Hình phạt đối với Người khai thuế

Luật sư, kế toán viên được chứng nhận, đại diện đã đăng ký hoặc bất kỳ ai được trả tiền để khai thuế có thể bị phạt nếu họ không tuân thủ các luật, quy tắc và quy định về thuế.

Chúng tôi gửi thông báo hoặc thư cho bạn nếu bạn nợ tiền phạt và tính lãi hàng tháng cho đến khi bạn trả đủ số tiền bạn nợ.

Trên trang này

Làm gì nếu bạn nhận được thông báo hoặc thư từ IRS

Kiểm tra xem thông tin trên thông báo hoặc thư có chính xác không. Thông báo hoặc thư có thông tin về hình phạt, lý do bị tính phạt và những việc cần làm tiếp theo. Hãy làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn có thể sửa một vấn đề trong thông báo, có thể không bị phạt. Nếu thông tin chính xác và bạn không đồng ý, bạn có thể tranh chấp hình phạt hoặc yêu cầu hoàn tiền.

Để biết chi tiết, hãy xem Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Cách chúng tôi tính hình phạt 

Chúng tôi có thể tính các hình phạt đối với người khai thuế dựa trên:

 • Số lần vi phạm
 • Các quy định bị vi phạm
 • Tỷ lệ lạm phát
 • Các năm thuế liên quan

Hình phạt và Quy định

Xem chi tiết về các hình phạt đối với người khai thuế trong luật thuế trong Mục 26 của Bộ Luật Hoa Kỳ trong Bộ Luật Thuế vụ (IRC) (tiếng Anh).

Áp dụng cho những người khai thuế kê khai thiếu nợ phải trả của người đóng thuế trên tờ khai thuế:

 • Báo cáo thiếu do quan điểm không hợp lý – IRC § 6694(a):  Hình phạt là $1.000 hoặc 50% (tùy theo mức nào lớn hơn) thu nhập của người khai thuế để giúp khai tờ khai thuế hoặc yêu cầu
 • Báo cáo thiếu do hành vi cố ý hoặc thiếu thận trọng – IRC § 6694 (b): Hình phạt là $5.000 hoặc 75% (tùy theo mức nào lớn hơn) thu nhập của người khai thuế để giúp khai tờ khai thuế hoặc yêu cầu

Luật thuế: IRC Đoạn 6694 (tiếng Anh)

Áp dụng cho các người khai thuế không tuân theo các quy tắc và quy định đối với tờ khai thuế.

 • Không cung cấp bản sao cho người đóng thuế – IRC § 6695(a): Hình phạt là $50 cho mỗi lần người khai thuế không cung cấp bản sao của tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn thuế cho người đóng thuế (mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $27.000 đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2022). Đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2023, mức phạt là $55 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $28.000. Đối với các tờ khai được nộp vào năm dương lịch 2024, mức phạt là $60 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $30.000.
 • Không ký tên vào tờ khai thuế – IRC § 6695(b): Hình phạt là $50 cho mỗi lần người khai thuế không ký tên vào tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn thuế (mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $27.000 đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2022). Đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2023, mức phạt là $55 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $28.000. Đối với các tờ khai được nộp vào năm dương lịch 2024, mức phạt là $60 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $30.000.
 • Không cung cấp số nhận dạng – IRC § 6695(c): Hình phạt là $50 cho mỗi lần người khai thuế không đưa mã số người khai thuế (PTIN) vào tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn thuế (mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $27.000 đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2022). Đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2023, mức phạt là $55 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $28.000. Đối với các tờ khai được nộp vào năm dương lịch 2024, mức phạt là $60 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $30.000.
 • Không giữ lại bản sao hoặc danh sách – IRC § 6695(d): Hình phạt là $50 cho mỗi lần người khai thuế không giữ một bản sao hoặc danh sách của tờ khai thuế hoặc yêu cầu mà họ đã chuẩn bị (mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $27.000 đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2022). Đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2023, mức phạt là $55 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $28.000. Đối với các tờ khai được nộp vào năm dương lịch 2024, mức phạt là $60 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $30.000.
 • Không khai chính xác tờ khai thông tin – IRC § 6695(e): Hình phạt là $50 cho mỗi lần người khai thuế không cung cấp thông tin chính xác trên tờ khai thuế (mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $27.000 đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2022). Đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2023, mức phạt là $55 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $28.000. Đối với các tờ khai được nộp vào năm dương lịch 2024, mức phạt là $60 cho mỗi lần sai phạm và mức phạt tối đa không thể nhiều hơn $30.000.
 • Rút tiền séc– IRC § 6695(f): Hình phạt trong năm dương lịch 2022 là $545 đối với người khai thuế ký hoặc rút tiền séc trả cho người khác. Hình phạt đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2023 là $560,00. Hình phạt cho tờ khai nộp trong năm dương lịch 2024 là $600.00.
 • Không chuyên cần trong việc xác định tính đủ điều kiện để hưởng một số quyền lợi về thuế – IRC § 6695(g): Hình phạt trong năm dương lịch 2022 là $545 cho mỗi lần người khai thuế không xác định tính đủ điều kiện của người đóng thuế đối với tư cách khai thuế là chủ gia đình và các khoản tín thuế sau:
  • Bất kỳ tín thuế của người phụ thuộc nào bao gồm Tín thuế Trẻ em bổ sung và Tín thuế Trẻ em
  • Tín thuế Cơ hội Mỹ
  • Tín thuế Thu nhập kiếm được
  • Tín thuế Học tập trọng đời

