Alèjman Penalite

Ou ka kalifye pou alèjman nan penalite yo si ou te fè efò pou w respekte egzijans lwa fiskal yo, men ou pa t anmezi pou w fè sa akoz sikonstans ki pa depann de ou.

Si ou te resevwa yon avi oswa yon lèt, verifye si enfòmasyon yo  kòrèk. Si enfòmasyon yo pa kòrèk, swiv enstriksyon yo ki nan lèt la oswa avi a. Si ou ka rezoud pwoblèm nan, ka pa gen yon penalite.

Pou plis enfòmasyon, gade Konprann Avi oswa Lèt Ou a.

Sou Paj Sa a

  • Penalite ki Elijib pou Alèjman
  • Kalite Alèjman Penalite yo
  • Kòman pou Fè Demann Alèjman Penalite
  • Kòman pou Konteste yon Desizyon Alèjman Penalite
  • Alèjman Enterè

Penalite ki Elijib pou Alèjman

Penalite ki kalifye pou alèjman penalite yo se:

Kalite Alèjman Penalite yo

Toudepan de penalite a, ou ka jwenn youn nan kalite alèjman penalite annapre yo:

Kòman pou Fè Demann Alèjman Penalite

Swiv enstriksyon ki nan avi IRS ou te resevwa a.

Gen demann alèjman penalite yo ka aksepte sou telefòn. Rele nou nan nimewo apèl gratis ki anlè nan kwen adwat sou avi oswa lèt ou a. Mete enfòmasyon sa yo pre lè ou rele:

  • Avi oswa lèt nou te voye ba ou
  • Penalite ou vle nou aleje pou ou a
  • Rezon ki fè ou panse nou ta dwe retire li

Pandan apèl la, n ap fè ou konnen si alèjman penalite w la apwouve. Si nou pa kapab apwouve alèjman w lan nan telefòn, ou ka fè yon deman alèjman alekri avèk Fòm 843, Reklamasyon pou Ranbousman ak Demann pou Rediksyon (an anglè).

Pou redui oswa retire yon penalite sou taks yo kalkile, ale sou:

Kòman pou Konteste yon Desizyon Alèjman Penalite

Si ou te resevwa yon avi oswa yon lèt ki di nou pa t reponn demann pou alèjman penalite w la, ale sou Elijibilite pou Kontestasyon Penalite (an anglè) .

Alèjman Enterè

Nou pran enterè sou penalite yo. Enterè yo ap ogmante montan ou dwe a jiskaske ou fin peye tout balans ou.

N ap redui oswa retire enterè ki konsène yo si youn nan penalite yo redui oswa retire. Pou plis enfòmasyon konsènan enterè nou pran sou penalite yo, gade Enterè sou Mank Pèman ak Pèman ki Depase.

 

Jwenn Èd