Pare pou w ranpli enpo ane pwochen

Nan seri sa yo:

Fason pou ranpli enpo w: etap pa etap
Tcheke si w bezwen ranpli
Rasanble dokiman w yo
Jwenn kredi ak dediksyon
Depoze deklarasyon w lan
Jwenn ranbousman w
Peye enpo w yo a lè
Pare pou w ranpli enpo ane pwochen


Prepare w

Lè w fini avèk enpo yo, pran kèk minit pou prepare pou ane pwochen. Planifye enpo w pandan ane a ka ede w:

  • Ekonomize tan ak estrès 
  • Depoze yon deklarasyon egzat 
  • Jwenn ranbousman w pi vit 

Men etap ou ka pran pou fè deklarasyon ane pwochen an vin pi fasil.

Òganize dosye w yo 

Kreye dosye pou dokiman enpo w yo. Sa gen ladan l:

  • Dokiman ak resi ou rasanble
  • Fòm yo voye ba ou an janvye ak fevriye

Chèche konnen konbyen tan pou w konsève dosye enpo yo

Mete enfòmasyon w yo ajou lè gen chanjman 

Si w deplase oswa chanje non w, mete enfòmasyon w yo ajou sa pèdi tan.

Tcheke prelèvman w 

Si ranbousman w oswa bòdwo enpo w la pa t sa w vle pou ane pwochen, ou ka ajiste li lè w chanje prelèvman w. Tcheke prelèvman w lan nenpòt lè revni w oswa sitiyasyon fiekal ou chanje pandan ane a. Pou chanje kantite lajan ki prelve a, bay patwon w yon W-4 ki ajou.

Konsidere evènman lavi a 

Si w demenaje, marye oswa divòse, fè yon timoun, jwenn yon dezyèm travay, pran retrèt ou oswa gen lòt chanjman, sa ka afekte enpo w. Chèche konnen sa pou w fè pou sèten evènman lavi a (an anglè).

Modifye deklarasyon w lan 

Si w resevwa yon avi nan men nou konsènan yon erè nan deklarasyon w lan oswa si w reyalize ou fè yon erè, ou ka bezwen ranpli yon deklarasyon modifye (an anglè).