Điều Khoản Thuế Vụ theo Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Một số điều khoản của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng hay luật chăm sóc sức khỏe chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, nói chung với các hãng sở có ít hơn 50 nhân viên, kể cả nhân viên làm việc toàn thời gian.

Nếu quý vị có ít hơn 50 nhân viên nhưng là thành viên của một nhóm có mức sở hữu chung hoặc liên quan nhất định có từ 50 nhân viên làm việc toàn thời gian trở lên, kể cả nhân viên làm việc toàn thời gian, thì quý vị phải áp dụng quy định dành cho các hãng sở lớn.

Sau đây là trách nhiệm và quyền lợi của các hãng nhỏ theo luật chăm sóc sức khỏe.

Bảo Hiểm

Báo Cáo

Tiền Trả & Tín Chỉ

 

  • Quý vị phải khấu lưu và báo cáo 0.9 phần trăm tiền tính thêm trên lương hoặc tiền lương cho nhân viên vượt quá $200,000. Tìm hiểu thêm  (Learn more).
  • Quý vị có thể phải báo cáo giá trị bảo hiểm (report the value of the health insurance coverage) sức khỏe quý vị cung cấp cho mỗi nhân viên trên Mẫu Đơn W-2 của họ.
  • Nếu quý vị trả tiền tự bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên thì phải đệ nộp bản khai thường niên báo cáo một số thông tin của từng nhân viên mà quý vị bảo hiểm. Tìm hiểu thêm (Learn more).
  • Quý vị có thể hội đủ điều kiện được Tín Thuế Chăm Sóc Sức Khỏe cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Health Care Tax Credit) nếu quý vị trả cho ít nhất 50 phần trăm phí tổn bảo phí của nhân viên, và số nhân viên làm việc toàn thời gian của quý vị ít hơn 25 người.
  • Xem Tín Thuế Chăm Sóc Sức Khỏe cho Doanh Nghiệp Nhỏ Estimator.
  • Nếu quý vị tự bảo hiểm thì có thể phải trả lệ phí để tài trợ cho Quỹ Tín Nhiệm Nghiên Cứu Kết Quả Tập Trung cho Bệnh Nhân (Patient- Centered Outcomes Research Trust Fund).