Rapòte amsonaj ak eskokri anliy

IRS pa antre an kontak ak kontribyab pou mande yo bay done pèsonèl oubyen finansyè yo nan imèl, mesaj tèks ni kanal medya sosyal yo. Sa vle di li p ap mande nimewo PIN, modpas oubyen enfòmasyon ki bay aksè pou nan kat kredi, kont labank oubyen lòt kont finansye.

Amsonaj se yon fwod sou entènèt tipik ki vini nan imèl ou pa t mande epi/oubyen sitwèb ki poste kòm si se sitwèb lejitim epi y ap file viktim ki pa sispèk se koken yo ye, pou yo ka pran nan men yo done pèsonèl ak enfòmasyon sou finans yo.

Rapòte tout imel – sa gen ladan l antèt konplè imel la- ki deklare di se IRS oubyen yon fonksyon IRs yo ye nan phishing@irs.gov. Si w pèdi lajan akòz ensidan ki gen pou wè ak IRS, tanpri rapòte sa bay Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal (TIGTA) (an anglè) epi Pote plent bay Komisyon Kòmès Federal (FTC) (an anglè) ak Sant Plent Krim sou Entènèt (IC3) (an anglè). Ou kapab voye imel la bay depatman abi founisè sèvis entènèt ou a.

Remak: Ou ka jwenn èd pou pifò pwobl enpo sou entènèt oswa pa telefòn.

Si w resevwa yon imel ki deklare di se IRS ki voye l epi ki mande w done pèsonèl, pou enpo ki asosye ak yon gwo envèstisman, eritaj oubyen lotri.

 1. Pa reponn.
 2. Pa ouvri okenn dokiman ki atache Yo ka gen ladan yo kòd ki gen malis ladan l ki ka enfekte konpitè w la oubyen telefòn mobil ou.
 3. Pa klike sou okenn lyen yo voye vizite paj pwoteksyon idantite nou an si w klike sou yon lyen imel oubyen sitwèb epi w antre ladan enfòmasyon konfidansyèl.
 4. Voye antèt konplè imel la (an anglè) - oswa voye imel la ban nou nan phishing@irs.gov. Pa voye imaj ekran oswa imaj ki eskane paske sa ka fè nou pèdi enfòmasyon sou yo ki gen anpil valè.
 5. Efase imel orijinal la.

Fo Apèl telefonik nan non IRS - menm jan ak lòt tip apèl endezirab (tankou apèl wobo telemakèt, fo sibvansyon, sipò teknik, gen nan lotri, elatriye.) toujou rete eskwokri ki popilè. Kontribyab yo dwe anvizaje bloke apèl sa yo. Gen lojisyèl pou bloke apèl ki fasil pou enstale ki disponib pou telefòn entèlijan yo. Malgre IRS pa andose okenn nan solisyon oubyen mak sa yo, yon echantiyon opsyon ki disponib yo se:

Rapò Konsomatè (an anglè)
Rapò Avoka Konsomatè (an anglè)
CTIA (an anglè) 

Si w resevwa apèl yon moun ki pretann se IRS, men ou sispèk se pa yon anplwaye IRS:

 • Gade enfòmasyon sou kont enpo ou sou entènèt oubyen revize opsyon pèman w sou IRS.gov pou w ka wè vre ki kantite egzak ou dwe vre
 • Si moun ki rele a se yon anplwaye IRS ki gen yon bezwen lejitim pou l kontakte ou, tanpri retounen apèl la ak nimewo apwopriye ou jwenn nan resous nou mete sou entènèt la

Si endividi a pa yon anplwaye IRS epi l pa gen okenn ka lejitim pou l kontakte ou, menm si ou viktim oubyen ou pa viktim kou eskwokri nan men l, rapòte ensidann sa a bay Ajans lwa pou respè lalwa yo:

Tanpri rapòte apèl fwod ki an rapò ak IRS oubyen Ministè Finans nan phishingg@irs.gov (Subject: IRS Phone Scam) (Sijè: Eskwokri Telefòn IRS).

