Nou aksepte peman total ak peman pasyèl, ansanm avèk peman pou yon plan vèsman (ki gen ladan plan vèsman). Penalite yo ak enterè yo ap ogmante jiskaske ou fin peye tout balans ou.

 

Gade Sa Ou Dwe epi Peye apati Kont Labank Ou

Pou patikilye yo sèlman.

  • Konekte pou ou wè montan oud we, detay plan peman ou yo, istorik peman, ak tout peman ki ankou ak peman ki pwograme pou fèt yo.
  • Fè yon peman nan menm jou apatu kont labank ou pou balans ou, plan peman, enpo estime, oswa lòt kalite peman.
Peye apati Kont Labank ou Gratis (Peman Envite avèk Peman Dirèk)

Pou patikilye yo sèlman. Pa gen egzijans pou enskripsyon. Pwograme peman pou jiska yon lane davans.

Peye ak Kat Debi, Kat Kredi oswa Bous Dijital (egzanp, PayPal)

Pou patikilye ak biznis (se pa pou depo taks sou pewòl). Yo pran frè sous a.

Fè Peman Biznis oswa Pwograme Peman Estime yo avèk Sistèm Peman Taks Federal Elektwonik la (EFTPS)

Pou biznis yo, pwofesyonèl taks yo, ak patikilye yo. Fè peman apati yon kont labank. Gen egzijans anwolman.

Ou Bezwen Plis Tan Pou Ou Peye?

Pou patikilye y oak biznis yo. Aplike anliy pou yon plan peman (ansanm ak plan vèsman) pou ou kontinye peye balans ou ofiramezi. Gen frè sou sa.


Gade si ou kalifye pou yon Pwopozisyon Konpwomi pou ou ka peye mwens pase dèt ou genyen yo.


Si w ap rankontre difikilte finansyè, ou ka elijib pou ou mande retade kòlèk tanporèman (an anglè) jiskaske finans ou amelyore.

 

Lòt Fason Ou Ka Peye