Body

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng nêu những cải cách toàn diện về bảo hiểm y tế và gồm chứa nhiều điều khoản thuế vụ ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, hãng bảo hiểm, tổ chức được miễn thuế và cơ quan chánh phủ. Các điều khoản thuế vụ (Tiếng Anh này có nhiều thay đổi quan trọng, kể cả cung cách khai và nộp thuế của cá nhân và gia đình. Luật lệ cũng nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của những tổ chức và hãng sở khác.

Cá Nhân & Gia Đình

 

Hãng Sở

Luật lệ đòi hỏi quý vị và những người phụ thuộc phải có bảo hiểm chăm sóc y tế. Nếu quý vị mua bảo hiểm từ Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế, thì quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế bảo phí.

 

  > Xem thêm…  

 

 

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng bao gồm nhiều quy định đối với hãng sở về bảo hiểm chăm sóc y tế. Quy mô và cơ cấu lực lượng lao động sẽ định rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu quý vị không có nhân viên thì thông tin sau đây không áp dụng cho quý vị.

 

  > Xem thêm…