Pou nenpòt apèl fwod, aprè w koute mesaj la, pa bay okenn enfòmasyon epi akwoche. Lè w rapòte yon apèl fwod, tanpri mete ladan n:

 • Nimewo telefòn moun ki rele a (egzanp, idantifikasyon apèl)
 • Nimewo telfòn yo te mande pou w rele a
 • Yon ti deskripsyon tou kout sou kòman kominikasyon an te dewoule

Si posib, mete:

 • Non anplwaye a
 • Nimewo badj anplwaye a
 • Dat ak lè egzat ou te resevwa apèl la
 • Lokalizasyon jewografik epi fizo orè kote w te resevwa apèl la si posib

An plis, tanpri anvizaje drese yon plent bay:

Ale sou IRS.gov epi chèche nan lèt, nòt, oubyen nan nimewo fòm. Tanpri pa bliye moun k ap fè fwod yo anpil fwa modifye lèt ak fòm lejitim IRS yo. Tanpri pa bliye fwodè yo anpil fwa modifye lèt ak fòm lejitim IRS yo. Ou ka jwenn enfòmasyon tou nan Konprann Nòt oubyen Lèt Pa W La oubyen chèche Fòm ak Enstriksyon (an anglè). Pou enfòmasyon adisyonèl tanpri gade Kòman w ka konnen si se IRS vrèman ki rele oubyen ki frape nan pòt kay ou (an anglè).

Si se yon bagay lejitim, w ap jwenn enstriksyon sou kòman pou w reyaji. Si dwe gen fòm pou w ranpli epi ou pa fin sèten si se pa yon fo reprezantan, w ap bezwen verifye èske fòm nan idantik ak fòm ki sou IRS.gov lè w chèche ​​​​​​Fòm ak Enstriksyon (an anglè).

Si w pa jwenn enfòmasyon an sou sitwèb nou an, oubyen yo diferan ak sa lèt la di w fè a, tanpri itilize resous apwopriye yo nou genyen sou entènèt la.

Depi w ou dekouvri li pa lejitim, rapòte ensidan an bay TIGTA (an anglè) epi voye l nan phishing@irs.gov.

Depi 2016, phishing@irs.gov resevwa imèl kèk òganizasyon ki te sibi pa mwayen eskwokri elektwonik tantativ eskwokri W2 nan men konpwomisyon imèl kòmèsyal (BEC) ak Izipatè imèl komèsyal (BES).

Gen plizyè varyant nan eskwokri sa a (egzanp: fo bòdwo, kat kado, detounman fon, detounman tit/depo, etc.). Tanpri annik kontakte IRS pou varyant W2 a. Ou ka rapòte varyant W2 a bay IRS – kit ou viktim ou non – epi w bezwen rapòte nenpòt varyant BEC/BES bay Sant Plent pou Krim Elektwonik (an anglè).

Si viktim nan twonpri sa a (pa egzanp, ou te voye W2) tanpri voye imel la bay dataloss@irs.gov epi tou voye antèt konplè email yo bay phishing@irs.gov (Subject: W2 Scam) (Sijè: eskwokri W2).

Si w te resevwa yon imel eskwokri, men ou pat ba yo okenn enfòmasyon, tanpri voye antèt konplè imel la bay phishing@irs.gov (Subject: W2 Scam)(Sijè: Eskwokri W2).

Si w rapòte eskwokri W2 bay phishing@irs.gov tanpri klarifye si w te viktim.

Tanpri gade:

Pifò lèt IRS voye pa lapòs ameriken ap gen yon lèt oswa yon nimewo. Gade Kijan pou mwen verifye korespondans ki soti IRS la? Nan kèk ka lèt yo ta ka pa soti nan IRS men nan ajans prive koleksyon (an anglè) dèt yo.

Lòt lèt (an anglè) moun pa atann yo ta ka voye pa lapòs soti nan soulajman dèt enpo oswa konpayi rezolisyon enpo.

