Ranbousman

Nan seri sa yo:

Fason pou ranpli enpo w: etap pa etap
Tcheke si w bezwen ranpli
Rasanble dokiman w yo
Jwenn kredi ak dediksyon
Depoze deklarasyon w lan
Jwenn ranbousman w
Peye enpo w yo a lè
Pare pou w ranpli enpo ane pwochen


Fason ranbousman travay

Si pandan ane a ou te peye plis pase sa ou dwe nan enpo, ou ka jwenn yon ranbousman. Menm si ou pa t peye enpo, ou ka toujou jwenn yon ranbousman si w kalifye pou yon kredi ranbousab.

Tcheke ranbousman w

Si w ranpli deklarasyon w lan elektwonikman, ou ka wè sitiyasyon ranbousman w apre apeprè 48 èdtan avèk Kote Ranbousman Mwen An? Ou ka jwenn enfòmasyon ranbousman w lan pou ane aktyèl la ak 2 ane ki anvan yo.

Tcheke ranbousman w

Tcheke ranbousman w pou yon deklarasyon modifye

Deklarasyon modifye yo pran jiska 3 semèn pou parèt nan sistèm nou an epi jiska 16 semèn pou trete. Pou tcheke sou yon deklarasyon modifye, vizite Kote Deklarasyon Modifye Mwen An?

Lè pou espere ranbousman w lan 

Pou trete ranbousman w, anjeneral li pran:

  • Jiska 21 jou pou yon deklarasyon elektwonik
  • 4 semèn oswa plis pou deklarasyon modifye ak deklarasyon yo voye pa lapòs
  • Plis tan si deklarasyon w lan bezwen koreksyon oswa revizyon siplemantè

Tan ranbousman an ka chanje si w:

Chwazi kijan pou jwenn ranbousman w

Ou ka jwenn ranbousman w la pa:

Depo dirèk: Se fason ki pi rapid pou jwenn ranbousman w. Ou ka divize ranbousman w lan (an anglè) mete nan jiska 3 kont.

Chèk sou papye: N ap voye chèk ou a pa lapòs nan adrès ki sou deklarasyon w lan. Fè nou konnen si w chanje adrès ou (an anglè).

Kat debi prepeye: Tcheke ak bank ou oswa founisè kat ou a pou wè si kat ou a ap mache epi ki nimewo kont pou w itilize.

Aplikasyon peman mobil: Gen kèk aplikasyon ki aksepte depo dirèk.

Bon Epay U.S.: Chèche konnen fason pou w achte bon ak ranbousman w lan (an anglè).

Planifye ranbousman ane pwochen

Pou jwenn yon ranbousman pi gwo oswa pi piti pwochen sezon enpo a, ajiste enpo w peye pandan ane a ak Estimatè Prelèvman Enpo a.

Rezoud yon pwoblèm ranbousman

Si ranbousman w lan pa sa w te atamn nan, se petèt akoz:

Si ranbousman w lan manke oswa detwimande yon chèk ranplasman (an anglè).

Si w te antre yon move kont oswa move nimewo woutaj, rele nou nan 800-829-1040 pou stope depo a. Si li deja depoze nan yon lòt kont, ou dwe kontakte bank ou a pou rekipere lajan w.

Si w resevwa yon ranbousman ou pa meriteretounen l ban nou san pèdi tan (an anglè).

Èd nan telefòn

Kote Ranbousman Mwen An gen dènye enfòmasyon sou deklarasyon w lan. Si ou pa gen aksè entènèt, ou ka rele liy dirèk ranbousman otomatik la nan 800-829-1954 pou ranbousman ane aktyèl la oswa 866-464-2050 pou yon deklarasyon modifye.

Si w panse nou te fè yon erè nan ranbousman ou a, tcheke Kote Ranbousman Mwen An oswa sou kont entènèt ou an pou plis detay.