Dispozisyon Fiskal nan Lwa sou Swen Abòdab pou Ti Anplwayè

Kèk nan dispozisyon yo nan Lwa sou Swen Abòdab la, oswa lwa sou swen sante, konsène sèlman ti anplwayè yo, jeneralman sila yo ki gen pi piti pase 50 anplwaye aplentan, ki gen ladan anplwaye ki ekivalan ak anplwaye aplentan.

Si ou gen mwens pase 50 anplwaye, men ou se yon manm nan yon gwoup ki gen yon sèten nivo byen an komen oswa asosye avèk 50 anplwaye aplentan oswa plis, ki gen ladan anplwaye ki ekivalan ak anplwaye aplentan, ou soumèt a règleman pou gwo anplwayè yo (an anglè).

Men responsablite ak avantaj pou ti anplwayè dapre lwa swen sante a:

Asirans

Ou ka achte asirans atravè Pwogram Opsyon Sante pou Ti Biznis (SHOP) (an anglè). Aprann plis sou HealthCare.gov (an anglè).

Rapòte

Pèman & Kredi