Rapòte kourye sa yo bay Sèvis Postal Etazini (an anglè) ak Komisyon Kòmès Federal (FTC) (an anglè) la. Komisyon Komès Federal la bay konsèy pou diminye kourye endezirab yo.

Kontakte avoka jeneral (an anglè) la biwo pou pwoteksyon konsomatè.

Kontakte konpayi kat kredi w la pou w diskite akizasyon yo epi rapòte konpayi an bay Komisyon Kòmès Federal (FTC) (an anglè) la.

IRS bay enfòmasyon soufason pou w jwenn yon EIN.

Genyen yon anak ki gen ladann yon fo Fòm W8-BEN (an anglè). Si w se yon sitwayen etranje, tanpri vizite paj akèy FATCA (an anglè) a.

Depi w ou dekouvri li pa lejitim, rapòte ensidan an bay TIGTA (an anglè) epi voye l bay  phishing@irs.gov (Subject: FAX) (Sijè: FAX).

Si w se yon sitwayen Ameriken k ap viv Ozetazini oubyen sou tèritwa l yo oubyen yon sitwayen Ameriken k ap viv aletranje.

 1. Konplete fòm plent apwopriye nan Komisyon Envestisman ak Echanj Ozetazini (an anglè).
 2. Fè swiv imel la bay phishing@irs.gov (Subject: Stock) (Sijè: Gwoup Aksyon).
 3. Si w viktim swa yo vòlè lajan w oubyen idantite w, ou ka soumèt yon plent bay Komisyon Kòmès Federal (FTC) (an anglè) ak Sant Plent Krim sou Entènèt (IC3) (an anglè) a. Tanpri gade Biwo Envestigasyon Federal pou Viktim Fwod Lajan Kriptografik. Phishing@irs.gov IRS la pa ede nan rekiperasyon pèt lajan kriptografik.

Si w pa yon sitwayen Ameriken epi w rezide nan lòt peyi ki pa Etazini.

 1. Konplete fòm plent ki apwopriye a nan Komisyon Envestisman ak Echanj Ozetazini (an anglè).
 2. Kontakte regilatè Envestisman w yo epi depoze yon plent.
 3. Fè swiv imel la bay phishing@irs.gov (Subject: Stock) (Sijè: Gwoup Aksyon).
 4. Si w viktim paske yo vòlè lajan w oubyen idantite w, ou ka depoze plent ou nan econsumer.gov (an anglè).
 1. Pa reponn.
 2. Pa ouvri okenn dokiman atache Yo ka gen ladan yo kòd ki gen malis ladan l ki ka enfekte konpitè w la oubyen telefòn mobil ou a.
 3. Pa klike sou okenn lyen yo voye Si w klike sou yon lyen nan yon SMS sispèk, epi w antre ladan enfòmasyon ki konfidansyèl, Vizite paj Sant Vòl Idantite nou an.
 4. Rapòte mesaj la bay 7726 (an anglè) (SPAM).
 5. Tanpri mete tou ni nimewo ID moun nan ansanm ak kò mesaj la nan imel w ap voye bay phishing@irs.gov. Kreye yon nouvo imel. Kopi nimewo ID moun nan epi mete l nan imel la. Peze epi kenbe kò mesaj tèks la, chwazi Kopi, mete l nan menm imel la epi voye l bay phishing@irs.gov. Si ou pa kapab kopye nimewo ID moun kap rele a oswa kò mesaj la, tanpri voye yon foto ekran mesaj la bay phishing@irs.gov. Yon Sèvis Mesaj Miltimedya (MMS) ka mande w pou konsève atachman an epi answit tache fichye ki te sove a nan yon imèl bay phishing@irs.gov
 6. Efase tèks orijinal la.
 7. Pou plis enfòmasyon gade videyo IRS sou fo mesaj tèks ki gen rapò ak IRS  (an anglè).

