Chỉnh sửa đối với Hướng dẫn 2023 cho Mẫu 1040, Hướng dẫn cho Bảng 3, dòng 5b

Trên trang 103 của Hướng dẫn năm 2023 cho Mẫu 1040, Hướng dẫn cho Bảng 3, dòng 5b, bỏ qua ngôn ngữ có dấu đầu dòng sau: “A metal roof or asphalt roof with pigmented coatings or cooling granules primarily designed to reduce the heat gain in your home” ("Mái kim loại hoặc mái nhựa đường có lớp phủ màu hoặc hạt làm mát được thiết kế chủ yếu để giảm lượng nhiệt thu vào nhà bạn"). Những loại mái nhà này không còn đủ điều kiện nhận tín thuế cải thiện nhà có hiệu quả năng lượng. Xem Mẫu 5695 và hướng dẫn kèm theo để biết thêm thông tin.