Penalite pou Fay nan Deklarasyon

Penalite pou Deklarasyon ki pa fèt la aplike si w pa ranpli deklarasyon enpo ou anvan dat limit la.

Penalite w dwe peye a se yon pousantaj nan enpo ou pa t peye alè a.

Koman W ap Konnen si Ou Dwe Penalite a

Nou voye pou ou yon notifikasyon oswa yon lèt si w dwe penalite pou Deklarasyon ki pa fèt la. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann Notifikasyon oswa Lèt IRS Ou a.

Kòman Nou Kalkile Penalite a

Nou kalkile penalite pou Deklarasyon ki pa fèt la an fonksyon de dat ou te ranpli deklarasyon enpo w lan ak montan enpo ki pa peye nan premye dat limit pèman an (se pa dat limit nan pwolonjman an). Enpo ki pa peye yo se total enpo ki obligatwa pou parèt sou deklarasyon w lan mwens montan ki peye yo nan pwosesis prelèvman enpo, pèman enpo estime yo ak kredi ranbousman yo pèmèt yo.

Nou kalkile penalite pou Deklarasyon ki pa fèt la nan fason sa a:

  • Penalite pou Deklarasyon ki pa fèt la se 5% nan enpo ki pa peye chak mwa oswa yon pati nan yon mwa kote deklarasyon enpo a fèt ta. Penalite a p ap depase 25 % nan enpo ou poko peye yo.
  • Si ni yon penalite pou Deklarasyon ki pa fèt ak yon penalite pou Pèman ki pa fèt aplike nan menm mwa a, montan penalite pou Pèman ki pa fèt la redwi penalite pou Deklarasyon ki pa fèt la pou mwa sa, pou yon total penalite 5% pou chak mwa oswa yon pati nan yon mwa kote deklarasyon w lan te fèt ta a.
  • Si aprè 5 mwa, ou pa ko janm peye, penalite pou deklarasyon ki pa fèt la ap rive nan dènye limit li men penalite pou pèman ki pa fèt la ap kontinye jiskaske enpo a peye, jiska limit 25% maksimòm li nan enpo ki pa peye anvan dat limit la.
  • Si deklarasyon w lan te genyen depase 60 jou anreta, minimòm penalite pou Deklarasyon ki pa fèt la se $435 (pou deklarasyon enpo ki obligatwa pou ranpli an 2020, 2021 ak 2022) oswa 100% nan enpo ki obligatwa pou parèt nan deklarasyon an selon sa ki pi piti a.
  • Si deklarasyon w lan te genyen depase 60 jou anreta, minimòm penalite pou Deklarasyon ki pa fèt la se montan ki nan tablo ki vin apre a oswa 100% lajan ki pa peye a, selon sa ki pi piti a.
Dat limit Deklarasyon an (san pwolonjman) Montan minimòm nan
Nan dat oswa anvan 12/31/2008 $100.00
Ant 01/01/2009 ak 12/31/2015 $135.00
Ant 01/01/2016 ak 12/31/2017 $205.00
Ant 01/01/2018 ak 12/31/2019 $210.00
Ant 01/01/2020 ak 12/31/2022 $435.00
Ant 01/01/2023 ak 12/31/2023 $450.00
Apre 12/31/2023 $485.00

Enterè sou yon Penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann de kalite penalite a. Enterè yo ajoute sou montan ou dwe yo jouk ou peye tout dèt ou yo. Pou plis enfòmasyon sou enterè nou chaje sou penalite yo, gade Enterè.

Peye yon Penalite

Voye pou nou yon pèman oswa peye tout enpo w yo pou anpeche nouvo penalite ak enterè yo vin plis.

Retire oswa Diminye yon Penalite

Nou kapab retire oswa redwi kèk penalite si w te aji ak bon konsyans epi w ka montre rezon valab ki fè w pa t kapab respekte responsablite fiskal ou yo. Selon lalwa, nou pa kapab retire oswa redwi enterè yo, sof si yo retire oswa redwi penalite a.

Pou plis enfòmasyon, gade Alèjman penalite.

Konteste yon Penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe yo, ou kapab diskite penalite a.

Rele nou sou nimewo gratis ki parèt nan pati anlè adwat notifikasyon oswa lèt ou a oswa ekri nou yon lèt ki mansyone poukisa nou dwe konsidere penalite a. Siyen epi voye lèt la ak tout dokiman sipò yo nan adrès ki sou notifikasyon oswa lèt ou a.

Ou dwe genyen enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

  • Notifikasyon oswa lèt nou te voye ba w la
  • Penalite ou vle nou konsidere a
  • Pou chak penalite, yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse nou dwe retire l

Si w pa t resevwa yon notifikasyon, chache asistans pa telefòn.

Evite yon Penalite

Ou kapab evite yon penalite pandan w ap ranpli epi peye enpo ou a anvan dat limit la. Si w pa kapab, ou kapab aplike pou yon pwolonjman tan pou fè deklarasyon oswa yon plan pèman.

Aplike pou yon Pwolonjman nan Tan pou w ka Deklare

Si w bezwen plis tan pou w prepare deklarasyon enpo ou a, aplike pou yon pwolonjman tan pou w ka deklare. Sa pa ba ou yon pwolonjman nan tan pou w peye. Yon plan pèman ka ede w peye de tanzantan.

Aplike pou yon Plan Pèman

Si w pa kapab peye tout montan enpo ou yo oswa penalite yo alè, peye sa w kapab kounye a epi aplike pou yon plan pèman. Ou kapab redwi pwochen penalite yo lè w konfigire yon plan pèman.

Jwenn Èd

Pou jwenn èd ak yon penalite, rele nimewo telefòn sou notifikasyon w lan. Si w pa t resevwa yon notifikasyon, itilize asistans pa telefòn.

Lwa ak Règleman yo

Bezwen èd?