Konsènan Fòm 1040, US Deklarasyon Enpo Endividyèl sou Revni

Kontribyab Etazini yo itilize fòm 1040 pou ranpli yon deklarasyon enpo anyèl sou revni.


Revizyon Aktyèl


Anba a se yon gid jeneral sou ki Barèm (yo) w ap bezwen ranpli. (Gade enstriksyon pou Fòm 1040 pou plis enfòmasyon sou Barèm nimewote yo.) Pou Barèm A ak lòt Barèm ki gen lèt yo, gade Barèm ki pou Fòm 1040 (an anglè).

ITILIZE SI…

Gen revni adisyonèl, tankou konpansasyon pou chomaj, pri oswa lajan pou prim, pwofi jwèt aza. Gen nenpòt dediksyon pou reklame, tankou dediksyon enterè prè elèv, enpo sou travay endepandan, depans edikatè.

APRE  ITILIZASYON

Barèm 1 (an anglè)PDF

ITILIZE SI …

Dwe lòt enpo, tankou enpo sou travay endepandan, enpo sou travay nan kay, enpo adisyonèl sou IRA oswa lòt plan retrèt ki kalifye ak kont enpo favorize, AMT, oswa ou bezwen fè yon ranbousman anplis kredi enpo prim.

APRE  ITILIZASYON

Barèm 2 (an anglè)PDF

SI OU…

Ka reklame nenpòt kredi ou pa t reklame sou Fòm 1040 oswa 1040-SR, tankou kredi enpo aletranje, kredi edikasyon, kredi biznis jeneral. Fè lòt pèman, tankou yon montan peye ak yon demann pou yon pwolongasyon pou ranpli,  oswa prelèvman depase nan enpo sekirite sosyal.

APRE ITILIZASYON

Barèm 3 (an anglè)PDF


Inovasyon ki fèk Parèt

Pa genyen pou kounye a.


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil