Penalite pou Preparatè Enpo yo

Avoka, kontab piblik sètifye, ajan anwole oswa tout moun yo peye pou prepare deklarasyon enpo ka dwe yon penalite si yo pa swiv lwa fiskal yo, prensip yo ak règleman yo.

N ap voye ba ou pa lapòs, yon avi oswa yon lèt, si ou dwe yon penalite, epi chaje w enterè mansyèl jiskaske ou peye tout montan ou dwe a.

Sou Paj Sa a

Sa pou Ou Fè Si Ou Resevwa yon Avi oswa yon Lèt IRS

Verifye si enfòmasyon ki nan notifikason w lan oswa lèt la kòrèk. Avi a oswa lèt la gen enfòmasyon sou penalite a, rezon pou chaj la ak sa pou w fè annapre. Swiv enstriksyon yo.

Si ou ka rezoud yon pwoblèm nan avi a, ka pa genyen penalite. Si enfòmasyon an pa kòrèk, oswa ou pa dakò, ou ka anmezi pou ou konteste penalite a oswa mande yon ranbousman.

Gade Konprann Avi oswa Lèt IRS Ou a pou detay yo.

Kòman Nou Kalkile Penalite 

Nou ka kalkile penalite preparatè taks yo dapre:

 • Kantite vyolasyon an
 • Règleman ki vyole yo
 • To enflasyon yo
 • Ane fiskal ki enplike yo

Penalite ak Règleman yo

W ap jwenn detay sou penalite preparatè taks yo ak lwa fiskal la nan Tit 26 Kòd Etazini a nan Kòd Revni Entèn nan (IRC) (an anglè).

Aplike pou preparatè enpo ki souzestime responsabilite kontribyab  yo nan deklarasyon enpo yo:

 • Souzestimasyon akòz pozisyon ki pa rezonab – IRC § 6694(a). Penalite a se 1 000 dola oswa 50% (pi gwo ladan yo a) nan revni preparatè deklarasyon taks la pou l prepare deklarasyon taks la oswa reklamasyon an.
 • Souzestimasyon akòz kondwit volontè oswa san konsyans – IRC § 6694(b). Penalite a se 5 000 dola oswa 75% (pi gwo ladan yo a) nan revni preparatè deklarasyon taks la pou l prepare deklarasyon taks la oswa reklamasyon an.

Lwa Fiskal: Seksyon 6694 IRC (an anglè)

Aplike pou preparatè taks ki pa swiv prensip ak règleman yo lè y ap prepare yon deklarasyon enpo:

 • Fay pou bay kontribyab la yon kopi – IRC § 6695(a). Penalite a se 50 dola pou chak fwa yon preparatè taks pa bay yon kontribyab yon kopi deklarasyon taks oswa reklamasyon ranbousman (Penalite maksimòm nan pa dwe depase 27 000 dola nan ane 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite a se 55 dola pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase 28 000 dola.
 • Fay nan siyati deklarasyon an – IRC § 6695(b). Penalite a se 50 dola pou chak fwa yon preparatè taks pa siyen yon deklarasyon oswa yon reklamasyon ranbousman (Penalite maksimòm nan pa dwe depase 27 000 dola nan ane 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite a se 55 dola pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase 28 000 dola.
 • Si w paka bay nimewo idantifikasyon – IRC § 6695(c). Penalite a se 50 dola pou chak fwa yon preparatè taks pa mete yon nimewo idantifikasyon fiskal pwofesyonèl sou yon deklarasyon oswa yon reklamasyon (Penalite maksimòm nan pa dwe depase 27 000 dola nan ane 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite a se 55 dola pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase 28 000 dola.
 • Si w pa ka kenbe kopi oswa lis la – IRC § 6695(d). Penalite a se 50 dola pou chak fwa yon preparatè taks pa kenbe yon kopi oswa yon lis deklarasyon taks oswa reklamasyon li te prepare (Penalite maksimòmpa dwe depase 27 000 dola nan ane 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite s a se 55 dola pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase 28 000 dola.
 • Fay nan deklarasyon enfòmasyon kòrèk – IRC § 6695(e). Penalite a se 50 dola pou chak fwa yon preparatè taks pa mete enfòmasyon ki kòrèk nan deklarasyon taks yo (Penalite maksimòm pa dwe depase 27 000 dola nan ane 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite a se 55 dola pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase 28 000 dola.
 • Negosyasyon chèk la – IRC § 6695(f). Penalite pou ane sivil 2022 a se 545 dola pou yon preparatè deklarasyon fiskal ki andose oswa negosye yon chèk ki sou non yon lòt moun. Penalite pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a se 560 dola. 
 • Fay dilijans nan detèmine kalifikasyon pou kèk avantaj fiskal – IRC § 6695(g). Penalite nan ane sivil 2022 a se 545 dola pou chak fwa yon preparatè taks pa detèmine kalifikasyon yon kontribyab pou kondisyon fiskal chèf fwaye a ak kredi annapre yo:
  • Tout kredi depandan tankou Kredi Enpo pou Timoun Adisyonèl la ak Kredi Enpo pou Timoun nan
  • Kredi Opòtinite Ameriken an
  • Kredi Enpo sou Revni
  • Kredi Aprantisaj pou Lavi

Penalite pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a se 560,00 dola pou chak fay.

Lwa Fiskal: Seksyon 6695 IRC (an anglè)

Penalite a aplike pou moun k ap òganize oswa vann refij fiskal abizif.

Nou kalkile penalite a plizyè fason, toudepann de kondwit la:

 • Fo deklarasyon sou avantaj fiskal tranzaksyon an: Penalite a se 50% revni brit moun nan fè pou aktivite a.
 • Bay yon evalyasyon brit ki depase sou valè a: Penalite a se 1 000 dola oswa 100% (pi piti ladan yo a) revni brit moun nan fè pou aktivite a pou chak antite oswa aranjman (trete tankou yon aktivite apa) ak patisipasyon nan chak vant

Lwa Fiskal: Seksyon 6700 IRC (an anglè)

Penalite a se 1 000 dola (10 000 dola pou deklarasyon enpo yon sosyete) paske ou te ankouraje souzestimasyon responsabilite fiskal yon moun sou deklarasyon enpo li. Nou ka evalye penalite yon fwa sèlman pou dokiman ki an rapò ak menm kontribyab la pandan yon grenn peryòd fiskal oswa evènman.

Lwa Fiskal: Seksyon 6701 IRC (an anglè)

Aplike pou divilgasyon oswa itilizasyon ki fèt nan dat 1ye Jiyè 2019 oswa apre.

Penalite a se 250 dola pou chak divilgason oswa itlizasyon ki pa otorize yo bay yon preparatè deklarasyon pou preparasyon yon deklarasyon enpo. Maksimòm penalite ki evalye a pa dwe depase 10 000 dola nan yon ane sivil.

Si yon divilgasyon oswa itilizasyon ki pa otorize, fèt an koneksyon avèk yon krim ki gen rapò ak vòl idantite, penalite a se 1 000 dola pou chak itilizasyon oswa divilgasyon. Maksimòm penalite ki evalye a pa dwe depase 50 000 dola nan yon ane sivil.

Lwa Fiskal: Seksyon 6713 IRC (an anglè)

Aplike pou moun k ap fè fwod oswa k ap fè fo deklarasyon sou deklarasyon enpo yo. Moun yo bay penalite sa a, yo akize yo pou krim epi yo ka:

 • Gen pou peye jiska 100 000 dola amann (500 000 dola si se yon sosyete)
 • Pran jiska 3 lane prizon
 • Gen obligasyon pou peye pou pouswit lajistis

Penalite sa aplike tou pou aktivite fwod ak fo aktivite ki gen rapò ak pwopozisyon konpwomi oswa yon akò kloz (an anglè).

