Body
 

Free File đóng cửa vào mùa nghỉ lễ. Xin trở lại vào tháng Giêng 2019 để nộp tờ khai thuế 2018 của quý vị.

IRS khuyến khích mọi người dùng “Paycheck Checkup (Kiểm Tra Chi Phiếu Lương)”. Để tìm hiểu thêm về cách luật thuế mới có thể ảnh hưởng đến việc khai thuế của quý vị như thế nào trong năm tới, duyệt qua Ấn bản 5307 mới của IRS, Cơ Bản Cải Cách Thuế cho Cá Nhân và Gia Đình.


Chào mừng đến Free File (Khai Thuế Miễn Phí) để quý vị có thể khai thuế lợi tức liên bang miễn phí với nhu liệu lập ra và khai thuế.

Hãy để Free File thực hiện công việc khó khăn cho quý vị với nhu liệu danh tiếng hay Free File Fillable Forms (Mẫu Điền Khai Thuế Miễn Phí).

Lợi tức dưới $66,000: Nhu liệu Free File

  • Khai thuế bằng nhu liệu miễn phí, dễ sử dụng
  • Có sẵn lựa chọn khai thuế tiểu bang miễn phí
  • Dùng Công Cụ Tìm Nhu Liệu Khai Thuế (Free File Software Lookup Tool) để tìm lựa chọn khai thuế tiểu bang và liên bang miễn phí

 

Nhu liệu Free File

   

Lợi tức trên $66,000: Các Mẫu Ðiền Khai Thuế Miễn Phí
 

  • Phải biết cách tự khai thuế
  • Tính toán; chỉ có chỉ dẫn căn bản
  • Quý vị phải có bản Khai Thuế 2015
  • Không có giúp khai thuế tiểu bang
  • Gia hạn qua E-file

 

Các Mẫu Ðiền Khai Thuế Miễn Phí