Các Điều Khoản Thuế Của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng Cho Hãng Sở Nhỏ

Một số điều khoản của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng, hoặc luật chăm sóc sức khỏe, chỉ áp dụng cho hãng sở nhỏ, thường là những hãng sở có ít hơn 50 nhân viên làm việc toàn thời gian, bao gồm cả những nhân viên tương đương làm việc toàn thời gian.

Nếu quý vị có ít hơn 50 nhân viên, nhưng là thành viên của một nhóm có mức sở hữu chung hoặc liên quan nhất định với 50 nhân viên làm việc toàn thời gian trở lên, bao gồm cả nhân viên tương đương làm việc toàn thời gian thì quý vị phải tuân theo quy tắc cho hãng sở lớn.

Dưới đây là các trách nhiệm và những quyền lợi được hưởng đối với hãng sở nhỏ theo luật chăm sóc sức khỏe:

Bảo hiểm

Quý vị có thể mua bảo hiểm thông qua Chương Trình Lựa Chọn Sức Khỏe Cho Doanh Nghiệp Nhỏ (SHOP) (tiếng Anh). Tìm hiểu thêm tại HealthCare.gov (tiếng Anh).

Khai báo

Khoản Chi Trả & Tín Thuế