Koreksyon nan Enstriksyon 2023 pou Fòm 1040, Enstriksyon pou Barèm 3, liy 5b

Nan paj 103 Enstriksyon 2023 pou Fòm 1040, Enstriksyon pou Barèm 3, liy 5b, inyore fraz ki sa a: "Yon twati an metal oswa asfalt ak kouch pigman oswa granil frèt ki fèt prensipalman pou redwi chalè a nan kay ou a." Kalite twati sa yo pa kalifye ankò pou kredi enèji efikas amelyorasyon nan kay. Gade Fòm 5695 ak enstriksyon li yo pou plis enfòmasyon.