Penalite pou fay nan peman

Penalite pou Fay nan Peman an aplike si w pa t peye enpo lè w dwe peye l.

Penalite w dwe peye a se yon pousantaj nan enpo ou pa t peye a.

Kòman pou w konnen si w dwe penalite a

Nou voye pou ou yon notifikasyon oswa yon lèt si w dwe Penalite pou Fay nan Peman an. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann notifikasyon oswa lèt IRS ou a.

Kòman nou kalkile penalite a

Nou kalkile Penalite pou Fay nan Peman selon kantite tan depi w te dwe men w pa t peye enpo yo. Enpo ki pa peye yo se total enpo ki dwe parèt sou deklarasyon w lan mwens montan ki te peye nan pwosesis kenbe enpo yo, peman enpo yo estime yo ak kredi ranbousman yo pèmèt yo.

Penalite pou Fay nan Peman an pap depase 25% nan enpo ki poko peye yo.

Nou kalkile Penalite pou Fay nan Peman an selon si w gen:

Fay nan peman montan ki parèt pou enpo sou deklarasyon enpo w la

Si w pa peye montan lajan ki parèt kòm enpo ou dwe sou deklarasyon enpo w la, n ap kalkile Penalite pou Fay nan Peman an nan fason sa a:

 • Penalite pou Fay nan Peman an se 5% nan enpo ki pa peye chak mwa oswa yon pati nan yon mwa kote peman enpo a pa fèt. Penalite a pap depase 25% nan enpo ki poko peye yo.
 • Si ni Penalite pou Fay nan Peman an ni Penalite pou Fay nan Deklarasyon (an anglè) aplike nan yon menm mwa, Penalite pou Fay nan Deklarasyon an ap redwi selon montan Penalite pou Fay nan Peman pou mwa a. Pa ekzanp, olye Penalite pou Fay nan Deklarasyon an 5% pou mwa a, n ap aplike Penalite pou Fay nan Deklarasyon an a 4,5% epi Penalite pou Fay nan Peman an ap 0,5%. 
 • Si w te ranpli deklarasyon enpo w la alè pou ou menm sèlman epi w te gen yon plan peman ki apwouve, Penalite pou Fay nan Peman an redwi a 0,25% pa mwa (oswa yon pati nan mwa) pandan peryòd plan peman yo apwouve a.
 • Si w pa peye enpo w la nan 10 jou apre w fin resevwa yon notifikasyon nan men nou konsènan entansyon pou nou fè prelèvman, Penalite pou Fay nan Peman an ap 1% pa mwa oswa yon pati nan mwa a.
 • Nou aplike tout chaj la chak mwa, menm si w peye enpo a ann antye anvan mwa a fini.

Fay nan peman enpo ou pa t rapòte nan deklarasyon enpo w la

Si w dwe enpo ou pa t rapòte nan deklarasyon enpo w la oswa w te peye alè a, nou kalkile Penalite pou Fay nan Peman an nan fason sa a:

 • Si nou jwenn ou dwe enpo ou pa t rapòte nan deklarasyon enpo w la, n ap voye ba w yon notifikasyon oswa yon lèt ak kantite lajan an ak yon dat limit pou w peye. Dat limit yo jeneralman se 21 jou kalandriye apre nou fin voye notifikasyon an oswa 10 jou travay apre nou fin voye notifikasyon an si montan enpo ou dwe a 100 000 dola oswa plis.
 • Si w pa peye enpo w la nan dat limit ki nan notifikasyon oswa lèt nou voye ba w la, Penalite pou Fay nan Peman an ap 0,5% sou enpo ou pa t peye alè a pou chak mwa oswa yon pati nan mwa a ou pa peye apre dat limit la.
 • Si w te ranpli deklarasyon enpo w la alè pou tèt ou sèlman, epi w te gen yon plan peman ki apwouve, Penalite pou Fay nan Peman an redwi a 0,25% pa mwa (oswa yon pati nan mwa) pandan peryòd plan pèman yo apwouve a.
 • Si w pa peye enpo w la nan 10 jou apre w fin resevwa yon notifikasyon nan men nou konsènan entansyon pou nou fè prelèvman, Penalite pou Fay nan Peman an ap 1% pa mwa oswa yon pati nan mwa a.
 • Nou aplike tout chaj chak mwa, menm si w peye enpo a ann antye anvan mwa a fini.

Enterè sou yon penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann ki kalite penalite li ye. Enterè yo ap ogmante montan ou dwe a jiskaske ou peye tout dèt ou yo nèt. Pou plis enfòmasyon sou enterè nou chaje sou penalite yo, gade Enterè sou peman ki pa sifi ak peman ki fèt anplis (an anglè).

Peye yon penalite

Voye ba nou yon peman oswa peye tout enpo w yo pou anpeche penalite ak nouvo enterè yo vin plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou kapab efase oswa redwi kèk penalite si w aji ak bon konsyans epi w ka montre rezon valab (an anglè) ki fè w pa t kapab respekte responsablite enpo w yo. Selon lalwa, nou pa kapab efase oswa redwi enterè yo amwenske yo efase oswa redwi penalite a.

Pou plis enfòmasyon, gade Èd nan penalite (an anglè).

Diskite yon penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe yo, ou kapab diskite penalite a.

Rele nou sou nimewo gratis ki parèt nan pati anlè dwat notifikasyon oswa lèt ou a oubyen ekri nou yon lèt ki mansyone poukisa nou dwe rekonsidere penalite a. Konekte epi voye lèt la ak nenpòt dokiman ki enpòtan nan adrès ki sou notifikasyon oswa lèt ou a.

Asire w gen enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

 • Notifikasyon oswa lèt nou te voye ba w la
 • Penalite ou vle nou rekonsidere a
 • Yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse w dwe efase chak penalite.

Si w pa t resevwa yon notifikasyon, chèche asistans nan telefòn.

Evite yon penalite

Ou kapab evite yon penalite pandan w ap ranpli epi peye enpo w la anvan dat limit la. Si w pa kapab, ou ka aplike pou yon pwolonjman tan pou fè deklarasyon oswa yon plan pèman.

Aplike pou yon Pwolonjman nan Tan pou w Ranpli a

Si w bezwen plis tan pou w prepare deklarasyon enpo w la, aplike pou yon pwolonjman tan pou w ranpli a. Sa pa vle di yon pwolonjman nan tan pou w peye a. Yon plan peman ka ede w peye nan yon peryòd tan.

Aplike pou yon plan peman

Si w pa kapab peye tout montan lajan enpo w yo oswa penalite yo alè, peye sa w kapab la kounye a epi aplike pou yon plan pou peman. Ou kapab redwi penalite ki ka ajoute pi devan lè w fè yon plan peman.

Chèche èd

Pou jwenn èd konsènan yon penalite, rele nimewo telefòn ki sou notifikasyon w lan. Si w pa t resevwa yon notifikasyon, itilize asistans nan telefòn.

Lwa ak règleman

Bezwen èd?