Body

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng bao gồm các cải cách toàn diện về bảo hiểm y tế và bao gồm các điều khoản thuế ảnh hưởng đến các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, công ty bảo hiểm, các tổ chức được miễn thuế và các tổ chức chính phủ. Các điều khoản thuế (tiếng Anh) này có những thay đổi quan trọng, bao gồm cách các cá nhân và gia đình khai thuế. Luật cũng bao gồm những quyền lợi được hưởng và trách nhiệm đối với các tổ chức khác và hãng sở.

 

Cá Nhân & Gia Đình

Luật yêu cầu quý vị và những người phụ thuộc của quý vị phải có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị đã mua bảo hiểm từ Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (tiếng Anh) thì quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh).

Hãng sở

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng bao gồm các yêu cầu đối với hãng sở liên quan đến bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Quy mô và cơ cấu của lực lượng lao động của quý vị quyết định trách nhiệm của quý vị.

Nếu quý vị không có nhân viên, thông tin này sẽ không áp dụng cho quý vị.