Sa W ap Bezwen

fa-check
Nimewo sekirite sosyal oswa ITIN
fa-check
Kondisyon fiskal ou
fa-check
Kantite egzat ranbousman w lan ye

fa-clock-o
24 èdtan aprè w fin fè deklarasyon sou entènèt
fa-calendar
Atann ou ap gen gran reta si se poste w te poste deklarasyon w lan oubyen se repons ou te voye bay IRS pou yon notifikasyon l te voye
fa-moon-o
Se chak jou nou aktyalize Kote Ranbousman M Nan, pi souvan nan lannwit

Kèk deklarasyon pran plis tan pase lòt pou yo trete pou anpil rezon, tankou lè yon deklarasyon:

  • Genyen erè tankou montan Kredi Ranbousman Rekiperasyon ki pa kòrèk
  • Pa konplè
  • Afekte pa vòl idantite oswa fwod
  • Genyen yon demann pou yon Kredi Fiskal sou Revni ki Rantre oswa Kredi Fiskal Adisyonèl pou Timoun nan pandan yo itilize revni 2019 la.
  • Genyen yon Fòm 8379, Alokasyon pou Konjwen ki Blese (an Anglè), ki ka pran jiska 14 semenn pou trete
  • Bezwen plis analiz anjeneral

Pou dènye enfòmasyon sou tretman rabousman IRS pandan pandemi COVID-19 la, ale sou paj Estati Operasyon IRS yo (an Anglè).

N ap kontakte ou pa imèl lè (oswa si) nou bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon w lan.