Penalite pou Preparatè Enpo yo

Avoka, kontab piblik sètifye, ajan anwole oswa tout moun yo peye pou prepare deklarasyon enpo ka dwe yon penalite si yo pa swiv lwa fiskal yo, prensip yo ak règleman yo.

N ap voye yon avi oswa yon lèt ba ou pa lapòs, si ou dwe yon penalite, epi chaje w enterè mansyèl jiskaske ou peye tout montan ou dwe a.

Sou Paj Sa a

Sa pou Ou Fè Si Ou Resevwa yon Avi oswa yon Lèt IRS

Verifye si enfòmasyon ki nan notifikason w lan oswa lèt la kòrèk. Avi a oswa lèt la gen enfòmasyon sou penalite a, rezon pou chaj la ak sa pou w fè annapre. Swiv enstriksyon yo.

Si ou ka rezoud yon pwoblèm nan avi a, ka pa genyen penalite. Si enfòmasyon an pa kòrèk, oswa ou pa dakò, ou ka anmezi pou ou konteste penalite a oswa mande yon ranbousman.

Gade Konprann Avi oswa Lèt IRS Ou a pou plis detay.

Kòman Nou Kalkile Penalite a 

Nou ka kalkile penalite preparatè enpo yo dapre:

 • Kantite vyolasyon an
 • Règleman ki vyole yo
 • To enflasyon yo
 • Ane fiskal ki enplike yo

Penalite ak Règleman yo

W ap jwenn detay sou penalite preparatè enpo yo ak lwa fiskal la nan Tit 26 Kòd Etazini a nan Kòd Revni Entèn nan (IRC) (an anglè).

Aplike pou preparatè enpo ki souzestime responsabilite kontribyab  yo nan deklarasyon enpo yo:

 • Souzestimasyon akòz pozisyon ki pa rezonab yo – IRC § 6694(a): Penalite a se $1,000 oswa 50% (pi gwo ladan yo a) nan revni preparatè deklarasyon enpo a pou l prepare deklarasyon enpo a oswa reklamasyon an.
 • Souzestimasyon akòz kondwit volontè oswa san konsyans – IRC § 6694(b): Penalite a se $5,000 oswa 75% (pi gwo ladan yo a) nan revni preparatè deklarasyon enpo a pou l prepare deklarasyon enpo a oswa reklamasyon an.

Lwa Fiskal: Seksyon 6694 IRC (an anglè)

Aplike pou preparatè enpo ki pa swiv prensip ak règleman yo lè y ap prepare yon deklarasyon enpo:

Fay pou bay kontribyab la yon kopi – IRC § 6695(a). Penalite a se $50 pou chak fwa yon preparatè enpo pa bay yon kontribyab yon kopi yon deklarasyon enpo oswa yon reklamasyon ranbousman (Penalite maksimòm nan pa ka depase $27,000 nan ane sivil 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite a se $55 pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase $28,000. Pou reklamasyon yo te ranpli nan ane sivil 2024, penalite a se $60 pou chak fay epi penalite maksimòm lan pa ka depase $30,000.

Fay nan siyati deklarasyon an – IRC § 6695(b): Penalite a se $50 pou chak fwa yon preparatè enpo pa siyen yon deklarasyon oswa yon reklamasyon ranbousman (Penalite maksimòm nan pa ka depase $27,000 nan ane sivil 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite a se $55 pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase $28,000. Pou reklamasyon yo te ranpli nan ane sivil 2024, penalite a se $60 pou chak fay epi penalite maksimòm lan pa ka depase $30,000.

Si w paka bay nimewo idantifikasyon – IRC § 6695(c). Penalite a se $50 pou chak fwa yon preparatè enpo pa mete yon nimewo idantifikasyon fiskal pwofesyonèl sou yon deklarasyon oswa yon reklamasyon (Penalite maksimòm nan pa ka depase $27,000 nan ane sivil 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite a se $55 pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase $28,000. Pou reklamasyon yo te ranpli nan ane sivil 2024, penalite a se $60 pou chak fay epi penalite maksimòm lan pa ka depase $30,000.

