Advance Child Tax Credit: Download our free payment racking form to help you keep good tax records. www.taxpayeradvocate.irs.gov/AdvCTC; image with dollar sign in chalk on sidewalk and four pieces of chalk in white, blue, yellow and purple.

Tín Thuế Trẻ Em Ứng Trước:  Tải xuống biểu mẫu theo dõi thanh toán miễn phí của chúng tôi

Tải xuống biểu mẫu theo dõi thanh toán (tiếng Anh)PDF miễn phí của chúng tôi để giúp quý vị lưu giữ hồ sơ thuế tốt.

 

Tin Tức

Hiểu về Ngày Hết Hạn Quy Chế Truy Thu của quý vị (CSED) (tiếng Anh))
Thông tin hữu ích về CSED cho quý vị.

Thông tin khai thuế liên bang và các mẹo để giúp quý vị tránh các lỗi thường gặp (tiếng Anh)
Tìm hiểu về các nguồn lực có sẵn để giúp thu thập tài liệu thuế của quý vị.

Xem Thêm Tin Tức (tiếng Anh)