Peye Taks Ou yo Kounya

Peye ak kont bank ou gratis oswa chwazi yon pwosesè peman ki apwouve pou w peye ak yon kat kredi oswa debi sou yon frè.

Gade Balans Ou ak Aktivite Peman ou

Gade enfòmasyon kont ou ansekirite anliy, ansanm ak montan ou dwe epi istorik peman ou.

Lòt Fason Ou Ka Peye

Ou Pa Ka Peye Kounye?

  • Aplike pou yon plan peman pou ou ka reponn ak obligasyon fiskal ou pa vèsman mansyèl (sa gen ladan akò peman)
  • Chèche konnen si ou kalifye pou yon òf konpwomi —yon fason pou ranje dèt taks ou pou mwens pase montan total la
  • Mande pou nou retade kòlèk la tanporèman (an anglè) jiskaske sitiyasyon finansyè ou amelyore