Si w pa ka kenbe kopi oswa lis la – IRC § 6695(d). Penalite a se $50 pou chak fwa yon preparatè enpo pa kenbe yon kopi oswa yon lis deklarasyon enpo oswa reklamasyon li te prepare (Penalite maksimòm nan pa ka depase $27,000 nan ane sivil 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite s a se $55 pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase $28,000. Pou reklamasyon yo te ranpli nan ane sivil 2024, penalite a se $60 pou chak fay epi penalite maksimòm lan pa ka depase $30,000.

Fay nan deklarasyon enfòmasyon kòrèk – IRC § 6695(e). Penalite a se $50 pou chak fwa yon preparatè enpo pa mete enfòmasyon ki kòrèk nan deklarasyon enpo yo (Penalite maksimòm nan pa ka depase $27,000 nan ane sivil 2022 a). Pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a, penalite a se $55 pou chak fay epi penalite maksimòm nan pa ka depase $28,000. Pou reklamasyon yo te ranpli nan ane sivil 2024, penalite a se $60 pou chak fay epi penalite maksimòm lan pa ka depase $30,000.

Negosyasyon chèk la – IRC § 6695(f). Penalite pou ane sivil 2022 a se $545 pou yon preparatè deklarasyon fiskal ki andose oswa negosye yon chèk ki sou non yon lòt moun. Penalite pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a se $560. Penalite pou deklarasyon ki fèt nan ane sivil 2024 la se $600.00.

Fay nan dilijans pou detèmine kalifikasyon pou kèk avantaj fiskal – IRC § 6695(g). Penalite nan ane sivil 2022 a se $545 pou chak fwa yon preparatè enpo pa detèmine kalifikasyon yon kontribyab pou kondisyon fiskal chèf fwaye a ak kredi annapre yo:

 • Tout kredi depandan tankou Kredi Enpo Adisyonèl pou Timoun nan ak Kredi Enpo pou Timoun nan
 • Kredi Opòtinite Ameriken an
 • Kredi Enpo sou Revni
 • Kredi Aprantisaj pou Lavi

Penalite pou deklarasyon yo depoze nan ane sivil 2023 a se $560,00 pou chak fay. Penalite pou deklarasyon ki fèt nan ane sivil 2024 la se $600.00.

Lwa Fiskal: Seksyon 6695 IRC (an anglè)

Aplike pou moun k ap òganize oswa vann refij fiskal abizif.
Nou kalkile penalite a plizyè fason, toudepann de kondwit la:

 • Fo deklarasyon konsènan avantaj fiskal tranzaksyon an: Penalite a se 50% revni brit moun nan fè pou aktivite a.
 • Bay yon evalyasyon brit ki depase valè a: Penalite a se $1,000 oswa 100% (pi piti ladan yo a) revni brit moun nan fè pou aktivite a pou chak antite oswa aranjman (trete tankou yon aktivite apa) ak patisipasyon nan chak vant

Lwa Fiskal: Seksyon 6700 IRC (an anglè)

Penalite a se $1,000 ($10,000 pou deklarasyon enpo yon sosyete) paske ou te ankouraje souzestimasyon responsabilite fiskal yon moun sou deklarasyon enpo li. Nou ka evalye penalite yon fwa sèlman pou dokiman ki an rapò ak menm kontribyab la pandan yon grenn peryòd fiskal oswa evènman.

Lwa Fiskal: Seksyon 6701 IRC (an anglè)

Aplike pou divilgasyon oswa itilizasyon ki fèt nan dat 1ye Jiyè 2019 oswa apre.

Penalite a se $250 pou chak divilgason oswa itlizasyon enfòmasyon ki pa otorize yo bay yon preparatè deklarasyon pou preparasyon yon deklarasyon enpo. Maksimòm penalite ki evalye a pa ka depase $10,000 nan yon ane sivil.

Si yon divilgasyon oswa itilizasyon enfòmasyon ki pa otorize, fèt an koneksyon avèk yon krim ki gen rapò ak vòl idantite, penalite a se $1,000 pou chak itilizasyon oswa divilgasyon. Maksimòm penalite ki evalye a pa ka depase $50,000 nan yon ane sivil.