Pa voye bay phishing.irs.gov mesaj imel ki pa gen rapò avèk IRS, Depatman Trezò a oswa  ki pa lye ak enpo.

Si w resevwa yon imèl ou sispèk ki fwod epi ki pa di l soti nan IRS. Voye imèl la ban nou, jan l ye a, nan reportphishing@antiphishing.org, bay depatman abi Founisè Sèvis Entènèt ou a ak bay Komisyon Kòmès Federal (FTC) (an anglè) a.

Si ou resevwa yon imel ou sispèk ki gen kòd ki fèt ak malis oubyen yon dokiman atache ki gen malis epi w GENTAN klike sou lyen an oubyen w telechaje dokiman atache a, vizite OnGuardOnline.gov (an anglè) pou w konnen sa pou w fè si w sispèk konpitè w la pran viris.

Si ou resevwa yon imel ou sispèk ki gen kòd ki fèt ak malis oubyen yon dokiman atache ki gen malis epi w PA GENTAN klike sou lyen an oubyen w telechaje dokiman atache a fè imèl la rive jwenn depatman abi founisè sèvis entènèt ou a.

IRS pa bay pèmisyon pou yo sèvi ak "IRS" oswa logo li nan èskèsis èskrokri si òganizasyon yo itilize yon platfòm vandè oswa fè pwòp egzèsis yo lè l sèvi avèk zouti sous louvri.

Sa entèdi pou moun itilize yon imitasyon IRS oubyen anyen ki gen koulè IRS (tankou IRS, 1rs, eks.) nan egzèsis èskrokri. Gen kèk ajans ki pibliye konsèy (an anglè) ki fè konnen non, logo oswa ensiy yon ajans gouvènman ameriken an pa ka itilize yon fason ki sijere asosyasyon ak oswa andòsman ajans lan oswa ki enplike andòsman yon ajans gouvènman, ofisyèl govènman an oswa anplwaye li.

IRS, Trezò a ak egzèsis amsonaj ki gen rapò ak enpo souvan lakòz moun k ap resevwa egzèsis la kwè yo gen kèk pwoblèm ki gen rapò ak enpo. Gen kèk pousantaj moun k ap resevwa egzèsis yo pral eseye rapòte oswa rezoud pwoblèm nan nan egzèsis la ak IRS oswa ak lòt moun (pa egzanp, preparatè enpo yo) ak/oswa òganizasyon ekstèn.

Yo ankouraje òganizasyon yo pou yo kowòdone resous imen apwopriye yo ak depatman legal yo anvan yo fè yon egzèsis èskrokri.

Egzèsis ki lye ak enpo pa ka ap fèt nan sezon enpo.

Anvan yo fè yon egzèsis èskrokri sou tèm enpo, ekip sekirite a ta dwe konseye anplwaye yo pou yo voye imel ki sispèk bay ekip sekirite òganizasyon an.

Òganizasyon ak machann yo ta dwe bay enfòmasyon kontak apwopriye (pa egzanp, nimewo telefòn ak adrès imel) pou gwoup k ap fè egzèsis èskrokri a sou paj aterisaj egzèsis la oswa yon kote menm jan an.
Yo pa ta dwe dirije anplwaye yo pou voye imèl fè egzèsis ki gen rapò ak enpo bay phishing@irs.gov oswa kontakte òganizasyon ekstèn tankou IRS, pwofesyonèl enpo, elatriye.

Egzèsis ki lye ak enpo dwe genyen yon nòt aprè ki di li pa afekte enpo moun nan.

Kominike Laprès ak plis ankò (an anglè)

IRS itilize nouvo zouti ak zouti medya sosyal (an anglè) pou l pataje dènye enfòmasyon ki genyen sou chanjman, inisyativ, pwodui ak sèvis enpo yo.

IRS mete deyò tou sondaj satisfaksyon kliyan (an anglè) pou l mete men l sou opinyon ak sijesyon kontribyab enpo ak fiskalis yo pou l ka amelyore pwodui l yo ak sèvis li yo.