Bản đồ cho người đóng thuế

Quý vị có thể tìm kiếm thông tin hoặc yêu cầu cung cấp lộ trình bằng cách truy cập trang Lộ trình của người đóng thuế (tiếng Anh).

Tin Tức

Dịch vụ Biện hộ cho Người đóng thuế Quốc gia (National Taxpayer Advocate) phát hành bản đồ hành trình của người đóng thuế, báo cáo đặc biệt của EITC (tiếng Anh)
Dịch vụ Biện hộ cho Người đóng thuế phát hành bản đồ hành trình của người đóng thuế,
EITC báo cáo.
 
Bộ công cụ thuế có thông tin và tài liệu hữu ích cho người đóng thuế (tiếng Anh)
Bộ công cụ thuế của
TAS có thông tin về các vấn đề chính, các dự án của TAS, các báo cáo trước Quốc hội, Danh sách Quyền của Người đóng thuế, và nhiều hơn nữa.

Tin tức Bổ sung (tiếng Anh)

 

 

Tax Reform Changes

Những thay đổi về Luật cải cách thuế

Luật cải cách thuế mới đã có những thay đổi có thể ảnh hưởng đến tiền hoàn thuế của quý vị.

Truy cập trang web Những thay đổi về Luật cải cách thuế (tiếng Anh) để xem những gì đã thay đổi và không thay đổi.