Pousantaj enterè chak trimès yo

IRS tabli epi pibliye to enterè chak trimès ane ki ankou an ak ane pase yo pou patikilye yo ak biznis yo kalkile enterè sou balans pèman ki pa ase ak pèman ki depase yo.

Pou w jwenn dènye enfòmasyon sou to enterè yo voye sou imèl ou a, abòne nan fil aktyalite IRS la avèk Abònman bilten enfòmasyon elektwonik yo (an anglè).

Sou paj sa a

To enterè chak trimès ane aktyèl 2024 la

To enterè 2024 yo selon kategori yo

Kategori enterè yo 3yèm trimès
(jiyè-sep)
2yèm trimès
(avril-jen)
1ye trimès
(jan-mas)
Pèman depase ki pa soti nan yon antrepriz (pa ekzanp, yon moun) 8% 8% 8%
Pèman depase ki soti nan yon antrepriz 7% 7% 7%
Mank pèman (ki soti nan yon antrepriz ak ki pa soti nan yon antrepriz) 8% 8% 8%
GATT (pati nan yon pèman depase ki soti nan yon antrepriz ki depase 10 000 dola) 5.5% 5.5% 5.5%
Mank pèman Gwo antrepriz (LCU) 10% 10% 10%
Depo 6603 Kòd Revni Entèn (IRC) (to federal akoutèm) 5% 5% 5%

Sous

To enterè chak trimès pou ane pase yo

Itilize bouton tab la pou w pase nan lòt eleman an

Kategori enterè yo 4èm trimès (okt- des) 3èm trimès (jiy-sep) 2yèm trimès (avril-jen) 1ye trimès (jan-mas)
Pèman depase ki pa soti nan yon antrepriz (pa ekzanp, yon moun) 8% 7%​ 7%​ 7%​
Pèman depase ki soti nan yon antrepriz 7% 6% 6% 6%
Mank pèman (ki soti nan yon antrepriz ak ki pa soti nan yon antrepriz) 8% 7%​ 7%​ 7%​
GATT (pati nan yon pèman depase ki soti nan yon antrepriz ki depase 10 000 dola) 5.5% 4.5% 4.5% 4.5%
Mank pèman gwo antrepriz (LCU) 10% 9% 9% 9%
Depo 6603 Kòd Revni Entèn (IRC) (to federal akoutèm) 5% 4% 4% 4%

Sous

Kategori enterè yo 4èm trimès (okt- des) 3èm trimès (jiy-sep) 2èm trimès (avril-jen) 1ye trimès (jan-mas)
Pèman depase ki pa soti nan yon antrepriz (pa ekzanp, yon moun) 6% 5% 4%​ 3%​
Pèman depase ki soti nan yon antrepriz 5% 4% 3% 2%
Mank pèman (ki soti nan yon antrepriz ak ki pa soti nan yon antrepriz) 6% 5% 4%​ 3%​
GATT (pati nan yon pèman depase ki soti nan yon antrepriz ki depase $10,000) 3.5% 2.5% 1.5% 0.5%
Mank pèman gwo antrepriz (LCU) 8% 7% 6% 5%
Depo 6603 Kòd Revni Entèn (IRC) (to federal akoutèm) 3% 2% 1% 0%

Sous

Kategori enterè yo 4èm trimès (okt- des) 3èm trimès (jiy-sep) 2èm trimès (avril-jen) 1ye trimès (jan-mas))
Pèman depase ki pa soti nan yon antrepriz (pa ekzanp, yon moun) ​3% ​3% ​3% 3%​
Pèman depase ki soti nan yon antrepriz ​2% ​2% ​2% 2%
Mank pèman (ki soti nan yon antrepriz ak ki pa soti nan yon antrepriz) ​3% 3% 3% 3%​
GATT (pati nan yon pèman depase ki soti nan yon antrepriz ki depase $10,000) ​0.5% ​0.5% ​0.5% 0.5%
Mank pèman gwo antrepriz (LCU) ​5% ​5% ​5% 5%
Depo 6603 Kòd Revni Entèn (IRC) (to federal akoutèm) ​0% ​0% ​0% 0%

Sous

Kategori enterè yo 4èm trimès (okt- des) 3èm trimès (jiy-sep) 2èm trimès (avril-jen) 1ye trimès (jan-mas)
Pèman depase ki pa soti nan yon antrepriz (pa ekzanp, yon moun) 3%​ 3%​ 5%​ 5%​
Pèman depase ki soti nan yon antrepriz 2% 2% 4% 4%
Mank pèman (ki soti nan yon antrepriz ak ki pa soti nan yon antrepriz) 3%​ 3%​ 5%​ 5%​
GATT (pati nan yon pèman depase ki soti nan yon antrepriz ki depase $10,000) 0.5% 0.5% 2.5% 2.5%
Mank pèman gwo antrepriz (LCU) 5% 5% 7% 7%
Depo 6603 Kòd Revni Entèn (IRC) (to federal akoutèm) 0% 0% 2% 2%

