Kontakte Biwo Lokal IRS Ou a

Pou w ale nan Sant Asistans kontribyab pa w la, ou dwe:

 1. Jwenn biwo (an anglè) kote ou bezwen ale a
 2. Rele nimewo biwo a pou randevou, epi pran yon randevou

Jwenn kote yon Biwo Sant Asistans Kontribyab ye (an anglè)

Mete 5 chif Kòd Postal ou

Sant Asistans Kontribyab yo fèmen pandan jou konje federal yo (an anglè).

Prepare w pou Randevou pa w la

 • Kase randevou pa w la alavans.
 • Mache ak bagay sila yo pou randevou a:
  • Yon pyès idantite gouvènman an bay epi ki gen foto w sou li e ki pa ekspire.
  • Yon nimewo idantifikasyon kontribyab, tankou yon nimewo Sekirite Sosyal (Social Security).
  • Nenpòt lòt dokiman w ap bezwen pou randevou a.
 • Itilize Zouti Aksè CDC pou COVID-19 yo (an anglè) pou w pwoteje tèt ou ak anplwaye nou yo. Si w santi w malad, chanje dat randevou w la.
 • Si nivo pwopagasyon an wo anpil (an anglè) nan zòn ou an oswa ou pa t pran tout vaksen an, ou dwe mete yon kachnen.
 • Obsève 6 pye distans ant ou menm ak lòt moun yo.

Jwenn Sèvis Pi Rapid

W ap jwenn moun ede w ak pi fò pwoblèm taks yo sou entènèt oswa nan telefòn. Sou IRS.gov, ou ka:

IRS Ofri Èd Fas-a-Fas Lè Samedi

Ou Pa Gen Fòm SSA-1099 Ou?

Resevwa yon ranplasman imedya lè ou louvri yon kont my Social Security accountgratis.

Kòmanse Kounye a La! (an anglè)

Deklarasyon Dwa Kontribyab yo

Sa w dwe konnen

Resevwa Fòmilè 1 Pa Ou Pi Rapid