Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS
Breadcrumb Region

Khai thuế miễn phí: Khai thuế liên bang miễn phí

 
Tôi vẫn có thể dùng Free File? Có, tất nhiên là được. Nếu quý vị được thêm thời gian hoặc vẫn cần e-file bản khai thuế liên bang năm 2016 của mình, thì quý vị có thể dùng Free File để chuẩn bị và e-file bản khai thuế của mình miễn phí.


Chào mừng đến Free File (Khai Thuế Miễn Phí) để quý vị có thể khai thuế lợi tức liên bang miễn phí với nhu liệu lập ra và khai thuế.

Hãy để Free File thực hiện công việc khó khăn cho quý vị với nhu liệu danh tiếng hay Free File Fillable Forms (Mẫu Điền Khai Thuế Miễn Phí).

Lợi tức dưới $64,000: Nhu liệu Free File

  • Khai thuế bằng nhu liệu miễn phí, dễ sử dụng
  • Có sẵn lựa chọn khai thuế tiểu bang miễn phí
  • Dùng Công Cụ Tìm Nhu Liệu Khai Thuế (Free File Software Lookup Tool) để tìm lựa chọn khai thuế tiểu bang và liên bang miễn phí

 

BẮT ĐẦU
Khai Miễn Phí Ngay (tiếng Anh)
Start Free File Now

Nhu liệu Free File

   

Lợi tức trên $64,000: Các Mẫu Ðiền Khai Thuế Miễn Phí
 

  • Phải biết cách tự khai thuế
  • Tính toán; chỉ có chỉ dẫn căn bản
  • Quý vị phải có bản Khai Thuế 2015
  • Không có giúp khai thuế tiểu bang
  • Gia hạn qua E-file

 

BẮT ĐẦU Các Mẫu Đơn Điền
Thông Tin Ngay (tiếng Anh)
Start Fillable Forms Now

 

Các Mẫu Ðiền Khai Thuế Miễn Phí

After you select Free File software, select "Leave IRS Site" to get to the tax software website.

About this Program

-->