Kibò pou Depoze Deklarasyon Taks Sou Papye a Avèk ou San Pèman

Ki Kote pou Soumèt Deklarasyon Revni  Deskripsyon

Deklarasyon Taks Endividyèl pa Eta (State)

Adrès pa eta (state) pou fòm 1040, 1040-SR, 1040-ES, 1040-V, deklarasyon korije, ak delè siplemantè (ansanm ak adrès pou kontribyab ki nan peyi etranje, teritwa Etazini posede yo, oswa ki gen lòt karakteristik pou deklarasyon revni entènasyonal)

Nimewo Fòm (an anglè)

Adrès postal pou tout kalite fòm: moun, sosyete, sosyete patenarya, ak anpil lòt ankò. Chak fòm gen pwòp paj li ki gen adrès nesesè a sou li; pa egzanp 1040 (an anglè), 1040-SR (an anglè), 1040-X (an anglè), 7004 (an anglè)  ak 941 (an anglè).

Antite ki Egzan nan Taks ak Antite Gouvènmantal (an anglè)

Adrès kote pou depoze deklarasyon revni pou antite ki egzan nan taks ak antite Gouvènmantal yo.