Enterè sou Mank Pèman ak sou Pèman ki depase

Si ou peye plis pase enpo ou dwe, n ap peye enterè sou montan pèman ki depase.

To enterè sou mank pèman ak pèman ki depase yo varye e yo ka chanje chak twa (3) mwa. Chanjman yo p ap afekte to enterè ki te gen pou peye nan peryòd twa (3) mwa anvan yo oswa nan ane anvan yo. Gade To Enterè Chak Twa (3) Mwa yo (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Enterè sou Mank Pèman

Konnen lè nou kòmanse ak sispann peye enterè sou mank pèman yo epi kòman ou kapab peye balans ou, aplike pou yon plan pèman epi redwi oswa defann enterè ou dwe.

Dat Enterè sou Mank Pèman yo ap Sispann ak Kòmanse

Anjeneral, nou pran enterè sou mank pèman yo apati dat ou genyen pou peye montan ou dwe a:

 • Taks la dwe peye nan dat ou genyen pou fè deklarasyon an, menmsi ou soumèt yon demann pwolongasyon.
   
 • Dat pou peye Sanksyon ak enpo adisyonèl yo varye dapre kalite sanksyon an:
  • Sanksyon pou Lè ou pa Deklare, yo rele tou sanksyon delenkans, dwe peye nan dat ki nan deklarasyon an, menmsi ou te soumèt yon demann pwolongasyon.
  • Sanksyon pou Fay nan Pèman, enpo kalkile ak Chèk yo pa aksepte yo dwe peye nan dat nou voye avi a pou ou oswa evalye sanksyon an.
  • Sanksyon ki gen pou wè ak Presizyon dwe peye nan dat ou genyen pou fè deklarasyon an, menmsi ou te soumèt yon demann pwolongasyon.
    
 • Enterè yo dwe peye ofiramezi y ap ogmante.

Si ou te resevwa yon avi, yo p ap pran enterè sou montan yo montre a si ou peye tout montan ou dwe a oswa anvan dat “pou peye” a.

Peye Balans Ou

Peye tout balans oupou anpeche enterè sou mank pèman yo ogmante chak jou.

Aplike pou yon Plan Pèman

Si ou pa ka peye tout montan enpo ou yo alè, peye sa ou kapab la kounye a epi aplike pou yon plan pèman.

Redwi Enterè Ou Dwe

Si ou anmezi pou ou redwi montan taks la oswa sanksyon ou dwe yo lè ou ranpli yon deklarasyon amande (an anglè) oswa kalifye pou yon alèjman sanksyon (an anglè), n ap redwi enterè ki konsène a otomatikman. Nou pa retire oswa redwi enterè pou yon bon koz oswa antanke premye alèjman.

Defann Enterè Ou Dwe

Nou ka redwi montan enterè ou dwe a si enterè a aplike akoz yon move erè sèlman oswa akoz reta pa yon ofisye oswa anplwaye IRS.

Pou defann enterè ou dwe akoz yon move erè oswa yon reta nan IRS, soumèt Fòm 843, Reklamasyon pou Ranbousman ak Demann pou Rediksyon (an anglè)PDF oswa voye ba nou yon lèt ki siyen k ap mande pou nou redwi oswa ajiste enterè nou mande anplis la. Pou plis enfòmasyon, gade Enstriksyon pou Fòm 843 (an anglè)PDF.

Enterè sou Pèman ki depase

Konnen lè nou kòmanse ak sispann peye enterè sou pèman ki depase yo ak kòman ou kapab defann enterè ou pa fin peye.

Dat Enterè sou Pèman ki depase yo ap Sispann ak Kòmanse

Anjeneral, nou peye enterè sou montan ou peye anplis yo apati dènye dat la:

 • Dat pou ranpli deklarasyon enpo
 • Dat yo resevwa deklarasyon enpo ki fèt anreta
 • Dat nou resevwa deklarasyon w lan nan yon fòma nou ka trete oswa
 • Dat pèman an te fèt la

Nou sispann peye enterè sou pèman ki depase yo nan dat nan ranbouse pèman ki depase ou te fè yo (ak enterè) oswa nou konpanse li ak yon dèt ki pa peye.

Eksepsyon: Nou gen yon delè administratif (jeneralman 45 jou) pou nou ba ou ranbousman w lan san nou pa peye enterè sou li.

Defann Enterè ou Pa fin Peye

Si ou panse nou pa byen peye enterè nou dwe sou ranbousman oswa kredi ou gen dwa pou jwenn yo, ou kapab depoze yon reklamasyon ki pa fòmèl (an anglè) oswa konplete epi voye ba nou Fòm 843 (an anglè)PDF pou nou ka konsidere enterè adisyonèl sou pèman ki depase yo.

Pou mande nou pou nou konsidere yon reklamasyon pou enterè ki pa fin peye, ou dwe fè demann ou an nan 6 lane apati dat pèman ki depase a.

Jwenn Èd

Pou èd nan zafè enterè yo, rele nimewo telefòn ki sou avi oswa nan lèt ou a, itilize asistans nan telefòn nan oswa kontakte Sant Asistans pou Kontribyab ki nan lokalite w la.

Lwa ak Règleman yo