Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng (ACA) hoặc luật chăm sóc sức khỏe có nêu quyền lợi và trách nhiệm của hãng sở. Kích cỡ và cấu trúc của số người lao động của quý vị sẽ xác định điều khoản nào áp dụng cho quý vị. Kích cỡ của hãng sở là số nhân viên toàn nhiệm, gồm cả nhân viên tương đương toàn nhiệm.

Để biết kích cỡ của số người lao động thì xem trang Xác định xem Hãng có Được Gọi là Hãng Lớn hay không (Determining if an Employer is an Applicable Large Employer)

 Hãng Sở Nhỏ

 

Hãng Sở Lớn

Nói chung hãng sở nhỏ có ít hơn 50 nhân viên toàn nhiệm có thể đủ điều kiện được tín dụng và những quyền lợi khác.

 

  > Xem thêm...

  Nói chung, hãng sở lớn có từ 50 nhân viên toàn nhiệm trở lên, gồm cả nhân viên tương đương toàn nhiệm.

 

  > Xem thêm...

Nếu không có nhân viên thì thông tin trong đoạn bên dưới đây không áp dụng cho quý vị. Tuy nhiên, các điều khoản thuế khác như chi phí người cung cấp bảo hiểm (insurance provider fee), hoặc chi phí thuốc chánh hiệu kê toa (branded prescription drug fee), có thể ảnh hưởng đến tổ chức của quý vị. Đến trang Điều Khoản Thuế của Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng Điều Khoản Thuế theo Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng (Affordable Care Act Tax Provisions) để lấy danh sách các điều khoản thuế theo ACA.

Tại sao kích cỡ số người lao động của hăng sở lại quan trọng?

  • Nếu có ít hơn 25 nhân viên toàn nhiệm, gồm cả nhân viên tương đương toàn nhiệm thì quý vị có thể hội đủ điều kiện được Tín Thuế Chăm Sóc Sức Khỏe cho Tiểu Thương (Small Business Health Care Tax Credit) để trang trải chi phí chu cấp bảo hiểm.
  • Nói chung, hãng sở có 50 nhân viên hoặc ít hơn có thể hội đủ điều kiện mua bảo hiểm qua Chương Trình Sức Khỏe Tùy Chọn cho Tiểu Thương (Small Business Health Options Program, hay SHOP). Tìm hiểu thêm tại HealthCare.gov
  • Nếu có 50 hoặc nhiều hơn nhân viên toàn nhiệm, gồm cả nhân viên tương đương toàn nhiệm thì được coi là hãng sở lớn và cần có bản khai cho nhân viên và nộp báo cáo thông tin khai thuế thường niên (annual information return reporting), tcho biết quý vị có cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên không và nếu có thì cấp bảo hiểm nào. Hãng sở lớn cũng phải tuân hành các điều khoản chia sẻ trách nhiệm hãng sở (Employer Shared Responsibility provisions)
  • Một số tiểu bang cho các hãng sở có khoảng 100 nhân viên mua bảo hiểm qua Chương Trình Sức Khỏe Tùy Chọn cho Tiểu Thương (Small Business Health Options Program, hay SHOP).
  • Bất kể kích cỡ, tất cả các hãng sở chu cấp chương trình tự bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên phải khai thuế thường niên (must file an annual return) cho biết một số thông tin về mỗi nhân viên được bảo hiểm và thông tin tương tự cho người được bảo hiểm.

Một số hãng sở phụ thuộc có quyền sở hữu chung hoặc hãng sở là một phần của nhóm bị kiểm soát được coi là một phần của nhóm kết hợp (agregated group). Trong trường hợp này, quý vị phải gom chung lại hoặc gộp chung nhân viên của mình để biết kích cỡ số người lao động. Tìm hiểu thêm trên trang Xác định xem Hãng có Được Gọi là Hãng Lớn hay không (Determining if an Employer is an Applicable Large Employer).

Các hãng sở lớn có thể tìm tài nguyên và tin tức mới nhất tại Trung Tâm Thông Tin về Hãng Sở Lớn (Applicable Large Employer Information Center)