Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) là tiếng nói của quý vị tại IRS. Nhiệm vụ của chúng tôi là mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng, đồng thời quý vị cũng biết và hiểu rõ quyền hạn của mình. Chúng tôi có thể giúp quý vị miễn phí để giải quyết nhiều vấn đề với IRS mà quý vị không thể tự giải quyết được. Chúng tôi biết tiến trình này có thể rối rắm nhưng điều đáng ngại là quý vị không làm gì cả.

 

Tin Tức

NTA Special Blog: Taxpayer Advocate Service Launches Tax Reform Website in Spanish

Read the NTA’s latest blog.
 
National Taxpayer Advocate Nina E. Olson honored in Accounting Today’s top 100 list

The NTA calls the honor a testament to the unrelenting dedication to advocating for the rights of our taxpayers by all of us in TAS.