Tin Tức

IRS có điều chỉnh khoản khấu trừ đóng góp từ thiện của quý vị không? (tiếng Anh)
Chúng tôi có thông tin về cách lựa chọn các khoản đóng góp từ thiện.

Tài nguyên thuế dành cho cá nhân khai thuế lần đầu tiên (tiếng Anh)
TAS có thông tin có thể giúp ích cho những người nộp lần đầu.

Xem Thêm Tin Tức (tiếng Anh)

National Taxpayer Advocate NTA Blog
Đọc các blog mới nhất (tiếng Anh) của Văn Phòng Biện Hộ Người Đóng Thuế Quốc Gia (NTA). Quý vị có thể tìm thấy blog mới nhất bằng cách truy cập trang Blog của NTA trên trang web của TAS (tiếng Anh).

 

Truyền Thông Xã Hội