Konsènan Fòm 1040, Deklarasyon Taks sou Revni Endividyèl Etazini

Kontribyab Ozetazini sèvi ak Fòm 1040 pou yo depoze deklarasyon taks yo pou ane a.


Revizyon Aktyèl

 

Pi ba la a w ap jwenn gid jeneral sou Barèm ou ap bezwen ranpli a (yo). (Gade nan enstriksyon ki nan Fòm 1040 lan pou plis enfòmasyon sou barèm ki nimewote yo.) Pou Barèm A ak lòt barèm ki make ak lèt yo, gade nan Barèm pou Fòm 1040.

SI OU... ALÒ SE POU SÈVI AK
Touche revni adisyonèl, tankou konpansasyon pou chomaj, lajan prim ak rekonpans, lajan gen nan jwe aza. Gen nenpòt dediksyon pou w reklame, tankou dediksyon sou enterè sou prè etidyan, taks sou travay endepandan, depans pwofesè lekòl fè. Barèm 1 (an anglè)PDF
Dwe lòt kalite taks toujou, tankou taks sou travay endepandan, taks sou travay ou bay moun lakay ou, taks adisyonèl sou IRA oswa lòt pwogram retrèt kalifye ak lòt kont ki gen avantaj taks ladan yo, AMT, oswa ou bezwen repeye eksedan sou kredi pou pri ou peye alavans. Barèm 2 (an anglè)PDF
Gen dwa pou w reklamen kèlkeswa kredi ou pa t reklame nan Fòm 1040 oubyen 1040-SR, tankou kredi fiskal pou taks ou peye peyi etranje, kredi edikasyonèl, kredi antrepriz an jeneral. Gen lòt pèman ou te fè, tankou yon montan ou te peye lè w te mande pwolonjman dat pou ranpli taks ou oswa yo te prelve twòp taks sekirite sosyal sou ou. Barèm 3 (an anglè)PDF

Inovasyon ki fèk Parèt

Enstriksyon 2021 Revize pou Barèm H (Fòm 1040) (an anglè) — 16-FEV-2022

Itilize yon Nimewo Sekirite Sosyal (Social Security NumberSSN) oswa yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (Individual Taxpayer Identification NumberITIN) Lè W ap Fè Deklarasyon Enpo W la (an anglè) — 25 JEN 2021

Mizajou Esklizyon Chomaj pou kontribyab marye ki ap viv nan yon rejim pwopriyete kominotè (an anglè). — 24 ME 2021

Tretman taks sou benefis chomaj yo

Fòm 1040, 1040-SR, oswa 1040-NR, liy 3a, Dividand Kalifye yo (an anglè) — 06-AVR-2021

Pwolonjman Depo ak Lòt Soulajman pou Depozitè Fòm 1040 yo (an anglè)PDF

Gen dediksyon taks sou mask pou vizaj ak lòt ekipman pwoteksyon endividyèl pou anpeche pwopagasyon COVID-19 la (an anglè)

Kominike IRS – Lwa sou Plan Sovtaj Amriken 2021 an (an anglè)

Peryòd Enskripsyon Espesyal pou Asirans Sante Jiska 15 Mas 2021 — 8-MAS-2021

Deklarasyon Kredi pou konje maladi ak konje fanmi ki kalifye nan revni brit (an anglè) — 01-MAS-2021

Yo elimine limitasyon yo te mete sou pèt nan biznis pou kèk kontribyab pou ane 2018, 2019, ak 2020 (an anglè) — 19-ME-2020

Soulajman pou Kontribyab Taks nan Kèk Dat Limit Sou Zafè Taks Akòz Pandemi Kowonaviris (an anglè) — 14-AVR-2020

Aranjman ak Konpayi Asirans Pou Redui Taks (Micro-Captive Arrangements, an anglè) — 23-MAS-2020

Rapò ki Lye ak Seksyon 965 nan IRC sou Deklarasyon Taks 2017 yo (an anglè) — 08-MAS-2018


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil