Konsènan Fòm 1040, Deklarasyon Enpo sou Revni Endividyèl Etazini yo

Kontribyab Ozetazini yo sèvi ak Fòm 1040 lan pou yo soumèt yon deklarasyon enpo sou revni anyèl.


Revizyon Aktyèl


W ap jwenn pi ba la a gid jeneral sou Barèm ou ap bezwen ranpli a (yo). (Gade nan enstriksyon ki nan Fòm 1040 lan pou plis enfòmasyon sou barèm ki nimewote yo.) Pou Barèm A ak lòt barèm ki make ak lèt yo, gade nan Barèm pou Fòm 1040.

ITILIZE SI…

Touche revni adisyonèl, tankou konpansasyon pou chomaj, lajan prim ak rekonpans, lajan w genyen nan jwe aza. Gen nenpòt dediksyon pou w reklame, tankou dediksyon sou enterè sou prè etidyan, enpo sou travay endepandan, depans pwofesè lekòl fè.

EBYEN ITILIZE

Barèm 1 (an anglè)PDF

ITILIZE SI …

Gen dwa pou w reklame kèlkeswa kredi ou pa t reklame nan Fòm 1040 oubyen 1040-SR, tankou kredI enpo ou peye peyi etranje, kredi edikasyonèl, kredi antrepriz an jeneral. Gen lòt pèman ou te fè, tankou yon montan ou te peye lè w te mande pwolonjman pou deklare oswa prelèvman twòp enpo pou sekirite sosyal sou ou.

EBYEN ITILIZE

Barèm 3 (an anglè)PDF

SI OU…

Gen dwa pou w reklamen kèlkeswa kredi ou pa t reklame nan Fòm 1040 oubyen 1040-SR, tankou kredi fiskal pou taks ou peye peyi etranje, kredi edikasyonèl, kredi antrepriz an jeneral. Gen lòt pèman ou te fè, tankou yon montan ou te peye lè w te mande pwolonjman dat pou ranpli taks ou oswa yo te fè prelèvman twòp taks sekirite sosyal sou ou.

EBYEN ITILIZE

Barèm 3 (an anglè)PDF


Inovasyon ki fèk Parèt

IRS pibliye enstriksyon sou pèman enpo eta yo pou ede kontribyab yo (an anglè)

Enstriksyon 2021 Revize pou Barèm H (Fòm 1040) (an anglè) — 16-FEV-2022

Itilize yon Nimewo Sekirite Sosyal (SSN) oswa yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (ITIN) Lè W ap Fè Deklarasyon Enpo W la (an anglè) — 25 JEN 2021

Mizajou Esklizyon Chomaj pou kontribyab marye ki ap viv nan yon rejim pwopriyete kominotè (an anglè). — 24 ME 2021

Tretman Enpo sou Alokasyon Chomaj yo

Fòm 1040, 1040-SR, oswa 1040-NR, liy 3a, Dividand Kalifye yo (an anglè) — 06-AVR-2021

Pwolonjman Depo ak Lòt Soulajman pou Depozitè Fòm 1040 yo (an anglè)PDF

Gen dediksyon enpo sou mask pou vizaj ak lòt ekipman pwoteksyon endividyèl pou anpeche pwopagasyon COVID-19 la (an anglè)

Kominike IRS – Lwa sou Plan Sovtaj Amriken 2021 an (an anglè)

Nouvo Esklizyon jiska $10 200 Konpansasyon Chomaj (an anglè) — 24-MAS-2021

Peryòd Enskripsyon Espesyal pou Asirans Sante Jiska 15 Mas 2021 — 8-MAS-2021

Deklarasyon Kredi pou konje maladi ak konje fanmi ki kalifye nan revni brit (an anglè) — 01-MAS-2021

Koreksyon nan Enstriksyon pou Fòm 1040 ak 1040-SR yo (an anglè) — 08-FEVRIYE-2021

Deklarasyon Dediksyon Aleksè sou Finisman yon Siksesyon oswa yon Fidisi (Trust) sou Fòm 1040, 1040-SR, ak 1040-NR pou Ane Fiskal 2018 ak Ane Fiskal 2019 (an anglè) — 10-JIYÈ-2020

Yo elimine limit yo te mete sou pèt nan biznis pou kèk kontribyab pou ane 2018, 2019, ak 2020 (an anglè) — 19-ME-2020

Soulajman pou Kontribyab Enpo nan Kèk Dat Limit Sou Zafè Enpo Akòz Pandemi Kowonaviris (an anglè) — 14-AVR-2020

Aranjman ak Konpayi Asirans Pou Redui Enpo (Micro-Captive Arrangements, an anglè) — 23-MAS-2020

Rapò ki Lye ak Seksyon 965 nan IRC sou Deklarasyon Enpo 2017 yo (an anglè) — 08-MAS-2018


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil