Penalite

Kontribyab ki pa reponn ak obligasyon taks yo ka dwe yon penalite.

IRS touche yon penalite pou plizyè rezon, ki gen ladan si w pa:

  • Ranpli deklarasyon taks ou a alè
  • Peye nenpòt taks ou dwe alè epi nan bon fason
  • Prepare yon deklarasyon taks egzat
  • Founi deklarasyon enfòmasyon ki egzat nan bon moman

Nou ka touche enterè sou yon penalite si w pa peye li an antye. Nou touche kèk penalite chak mwa jiskaske w peye tout montan w dwe a.

Konprann diferan kalite penalite, kisa w bezwen fè si w jwenn yon penalite ak kouman pou w fè pou evite jwenn youn.

Kòman w konnen ou dwe yon penalite

Lè nou touche w yon penalite, nou voye ba w yon notifikasyon oswa lèt pa lapòs. Notifikasyon w oswa lèt la ap ba w enfòmasyon sou penalite a, rezon ki fè yo touche w ak sa yo dwe fè apre sa a. Notifikasyon ak lèt sa yo gen ladan yon nimewo idantifikasyon.

Verifye enfòmasyon ki nan notifikasyon w lan oswa lèt la kòrèk. Si w ka rezoud pwoblèm nan nan notifikasyon w oswa lèt ou, yon penalite pa ka aplike.

Pou plis enfòmasyon, gade Konprann notifikasyon w la oswa lèt ou a.

Tip penalite yo

Sa yo se kèk penalite nou voye notifikasyon ak lèt pou yo:

Enterè sou yon penalite

Nou mete enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse mete enterè yo depann ki kalite penalite a. Enterè yo ajoute sou montan ou dwe yo jouk ou peye tout dèt ou yo. Pou plis enfòmasyon sou enterè yo nou chaje sou penalite yo, gade Enterè sou pèman ki pa sifi ak pèman ki fèt anplis.

Peye yon penalite

Voye pou nou yon pèman oswa peye tout enpo w yo pou anpeche penalite ak nouvo enterè yo vin plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou kapab efase oswa redwi kèk penalite si w aji ak bon konsyans epi w ka montre rezon valab  ki fè w pa t kapab respekte responsablite taks ou yo. Selon lalwa, ou pa kapab efase oswa redwi enterè yo sèlman si yo efase oswa redwi penalite a.

Pou plis enfòmasyon, gade Èd nan penalite.

Diskite yon penalite

Si w pa dakò ak montan w dwe yo, ou kapab diskite penalite a.

Rele nou sou nimewo gratis ki parèt nan pati anlè dwat notifikasyon oswa lèt ou a oswa ekri nou yon lèt ki mansyone poukisa nou dwe konsidere penalite a. Konekte epi voye lèt la ak nenpòt dokiman ki enpòtan nan adrès ki sou notifikasyon oswa lèt ou a.

Genyen enfòmasyon sa yo lè w ap rele oswa voye lèt ou a:

  • Notifikasyon oswa lèt nou te voye ba w la
  • Penalite ou vle nou konsidere a (pa ekzanp, yon penalite pou ranpli byen ta pou lane 2020)
  • Pou chak penalite, yon esplikasyon sou rezon ki fè w panse w dwe efase l

Si yon notifikasyon oswa yon lèt nou te voye ba w gen enstriksyon oswa dat limit pou diskite penalite a, fè atansyon. Ou dwe swiv enstriksyon yo pou diskite penalite a.

Si w pa t resevwa yon notifikasyon oswa lèt, jwenn asistans telefòn.

Evite yon penalite

Ou kapab evite yon penalite pandan w ap ranpli epi peye taks ou a anvan dat limit la. Si w pa kapab, ou kapab aplike pou yon pwolonjman tan pou fè deklarasyon oswa yon plan pèman.

Aplike pou yon pwolonjman nan tan pou w ranpli a

Si w bezwen plis tan pou w prepare deklarasyon taks ou a, aplike pou yon pwolonjman tan pou w ranpli a. Sa a pa vle di yon pwolonjman nan tan pou w peye a. Yon pèman ka ede n peye nenpòt moman an.

Aplike pou yon plan pèman

Si w pa kapab peye tout montan lajan taks ou yo oswa penalite yo alè, peye sa w genyen kounye a epi aplike yon plan pou pèman. Ou kapab redwi penalite lè w konfigire yon plan pèman.

Bezwen èd?