Nan seri sa yo:

Fason pou ranpli enpo w: etap pa etap
Tcheke si w bezwen ranpli
Rasanble dokiman w yo
Jwenn kredi ak dediksyon
Depoze deklarasyon w lan
Jwenn ranbousman w
Peye enpo w yo a lè
Pare pou w ranpli enpo ane pwochen


Etap pou ranpli

Itilize etap ak resous sa yo pou fè depoze Fòm 1040 ou a pi fasil.

Menm si ou pa oblije ranpli yon deklarasyon taks, ou ka vle ranpli. Ou ka jwenn yon ranbousman:

Si ou dwe enpo, li enpòtan pou ranpli epi peye alè (an anglè) pou evite penalite ak enterè.

Jwenn dènye chanjman enpo yo (an anglè)

Pare pou ranpli kounye a

Kòmanse fè sa avèk  Deklare Gratis


Jwenn èd nan men volontè IRS-sètifye

Jwenn èd gratis pou prepare enpo si nenpòt nan sa yo aplike avè w:

  • Touche $64 000 oswa mwens
  • Gen yon andikap
  • Bezwen sipò lang
  • Gen 60 an oswa plis

Vizite yon Sant Asistans pou Kontribyab IRS

Kontakte nou