Lwa Fiskal: Seksyon 7206 IRC (an anglè) 

Li ka aplike pou moun k ap prepare fo deklarasyon taks, fo deklarasyon ak lòt fo dokiman. Moun yo bay penalite sa a akize pou deli minè e yo ka:

 • Genyen pou peye jiska 10 000 dola amann (50 000 dola si se yon sosyete)
 • Pran jiska 1 lane prizon

Lwa Fiskal: Seksyon 7207 IRC (an anglè)

Aplike pou preparatè deklarasyon taks k ap divilge enfòmasyon yo ba yo an konesans de koz oswa pa enpridans, pou prepare yon deklarasyon taks oswa itilize enfòmasyon yo pou lòt objektif ki pa preparasyon deklarasyon taks. Preparatè deklarasyon yo bay penalite sa a akize pou krim e yo ka:

 • Genyen pou peye jiska 1 000 dola amann
 • Pran jiska 1 lane prizon
 • Gen obligasyon pou peye pouswit lajistis

Lwa Fiskal: Seksyon 7216 IRC (an anglè)

Gouvènman ameriken an aka pote plent devan tribinal distri federal la pou kanpe kondwit ilegal yon preparatè taks oswa pou anpeche yo fonksyone antanke yon preparatè deklarasyon enpo.

Lwa Fiskal: Seksyon 7407 IRC (an anglè)​​​​​

Gouvènman ameriken an ka pote plent devan tribinal distri federal la pou kanpe kondwit illegal ki gen rapò ak refij fiskal ak tranzaksyon ki ka rapòte yo. Kondwit la ka ladan vyolasyon nan Sikilè 230 (an anglè)PDF ak lòt lwa ki gouvène pratik sa yo devan IRS la.

Lwa Fiskal: Seksyon 7408 IRC (an anglè)

Enterè sou yon Penalite

Si yon penalite pa peye, n ap chaje ou enterè chak mwa jiskaske tout montan an fin peye. To enterè a ka chanje chak trimès. Chanjman ki fèt nan to enterè a pa afekte to enterè ki te chaje pou trimès oswa ane anvan yo.

Si nou te redui oswa retire penalite a, n ap redui oswa retire enterè ki an rapò avèk li a otomatikman. Gade To Enterè Chak Trimès pou Peman Taks ki Pa Sifi ak Sa ki Depase yo (an anglè) pou detay..

Peye yon Penalite

Ou ka peye pa lapòs avèk yon chèk.

Peye tout penalite ou yo pou anpeche penalite ak enterè yo vin plis.

Aplike pou yon plan pèman

Si w pa kapab peye tout montan penalite w yo alè, peye sa w genyen kounye a epi aplike pou yon plan pèman. Ou ka redwi penalite alavni yo lè w konfigire yon plan pèman.

Konteste yon Penalite

Si w pa dakò avèk yon penalite oswa enfòmasyon ki nan avi a pa kòrèk, ou ka fè demann yon apèl pou penalite a (an anglè).

Demann yon Ranbousman

Si ou te peye yon penalite yo te ba ou pa erè, ou kapab fè demann yon ranbousman avèk Fòm 6118, Demann Ranbousman pou Penalite Preparatè Deklarasyon Taks yo ak Pwomotè yo (an anglè). Voye fòm ranpli a nan biwo IRS ki te voye fakti a ba ou a. Ou dwe fè yon demann ranbousman nan 3 lane apre dat ou te peye penalite a.

Si ou pa peye penalite a, ou ka depoze Fòm 843, Reklamasyon pou Ranbousman ak Demann pou Rediksyon (an anglè). Si ou depoze Fòm 843, ou pa kapab ale nan Tribinal Distrik Etazini oswa Tribinal Reklamasyon Federal Etazini.

Jwenn Èd