Enfòmasyon pou Deklare taks pou …

Moun

Jwenn enfòmasyon pou deklare pou ou ak fanmi ou, revise opsyon deklarasyon elektwonik yo, tankou Deklarasyon Gratis IRS, epi gade kont fiskal ou.
 

Antrepriz ak Travayè Endepandan

Jwenn Nimewo ID Anplwayè (EIN) ou, jwenn Fòm 941, prepare pou deklare taks ou, fè peman estime, ak plis toujou.

 Òganizasyon Charite ak sa ki pa Travay pou Pwofi

Jwenn Fòm 990 epi aplike pou epi kenbe estati egzanpsyon taks òganizasyon ou an.

Kontribyab Entènasyonal

Jwenn kondisyon pou deklare taks pou endividi ak biznis entènasyonal.

Odyans Adisyonèl

Gouvènman Federal, Etatik ak Lokal (an anglè)
Resous pou gwoup federal, etatik, local ak gouvènmantal ki genyen anplwaye oswa kontraktè

Gouvènman Tribal Endyen (an anglè)
Enfòmasyon sou taks pou gouvènman tribal Ameriken Natif yo ak manb yo

Obligasyon ki Pa Gen Taks sou yo (an anglè)
Enfòmasyon konsènan obligasyon ki gen avantaj fiskal yo, tankou sa ki pa gen taks sou yo, kredi fiskal ak obligasyon peman dirèk yo

Relasyon Gouvènmantal (an anglè)
Si ou avèk yon lòt ajans federal oswa yon ajans fiskal lokal oswa etatik, asosye avèk nou pou ran bagay yo pi fasil pou ou ak pou kontribyab la