Hình phạt đối với các tờ khai thuế được nộp trong năm dương lịch 2023 là $560,00 cho mỗi lần sai phạm. Hình phạt cho tờ khai nộp trong năm dương lịch 2024 là $600.00.​​​

Luật thuế: IRC Đoạn 6695 (tiếng Anh)

Áp dụng cho những người tổ chức hoặc bán các cách thức lạm dụng tránh thuế.

Chúng tôi tính hình phạt khác nhau tùy thuộc vào hành vi:

 • Tuyên bố sai về lợi ích thuế của giao dịch:  Phạt 50% tổng thu nhập mà người đó kiếm được cho hoạt động này
 • Phóng đại tổng định giá:  Hình phạt là $1.000 hoặc 100% (tùy theo mức nào thấp hơn) tổng thu nhập mà người đó kiếm được cho hoạt động này đối với từng tổ chức hoặc thỏa thuận (được coi là hoạt động riêng biệt) và việc tham gia vào mỗi giao dịch bán

Luật thuế: IRC Đoạn 6700 (tiếng Anh)

Hình phạt là $1.000 ($10.000 nếu là tờ khai thuế doanh nghiệp) cho việc hỗ trợ ước tính thiếu nợ thuế của một người trên tờ khai thuế của họ. Chúng tôi có thể định mức hình phạt này chỉ một lần đối với các tài liệu liên quan đến cùng một người đóng thuế trong một thời hạn chịu thuế hoặc một sự kiện.

Luật thuế: IRC Đoạn 6701 (tiếng Anh)​​​​

Áp dụng cho các hành vi tiết lộ hoặc sử dụng được thực hiện vào hoặc sau ngày 1 tháng 7, 2019.

Hình phạt là $250 cho mỗi lần tiết lộ hoặc sử dụng trái phép thông tin được cung cấp cho người khai thuế để khai tờ khai thuế. Hình phạt tối đa được định mức không được nhiều hơn $10.000 trong một năm dương lịch.

Nếu việc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép thông tin có liên quan đến tội trộm cắp danh tính, hình phạt là $1.000 cho mỗi lần sử dụng hoặc tiết lộ. Hình phạt tối đa được định mức không được nhiều hơn $50.000 trong một năm dương lịch.

Luật thuế: IRC Đoạn 6713 (tiếng Anh)

Áp dụng cho những người có hành vi gian lận hoặc khai báo sai trên tờ khai thuế. Những người bị định mức hình phạt này bị buộc tội nghiêm trọng và có thể:

 • Bị phạt đến $100.000 ($500.000 trong trường hợp là công ty)
 • Bị phạt tù đến 3 năm
 • Bị yêu cầu thanh toán các chi phí truy tố

Hình phạt này cũng áp dụng cho các hoạt động gian lận và dối trá liên quan đến các đề nghị thỏa hiệp hoặc thỏa thuận kết thúc (tiếng Anh).

