Các Điều Khoản Thuế Của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng Cho Hãng Sở

Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng, hoặc luật chăm sóc sức khỏe, bao gồm những quyền lợi được hưởng và trách nhiệm đối với hãng sở. Quy mô và cơ cấu của lực lượng lao động của quý vị quyết định những gì áp dụng với quý vị. Quy mô của một hãng sở được xác định bởi số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian, bao gồm cả những người tương đương làm việc toàn thời gian.

Để được trợ giúp về việc xác định quy mô lực lượng lao động của quý vị mỗi năm, hãy xem trang của chúng tôi về Xác Định Xem Một Hãng Sở Có Phải Là Hãng Sở Lớn Áp Dụng Không (tiếng Anh).

 

Hãng Sở Nhỏ

Hãng sở nhỏ, thường là những người có ít hơn 50 nhân viên làm việc toàn thời gian, có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế và những quyền lợi được hưởng khác. 

 

Hãng Sở Lớn

Một hãng sở lớn áp dụng, thường là những người có từ 50 nhân viên làm việc toàn thời gian trở lên, bao gồm cả những người tương đương làm việc toàn thời gian.

Nếu quý vị không có nhân viên thì thông tin trong phần dưới đây không áp dụng cho quý vị. Tuy nhiên, các điều khoản khác, chẳng hạn như phí nhà cung cấp bảo hiểm, hoặc phí thuốc theo toa có thương hiệu (tiếng Anh), có thể ảnh hưởng đến tổ chức của quý vị. Để biết danh sách các điều khoản thuế ACA, hãy truy cập trang Các Điều Khoản Thuế Theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng (tiếng Anh).

Tại sao quy mô lực lượng lao động của hãng sở lại quan trọng?

Một số hãng sở được liên kết có quyền sở hữu chung hoặc hãng sở thuộc nhóm được kiểm soát được coi là một phần của nhóm tổng hợp (tiếng Anh). Trong trường hợp này, quý vị phải tổng hợp hoặc kết hợp các nhân viên của mình để xác định quy mô lực lượng lao động của quý vị. Tìm hiểu thêm trên trang về Xác Định Xem Một Hãng Sở Có Phải Là Hãng Sở Lớn Áp Dụng Không (tiếng Anh).

Các hãng sở lớn áp dụng có thể tìm thấy các nguồn trợ giúp và tin tức mới nhất tại Trung Tâm Thông Tin Dành Cho Hãng Sở Lớn Áp Dụng (tiếng Anh).