Lwa Fiskal: Seksyon 6713 IRC (an anglè)

Aplike pou moun k ap fè fwod oswa k ap fè fo deklarasyon sou deklarasyon enpo yo. Moun yo bay penalite sa a, yo akize yo pou krim epi yo ka:

 • Gen pou peye jiska 100 000 dola amann (500 000 dola si se yon sosyete)
 • Pran jiska 3 lane prizon
 • Gen obligasyon pou peye pou pouswit lajistis

Penalite sa aplike tou pou aktivite fwod ak fo aktivite ki gen rapò ak pwopozisyon konpwomi oswa yon akò kloz (an anglè).

Lwa Fiskal: Seksyon 7206 IRC (an anglè) 

Li ka aplike pou moun k ap prepare fo deklarasyon enpo, fo deklarasyon ak lòt fo dokiman yo. Moun yo bay penalite sa a akize pou deli minè e yo ka:

 • Genyen pou peye jiska $10,000 amann ($50,000 si se yon sosyete)
 • Pran jiska 1 lane prizon

Lwa Fiskal: Seksyon 7207 IRC (an anglè)

Aplike pou preparatè deklarasyon enpo k ap divilge an konesans de koz oswa pa enpridans enfòmasyon yo ba yo pou prepare yon deklarasyon enpo oswa itilize enfòmasyon yo pou lòt objektif ki pa preparasyon deklarasyon enpo. Preparatè deklarasyon yo bay penalite sa a akize pou deli minè e yo ka:

 • Genyen pou peye jiska $1,000 amann
 • Pran jiska 1 lane prizon
 • Gen obligasyon pou peye pouswit lajistis la

Lwa Fiskal: Seksyon 7216 IRC (an anglè)

Gouvènman ameriken an ka pote plent devan tribinal distri federal la pou kanpe kondwit ilegal ki gen rapò ak refij fiskal ak tranzaksyon ki ka rapòte yo. Kondwit la ka ladan vyolasyon nan Sikilè 230 (an anglè)PDF ak lòt lwa konsènan pratik devan IRS la.

Lwa Fiskal: Seksyon 7408 IRC (an anglè)

Enterè sou yon Penalite

Si yon penalite pa peye, n ap chaje ou enterè chak mwa jiskaske tout montan an fin peye. To enterè a ka chanje chak trimès. Chanjman ki fèt nan to enterè a pa afekte to enterè ki te chaje pou trimès oswa ane anvan yo.

Si nou te redui oswa retire penalite a, n ap redui oswa retire enterè ki an rapò avèk li a otomatikman. Gade To Enterè Chak Trimès pou Peman Enpo ki Pa Sifi ak Sa ki Depase yo pou plis detay.

Peye yon Penalite

Ou ka peye lè w sèvi ak youn nan opsyon peman elektwonik nou an ki fasil, sekirize, rapid ou ka peye pa lapòs avèk yon chèk.

Peye tout penalite ou yo pou anpeche pwochen penalite ak enterè yo vin plis.

Aplike pou yon plan pèman

Si w pa kapab peye tout montan penalite w yo alè, peye sa w kapab kounye a epi aplike pou yon plan pèman. Ou ka redwi penalite alavni yo lè w konfigire yon plan pèman.

Konteste yon Penalite

Si w pa dakò avèk yon penalite oswa enfòmasyon ki nan avi a pa kòrèk, ou ka fè demann yon apèl pou penalite a (an anglè).

Demann yon Ranbousman

Si ou te peye yon penalite yo te ba ou pa erè, ou kapab fè demann yon ranbousman avèk Fòm 6118, Demann Ranbousman pou Penalite Preparatè Deklarasyon Enpo yo ak Pwomotè yo (an anglè). Voye fòm ranpli a nan biwo IRS la ki te voye fakti a ba ou a. Ou dwe fè yon demann ranbousman nan 3 lane apre dat ou te peye penalite a.

Si ou pa peye penalite a, ou ka depoze Fòm 843, Reklamasyon pou Ranbousman ak Demann pou Rediksyon (an anglè). Si ou depoze Fòm 843, ou pa kapab ale nan Tribinal Distri Etazini oswa Tribinal Reklamasyon Federal Etazini.

Jwenn Èd