Luật thuế: IRC Đoạn 7206 (tiếng Anh)

Nó có thể áp dụng cho những người khai tờ khai thuế, báo cáo hoặc các tài liệu gian lận khác. Những người bị định mức hình phạt này bị buộc tội nhẹ và có thể:

 • Bị phạt đến $10.000 ($50.000 trong trường hợp là công ty)
 • Bị phạt tù đến 1 năm

Luật thuế: IRC Đoạn 7207 (tiếng Anh)

Áp dụng cho những người khai thuế cố ý hoặc bất cẩn tiết lộ thông tin được cung cấp cho họ để khai tờ khai thuế hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc khai tờ khai thuế. Những người khai thuế bị định mức hình phạt này bị buộc tội nhẹ và có thể:

 • Bị phạt đến $1.000
 • Bị phạt tù đến 1 năm
 • Bị yêu cầu thanh toán các chi phí truy tố

Luật thuế: IRC Đoạn 7216 (tiếng Anh)

Chính phủ Hoa Kỳ có thể kiện lên tòa án quận liên bang để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp của người khai thuế hoặc cấm họ hành động với tư cách là người khai thuế.

Luật thuế: IRC Đoạn 7407 (tiếng Anh)

Chính phủ Hoa Kỳ có thể kiện lên tòa án quận liên bang để ngăn chặn một người thực hiện hành vi phi pháp liên quan đến tránh thuế và các giao dịch được khai báo. Các hành vi này bao gồm các vi phạm trong Thông tư 230 (tiếng Anh)PDF và các luật khác về việc hành nghề trước IRS.

Luật thuế: IRC Đoạn 7408 (tiếng Anh)​​​​

Lãi trên hình phạt

Nếu một khoản phạt không được trả, chúng tôi sẽ tính lãi hàng tháng cho đến khi số tiền được thanh toán đầy đủ. Lãi suất có thể thay đổi hàng quý. Những thay đổi đối với lãi suất không ảnh hưởng đến lãi suất được tính cho các quý hoặc năm trước.

Nếu chúng tôi giảm hoặc xóa hình phạt, chúng tôi sẽ tự động giảm hoặc xóa tiền lãi liên quan. Để biết chi tiết, hãy xem Lãi suất hàng quý cho việc trả thiếu và trả thừa thuế.

Trả tiền phạt

Bạn có thể thanh toán bằng một trong các tùy chọn thanh toán điện tử an toàn, nhanh chóng và dễ dàng của chúng tôi hoặc bạn có thể trả tiền bằng séc qua đường bưu điện.

Trả đầy đủ tiền phạt của bạn để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng thêm trong tương lai.

Nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán 

Nếu bạn không thể trả đầy đủ số tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền bạn có thể trả ngay bây giờ, và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Tranh chấp hình phạt

Nếu bạn không đồng ý với hình phạt hoặc thông tin trên thông báo không chính xác, bạn có thể khiếu nại hình phạt (tiếng Anh).

Yêu cầu hoàn tiền 

Nếu bạn đã trả tiền phạt được định mức nhầm lẫn, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền với Mẫu 6118, Yêu cầu hoàn tiền cho hình phạt cho Người khai thuế và Người thúc đẩy (tiếng Anh). Gửi biểu mẫu đã hoàn thành đến văn phòng IRS, nơi đã gửi cho bạn bảng báo cáo thanh toán. Bạn phải yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 3 năm kể từ ngày bạn trả tiền phạt.

Nếu bạn không trả tiền phạt, bạn có thể nộp Mẫu 843, Yêu cầu hoàn thuế và Yêu cầu giảm (tiếng Anh). Nếu bạn nộp Mẫu 843, bạn không thể ra Tòa án Quận Hoa Kỳ hoặc Tòa Hoa Kỳ về Bồi khoản của Liên bang.

Nhận trợ giúp