Penalite pou fay nan depo dosye

Penalite pou fay nan depo dosye an aplike si w pa t ranpli deklarasyon taks ou anvan dat limit la.

Penalite w dwe peye a se yon pousantaj nan taks ou pa t peye alè a.

Koman pou konnen si w dwe penalite a

Nou voye pou ou yon notifikasyon oswa yon lèt si w dwe penalite pou fay nan depo pèman an. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann notifikasyon oswa lèt IRS ou a.

Kòman nou kalkile penalite a

Nou kalkile penalite pou fay nan depo pèman selon si w te ranpli deklarasyon w la ta epi montan taks ki pa peye tankou dat limit pèman orijinal la (pa pwolonjman dat limit la).

Taks ki pa peye yo se total taks ki obligatwa pou parèt sou deklarasyon w la mwens montan ki peye nan pwosesis kenbe taks yo, peman taks yo estime yo ak kredi ranbousman yo pèmèt yo.

Nou kalkile penalite pou fay nan depo pèman nan fason sa a:

  • Penalite pou fay nan depo pèman an se 5% nan taks ki pa peye chak mwa oswa yon pati nan yon mwa kote deklarasyon taks la fèt ta. Penalite p ap depase 25 % nan taks ki poko peye yo.
  • Si toulede Penalite pou fay nan pèman yo aplike nan menm mwa, Penalite pou fay nan depo pèman an ap redwi selon montan Fay pou peye penalite pou mwa sa a, pou yon penalite konbine 5% pou chak mwa oswa yon pati nan yon mwa kote deklarasyon taks la te fèt ta a.
  • Si aprè 5 mwa, ou pa ko janm peye, Penalite pou fay nan depo pèman an ap rive nan dènye limit li men Penalite pou fay nan pèman ap kontinye jiskaske taks la peye, jiska limit maksimòm li 25% nan taks ki pa peye anvan dat limit la.
  • Si deklarasyon w la te gen 60 jou anreta, montan minimòm Penalite pou fay nan depo pèman an se 435 dola (pou deklarasyon taks ki obligatwa pou ranpli pou lane 2020 an) oswa 100% nan taks ki obligatwa pou parèt nan deklarasyon an menm si li pi piti.

Enterè sou yon penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann ki kalite penalite a. Enterè yo ajoute sou montan ou dwe yo jouk ou peye tout dèt ou yo. FPou plis enfòmasyon sou enterè yo nou chaje sou penalite yo, gade Enterè sou pèman ki pa sifi ak pèman ki fèt anplis (an anglè).

Peye yon penalite

Voye pou nou yon pèman oswa peye tout enpo w yo pou anpeche penalite ak nouvo enterè yo vin plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou kapab efase oswa redwi kèk penalite si w aji ak bon konsyans epi w ka montre rezon valab (an anglè) ki fè w pa t kapab respekte responsablite taks ou yo. Selon lalwa, ou pa kapab efase oswa redwi enterè yo sèlman si yo efase oswa redwi penalite a.

Pou plis enfòmasyon, gade Èd nan penalite (an anglè).

Diskite yon penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe yo, ou kapab diskite penalite a.

Rele nou sou nimewo gratis ki parèt nan pati anlè dwat notifikasyon oswa lèt ou a oswa ekri nou yon lèt ki mansyone poukisa nou dwe konsidere penalite a. Konekte epi voye lèt la ak nenpòt dokiman ki enpòtan nan adrès ki sou notifikasyon oswa lèt ou a.

Genyen enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

  • Notifikasyon oswa lèt nou te voye ba w la
  • Penalite ou vle nou konsidere a
  • Pou chak penalite, yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse w dwe efase l

Si w pa t resevwa yon notifikasyon, jwenn asistans pa telefòn.

Evite yon penalite

Ou kapab evite yon penalite pandan w ap ranpli epi peye taks ou a anvan dat limit la. Si w pa kapab, ou kapab aplike pou yon pwolonjman tan pou fè deklarasyon oswa yon plan pèman.

Aplike pou yon pwolonjman nan tan pou w ranpli a

Si w bezwen plis tan pou w prepare deklarasyon taks ou a, aplike pou yon pwolonjman tan pou w ranpli a. Sa a pa vle di yon pwolonjman nan tan pou w peye a. Yon pèman ka ede n peye nenpòt moman an.

Aplike pou yon plan pèman

Si w pa kapab peye tout montan lajan taks ou yo oswa penalite yo alè, peyesa w genyen kounye a epi aplike yon plan pou pèman. Ou kapab redwi penalite lè w konfigire yon plan pèman.

Bezwen èd?

Pou jwenn èd nan yon penalite, rele nimewo telefòn sou notifikasyon w la. Si w pa t resevwa yon notifikasyon, itilize asistans pa telefòn.

Lwa ak Règleman

Bezwen èd?