Enfòmasyon pou deklare enpo pou:

Enpo pèsonèl

Jwenn opsyon pou Deklare Gratis ak apèsi etap pa etap sou fason pou w ranpli.

Antrepriz ak Travayè Endepandan

Jwenn Nimewo ID Anplwayè (EIN) ou, jwenn Fòm 941, prepare pou deklare enpo ou, fè peman estime, ale sou kont fiskal antrepriz ou ak plis toujou.

 Òganizasyon charite ak sa ki pa travay pou pwofi

Jwenn Fòm 990 epi aplike pou epi kenbe estati egzanpsyon fiskal òganizasyon ou an.

Kontribyab entènasyonal

Jwenn kondisyon pou deklare enpo pou patikilye yo ak biznis entènasyonal yo.

Lwa sou delè pou evalyasyon, koleksyon ak ranbousman enpo

Yon lwa sou delè se peryòd tan lalwa etabli kote IRS ka revize, analize epi rezoud pwoblèm ki gen rapò ak enpo w yo. Lè peryòd delè a fini, nou pa kapab evalye oswa kolekte plis enpo, oswa pèmèt ou reklame yon ranbousman. 

Odyans Adisyonèl

Gouvènman federal, leta ak lokal (an anglè)
Resous pou govènman federal, leta, lokal ak gwoup gouvènmantal ki genyen anplwaye oswa kontraktè

Gouvènman tribal endyen yo (an anglè)
Enfòmasyon fiskal pou gouvènman tribal Ameriken Natif yo ak manm yo

Obligasyon ki egzante nan enpo yo (an anglè)
Enfòmasyon konsènan obligasyon ki gen avantaj fiskal yo, tankou sa ki pa gen enpo sou yo, kredi fiskal ak obligasyon peman dirèk yo

Relasyon gouvènmantal (an anglè)
Si ou avèk yon lòt ajans federal oswa yon ajans fiskal lokal oswa etatik, asosye w avèk nou pou rann bagay yo pi fasil pou ou ak pou kontribyab la