Enfòmasyon pou Deklare taks pou …

Endividi

Jwenn enfòmasyon pou deklare pou ou ak fanmi ou. Deklare taks ou gratis oswa sou entènèt, jwenn dosye taks ou epi gade kont ou.

Antrepriz ak Travayè Endepandan

Jwenn Nimewo ID Anplwayè (EIN) ou, jwenn Fòm 941, prepare pou deklare taks ou, fè peman estime, ak plis toujou.

 Òganizasyon Charite ak sa ki pa Travay pou Pwofi

Jwenn Fòm 990 epi aplike pou epi kenbe estati egzanpsyon taks òganizasyon ou an.

Kontribyab Entènasyonal

Jwenn kondisyon pou deklare taks pou endividi ak biznis entènasyonal.

 

Enstitisyon Gouvènmantal

Jwenn enfòmason pou gouvènman Federal, eta, lokal ak gouvènman tribal Endyan, ak pou lyezon gouvènmantal. Jwenn enfòmasyon sou bonn egzanpsyon taks.