Body

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng bao gồm những cải cách toàn diện về bảo hiểm y tế và gồm chứa nhiều điều khoản thuế vụ ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, hãng bảo hiểm, tổ chức được miễn thuế và cơ quan chính phủ. Các điều khoản thuế vụ (tiếng Anh) này bao gồm nhiều thay đổi quan trọng, và gồm chứa cách cá nhân và gia đình khai thuế. Luật cũng bao gồm quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức và người sử dụng lao động khác.

Cá Nhân & Gia Đình

 

​Chủ Lao Động

Luật đòi hỏi quý vị và những người phụ thuộc phải có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị mua bảo hiểm từ Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế, thì quý vị có thể hội đủ điều kiện được tín thuế bảo phí.

 > Xem thêm…

 

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng bao gồm nhiều quy định đối với chủ lao động liên quan đến bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Quy mô và cơ cấu lực lượng lao động quyết định trách nhiệm của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị không có nhân viên thì thông tin sau đây không áp dụng cho quý vị.

 > Xem thêm…