sèlman si yo efase oswa redwi penalite a.

Pou plis enfòmasyon, gade Èd nan penalite (an anglè).

Diskite yon penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe yo, ou kapab diskite penalite a.

Rele nou sou nimewo gratis ki parèt nan pati anlè dwat notifikasyon oswa lèt ou a oswa ekri nou yon lèt ki mansyone poukisa nou dwe konsidere penalite a. Konekte epi voye lèt la ak nenpòt dokiman ki enpòtan nan adrès ki sou notifikasyon oswa lèt ou a.

Genyen enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

 • Notifikasyon oswa lèt nou te voye ba w la
 • Penalite ou vle nou konsidere a
 • Pou chak penalite, yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse w dwe efase l

Si w pa t resevwa yon notifikasyon, jwenn asistans telefòn.

Evite yon penalite

Ou kapab evite yon penalite pandan w ap ranpli epi peye taks ou a anvan dat limit la. Si w pa kapab, ou kapab aplike pou yon pwolonjman tan pou fè deklarasyon oswa yon plan pèman.

Aplike pou yon pwolonjman nan tan pou w ranpli a

Si w bezwen plis tan pou w prepare deklarasyon taks ou a, aplike pou yon pwolonjman tan pou w ranpli a. Sa a pa vle di yon pwolonjman nan tan pou w peye a. Yon pèman ka ede n peye nenpòt moman an.

Aplike pou yon plan pèman

Si w pa kapab peye tout montan lajan taks ou yo oswa penalite yo alè, peye sa w genyen kounye a epi aplike yon plan pou pèman. Ou kapab redwi penalite lè w konfigire yon plan pèman.

Bezwen èd?

Pou jwenn èd nan yon penalite, rele nimewo telefòn sou notifikasyon w la. Si w pa t resevwa yon notifikasyon, itilize asistans telefòn.

Lwa ak Règleman

Bezwen èd?