Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) là tiếng nói của quý vị tại IRS. Nhiệm vụ của chúng tôi là mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng, đồng thời quý vị cũng biết và hiểu rõ quyền hạn của mình. Chúng tôi có thể giúp quý vị miễn phí để giải quyết nhiều vấn đề với IRS mà quý vị không thể tự giải quyết được. Chúng tôi biết tiến trình này có thể rối rắm nhưng điều đáng ngại là quý vị không làm gì cả.

 

Tin Tức

Tax Toolkit has helpful information and resources for taxpayers
TAS’s Tax Toolkit has info on key issues, TAS initiatives, reports to Congress, Taxpayer Bill of Rights and more.
 
Involved in a tax dispute with the IRS?
A Low Income Taxpayer Clinic may be able to help for free or small fee.

More News (tiếng Anh)