Sous

Kategori enterè yo 4èm trimès
(okt- des)
3èm trimès
(jiy-sep)
2èm trimès
(avril-jen)
1ye trimès
(jan-mas)
Pèman depase ki pa soti nan yon antrepriz (pa ekzanp, yon moun) ​5% ​5% ​6% ​6%
Pèman depase ki soti nan yon antrepriz 4% 4% ​5% ​5%
Mank pèman (ki soti nan yon antrepriz ak ki pa soti nan yon antrepriz) ​5% ​5% ​6% ​6%
GATT (pati nan yon pèman depase ki soti nan yon antrepriz ki depase $10,000) 2.5% 2.5% 3.5% 3.5%
Mank pèman gwo antrepriz (LCU) 7% 7% 8% 8%
Depo 6603 Kòd Revni Entèn (IRC) (to federal akoutèm) 2% 2% 3% 3%

Sous

Kategori enterè yo 4èm trimès
(okt- des)
3èm trimès
(jiy-sep)
2èm trimès
(avril-jen)
1ye trimès
(jan-mas)
Pèman depase ki pa soti nan yon antrepriz (pa ekzanp, yon moun) 5% ​5% ​5% 4%
Pèman depase ki soti nan yon antrepriz ​4% ​4% 4% 3%
Mank pèman (ki soti nan yon antrepriz ak ki pa soti nan yon antrepriz) ​5% ​5% ​5% 4%
GATT (pati nan yon pèman depase ki soti nan yon antrepriz ki depase $10,000) ​2.5% ​2.5% ​2.5% 1.5%
Mank pèman gwo antrepriz (LCU) ​7% ​7% ​7% 6%
Depo 6603 Kòd Revni Entèn (IRC) (to federal akoutèm) ​2% ​2% ​2% ​1%

Sous

Kategori enterè yo 4èm trimès (okt- des) 3èm trimès (jiy-sep) 2èm trimès (avril-jen) 1ye trimès (jan-mas)
Pèman depase ki pa soti nan yon antrepriz (pa ekzanp, yon moun) 4% 4% 4% 4%
Pèman depase ki soti nan yon antrepriz 3% 3% 3% 3%
Mank pèman (ki soti nan yon antrepriz ak ki pa soti nan yon antrepriz) 4% 4% 4% 4%
GATT (pati nan yon pèman depase ki soti nan yon antrepriz ki depase $10,000) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Mank pèman gwo antrepriz (LCU) 6% 6% 6% 6%
Depo 6603 Kòd Revni Entèn (IRC) (to federal akoutèm) 1% 1% 1% 1%

Sous

Kòman nou kalkile to enterè yo

Enterè a ap ogmante sou enpo, penalite, ak enterè ki pa peye jiskaske tout balans lan fin peye. To enterè nou chaje ak peye sou pèman depase yo ak mank pèman yo akimile chak jou. Sa vle di, enterè a evalye sou balans premye jou a plis enterè a. Gade Enterè pou detay yo.

Nou itilize to federal akoutèm ki baze sou enterè ki akimile chak jou pou nou kalkile enterè nou chaje ak peye yo. Chanjman yo p ap afekte to enterè ki te gen pou peye nan premye ka yo oswa nan ane anvan yo.

Kategori ak fòmil to enterè yo

Gen plizyè to enterè sou mank pèman yo ak pèman depase yo, toudepann de si ou se yon moun oswa yon antrepriz. Itilize tablo sa yo pou w jwenn fòmil pou kalkile to pou tip enterè w la.

Tablo 1: Fòmil Enterè pou Mank Pèman Enpo yo

Tip enterè Aplike pou Fòmil
Estanda Mank pèman ki soti nan yon antrepriz ak sa ki pa soti nan yon antrepriz To federal akoutèm plis 3 pwen pousantaj
Mank pèman gwo antrepriz Mank pèman enpo antrepriz ki depase 100 000 dola To federal akoutèm plis 5 pwen pousantaj

Tablo 2: Fòmil Enterè sou Pèman Enpo ki Depase yo

Kalite Enterè Aplike pou Fòmil
Estanda Pèman depase ki pa soti nan yon antrepriz To federal akoutèm plis 3 pwen pousantaj
Antrepriz Pèman depase ki soti nan yon antrepriz To federal akoutèm plis 2 pwen pousantaj
Pèman depase gwo antrepriz Pèman depase ki soti nan yon Antrepriz ki depase 10 000 dola To federal akoutèm plis 0,5 pwen pousantaj

Lwa yo ak règleman yo

Sijè ki an rapò